Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesní rekvalifikační kurzy v technice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10892

Název zakázky: Profesní rekvalifikační kurzy v technice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 12. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí,z. s.

Sídlo zadavatele: Na Obvodu 1085/37, 703 01 Ostrava -Vítkovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Skipala, Ph. D., Mobil: +420 724 071 556, e-mail: jan.skipala@sppms.cz

IČ zadavatele: 00559768

DIČ zadavatele: CZ00559768

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Štěpán Rainisch
 • Telefon: 603290163
 • E-mail: trainer@trainer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 12. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Na Obvodu 1085/37, 703 01 Ostrava-Vítkovice

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1140000,00 bez DPH

Soubory ke stažení: 

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002642

Název projektu

Rekvalifikace v technice

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem plnění zakázky je realizace profesních rekvalifikačních kurzů těchto v oborech: Svářeč, obsluha CNC obráběcích strojů, truhlář-nábytkář, elektrikář od §6-§8, lakýrník natěrač, obráběč kovů/zámečník, řidič vysokozdvižných vozíků, jeřábník – mostový. Zadavatel připouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, pouze dle jednotlivých souborů.

 1. Soubor: 1.1. Svářeč, 1.2. Obsluha CNC obráběcích strojů, 1.3. obráběč kovů/zámečník, 1.4. řidič vysokozdvižných vozíků, 1.5. jeřábník – mostový,
  1.6. elektrikář od §6-§8.
 2. Soubor:  2.1.  lakýrník natěrač, 2.2.  truhlář-nábytkář.

 

Forma výuky: prezenční

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, předpoklad je minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurzy tak, aby byly dokončeny v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem. Počet kurzů v rámci jednotlivých vzdělávacích aktivit je závislý na domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem. U vzdělávacích aktivit, které mají větší maximální počet účastníků než 2 nebo 3 účastníci, lze předpokládat více průběžných kurzů.

 

Minimální a maximální počet účastníků v jednotlivých kurzech je specifikován níže u konkrétních vzdělávacích aktivit.

 

Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurzy dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.

 

 1. Soubor (1.1. Svářeč, 1.2. Obsluha CNC obráběcích strojů, 1.3. obráběč kovů/zámečník, 1.4. řidič vysokozdvižných vozíků, 1.5.  jeřábník – mostový,
  1.6.  elektrikář od §6-§8.):

 

 1.  Svářeč - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů:

Základní kurz podle ČSN 050705: ZK 111 1.1 ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, ČSN 050705: ZK 141 1.1 svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, ŠSN 050705:ZK 311 1,1 svařování plamenem a řezání kyslíkem.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: min. 112 h (zahrnuje teorii, praxi) + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.
 • Minimální počet účastníků: 3 osob.
 • Maximální počet účastníků: 18 osob.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 3 osob.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:
 / vyplývají se závazného kvalifikačního standardu /

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.
Požadujeme akreditovaný kurz.

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace a získání svářečského průkazu.

 

 1.  
  1.  
 2. Obsluha CNC obráběcích strojů - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace profesních rekvalifikačních kurzů – Obsluha CNC obráběcích strojů. Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H), (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: min. 250 h (zahrnuje teorii, praxi) + autorizační zkouška.
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.
 • Minimální počet účastníků: 5 osob.
 • Maximální počet účastníků: 13 osob.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 5 osob.

 

 • Autorizační zkouška – pokud ji dodavatel nemůže zajistit vlastními silami, zajistí ji u jiné autorizované osoby.
 • Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích. Dále je naučit využívat výkresovou dokumentaci a pracovat s řídícím programem na CNC stroje.
 • Účastníci by měli po absolvování kurzu dokázat obrobit jednoduchou kovovou součást, a to s následujícími postupy: připravit řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění.

 

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek;
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích

        operací na CNC strojích;

 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy

        prvků a jakosti povrchu;

 • Modifikace programů pro CNC stroje;
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých

       druzích CNC strojů;

 • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů;
 • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů.

 

  Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, předpoklad je minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem. Požadujeme akreditovaný kurz.

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

 

 1. obráběč kovů/zámečník - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace profesních rekvalifikačních kurzů – Zámečník.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: 270 h (zahrnuje teorii, praxi) + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.
 • Minimální počet účastníků: 1 osoba.
 • Maximální počet účastníků: 9 osob.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.

 

 • Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Zámečník (kód: 23-003-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. 
 • Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení ;
 • měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu;
 • ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.);
 • výroba jednoduch. součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojů;
 • rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu;
 • orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů;
 • sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování;
 • provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení;
 • ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích;
 • svařování kovů;
 • volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí.

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, předpoklad je minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Zámečník.

 1. Řidič vysokozdvižných vozíků- certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace profesních rekvalifikačních kurzů – Obsluha elektrovozíku a motovozíku.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: 60 h (zahrnuje teorii, praxi) + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.
 • Minimální počet účastníků: 1 osoba.
 • Maximální počet účastníků: 9 osob.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.

 

 • Absolvent rekvalifikačního kurzu "Obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/" je odborně připraven k teoretickému i praktickému zvládnutí profese obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Zásady BOZP a PO Pravidla silničního provozu
 • Nauku o konstrukci elektrovozíku .
 • Nauku o konstrukci motovozíku .
 • Nauku o provozu elektrovozíku a motovozíku .
 • Jak řešit nehody.
 • Praktické jízdy na vozíku.

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem. Požadujeme akreditovaný kurz.

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR a PRŮKAZ OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKŮ.

 

 1. jeřábník – mostový - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace kvalifikačního kurzu – Jeřábník třídy A

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: min. 80h teorie + praxe + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Minimální počet účastníků: 1 osoba.
 • Maximální počet účastníků: 2 osoby.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.

 

 • Absolvent vzdělávací aktivity má technické znalosti o zvedacích zařízeních a bezpečnostních zařízeních nutných k rozpoznání závad a k provádění běžné údržby a denních kontrol a umí je kdykoliv v praxi aplikovat. Umí řídit/obsluhovat jeřáb třídy „A“. Umí určit hmotnost břemen a vzdálenost, umí optimálně využít ovládací ústrojí a zařízení.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: Kurz je prováděn v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Vyhlášky 392 a dle platných norem ČSN 301248/1.

 • Všeobecné předpisy – zákoník práce, vyhl. 19/1979 Sb., Zákon 174/1968 Sb.
 • Části strojů a zařízení jeřábů – rozdělení jeřábů ocelové konstrukce, hlavní části jeřábů.
 • Technika mazání – prevence, plán mazání.
 • Elektrická zařízení jeřábů – elektrické rozvaděče ovládání jeřábu, vyhl. 50/75 Sb. §4.
 • Bezpečnost práce v jeřábové dopravě.
 • Program zdraví.
 • Bezpečnost práce.
 • Seznámení s riziky a opatřením k jejich eliminaci.
 • Seznámení s pracovištěm pod jeřábem.
 • Dovolené vstupy a výstupy na jeřábovou dráhu, únikové cesty z jeřábových drah, stanoviště jeřábníka a jeřábu, klíčový režim pro branku u vstupu na JD.
 • Hlavní vypínač elektrického zařízení, signalizace, použití stop tlačítka.
 • Seznámení s jeřábovou dráhou, záchytný systém zajištění proti pádu z výšky.
 • Seznámení s návodem pro obsluhu ZZ a příslušenství ZZ.
 • Seznámení s návody instalovaných zabezpečovacích zařízení.
 • Praktické seznámení s jeřábem, prohlídka mechanických a elektrických částí.
 • Kabina jeřábu – vypínací a ovládací přístroje, vysílačka, klimatizace.
 • Závěsné a uchopovací prostředky ZZ.
 • Ukázka praktického provádění převzetí a předání – zahájení a zakončení směny.
 • Dorozumívací znamení mezi jeřábníkem a vazačem – signalizace s vazačem.
 • Označení vazače, vedoucího vazače, seznámení s návodem vysílačky.
 • Technologické a bezpečnostní předpisy pracoviště, seznámení s výrobním procesem, protipožární ochrana.
 • Manipulace s nezatíženou kočkou jeřábu a nezatíženým jeřábem.
 • Běžná údržba jeřábu – mazání a čištění (při vypnutém stavu).
 • Mazací plán a výměna oleje.
 • Seznámení, kontrola a odzkoušení bezpečnostních prvků, (brzdy, koncové spínače, antikolizní řízení, náhradní zdroje magnetu, signalizace zapnutí a rozjezdu).
 • Seznámení s výjimkami ČSN a náhradními opatřeními, průjezdné profily.
 • Seznámení s postupem ohlášení a zajištění odstranění poruchy jeřábu.
 • Jízda se zatíženým jeřábem.
 • Spolupráce s vazačem, použití vysílačky.
 • Samostatné řízení jeřábu a obsluha pracoviště.
 • Samostatné přejímaní a předávání směn (plnění všech povinnosti před a po zakončení směny).
 • Údržba (praxe) – vlastní provádění.
 • Praktické odzkoušení brzd a koncových vypínačů pojezdu mostu, kočky a zdvihu.

 

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.

 

Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný jeřábnický průkaz. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu s akreditací MŠMT ČR.

 

 1. Elektrikář od §5-§7 - certifikovaný profesní kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace vzdělávací akce, která vede k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 Sb., §5-7, potřebné pro instalaci, opravu, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů, a zařízení spotřebního a průmyslového charakteru.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: 40 h + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Minimální počet účastníků: 1 osoba.
 • Maximální počet účastníků: 3 osoby.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.
 • Absolvent zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí. Má teoretické i praktické znalosti o poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Zná technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.

 

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Zásady bezpečnosti v elektrotechnice;
 • Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha;
 • Bezpečnost při činnostech na elektrických zařízeních;
 • První pomoc při úrazu elektrickou energií;
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem;
 • Prostředky k zajištění ochrany;           
 • Elektrické sítě z hlediska ochrany před el.;
 • Prostředky ochrany při poruše – ochranné vodiče, zemnění a pospojování;
 • Provedení elektrických zařízení.

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

 1. Soubor ( 2.1.  lakýrník natěrač, 2.2.  truhlář-nábytkář):
  1. Lakýrník natěrač - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace profesních rekvalifikačních kurzů – Lakýrník - natěrač.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: 408 h (zahrnuje teorii, praxi) + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.
 • Minimální počet účastníků: 1 osoba.
 • Maximální počet účastníků: 3 osoby.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.

 

 • Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. 
 • Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Seznámení s: Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav

        lakýrnických a natěračských prací;

 • Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov,

       dřevo a jiné podklady;

 • Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné

        podklady;

 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a

        natěračské práce;

 • Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky;
 • Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a

        jiné podklady, stanovení způsobu přípravy podkladu;

 • Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním;
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch;
 • Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením;
 • Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné

        podk.; Provádění lakýrnických linkrust;

 • Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady;
 • Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů;
 • Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování;
 • Příprava nátěrových hmot;
 • Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních

        pomůcek;

 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním;
 • Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů;
 • Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového

        rozpočtu;

 • Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

       hygieny práce a požární ochrany;

 • Nakládání s odpady.

 

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lakýrník a natěrač.

 

 1. Truhlář-nábytkář - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Předmětem plnění zakázky je realizace profesních rekvalifikačních kurzů – Truhlář - nábytkář.

 • Forma výuky: prezenční
 • Počet hodin kurzu: 450 h (zahrnuje teorii, praxi) + zkouška
 • Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.
 • Minimální počet účastníků: 1 osoba.
 • Maximální počet účastníků: 4 osoby.
 • Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby.
 • Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. 
  Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Seznámení s: BOZP, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v technických podkladech pro zhotovení stavebné truhlářských

       výrobků;

 • Volba materiálů, technolog. postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace

       práce pro zhotovení truhlářských výrobků;

 • Volba materiálů, techno. postupů, nástrojů,strojů a zařízení, organizace práce

       pro opravy a rekonstrukcí nábytku;

 • Rozměřování, výpočty a rozkreslování stavebně-truhlářských prvků;
 • Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastů apod,(řezání, hoblování,

       lepení, dýhování.);

 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením aj. ruční, strojové,  

       hydrotermické úpravy a ochrana dřeva;

 • Montáže a demontáže nábytku;
 • Opravy úpravy a rekonstrukce nábytku;
 • Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních

       nástrojů;

 • Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů;
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže;
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

 

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech, minimálně 3x týdně. Dodavatel bude realizovat kurz tak, aby byl dokončen v nejkratší možné době. Dodavatel poskytne harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Truhlář nábytkář.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Rekvalifikační kurzy budou realizovány v termínech určených zadavatelem po dohodě s dodavatelem v období od 12/2016. Veškeré poptávané kurzy včetně závěrečných (opravných) zkoušek, musí být ukončeny do 31.12.2017.

Místo dodání / převzetí plnění

Rekvalifikační kurzy budou realizovány prezenční formou v prostorách dodavatele.

Místo konání kurzů: dodavatel je povinen zajistit, aby místo konání kurzů bylo ve městě Ostrava.

 

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Celková nabídková cena včetně DPH - váha kritéria 100%

 

Uchazeč je povinen nabídnout celkovou cenu za vzdělávací aktivity v českých korunách bez DPH. Zadavatel bude tuto celkovou cenu hodnotit podle následujícího vzorce:

 

            nejnižší nabídková cena v Kč
100 x  ………………………………………. x  váha kritéria vyjádřená v %
            hodnocená nabídková cena v Kč

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související s realizací rekvalifikačních kurzů dle veškerých specifikací uvedených v této Výzvě k podání nabídek. Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

 

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 1. Čestné prohlášení uchazeče podepsané statutárním zástupcem k prokázání splnění základní způsobilost dle § 74 zákona č,. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách. ( příloha č. 2)

 

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 

 1. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné povolení k činnosti v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

 

Veškeré doklady a čestná prohlášení budou předloženy v prosté kopii, originálu nebo úředně ověřené kopii.  Doklady nesmí být starší 90 dnů. Splnění kvalifikačních požadavků je podmínkou dalšího hodnocení nabídky uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Jiný jazyk nebude akceptován. V případě dodání nabídky v jiném než českém jazyce bude nabídka z hodnocení vyřazena.

 

Zadavatel stanovuje, že nabídka předložená uchazečem bude obsahovat:

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
 • Předmět plnění;
 • Celkovou cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH, jednotkovou cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
 • Platební podmínky;
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění;
 • Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele;
 • Místo plnění smlouvy;
 • Podepsaný návrh smlouvy;
 • Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol)

Zadavatel stanovuje, že návrh nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována pro každý soubor (2 soubory) dílčího plnění zvlášť i v případě, že se jedná o nabídku celého plnění veřejné zakázky.

 Uchazeč pro vypracování nabídkové ceny použije přílohu č. 3.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené zapečetěné obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

Obálka nabídky musí být opatřena těmito náležitostmi:

 • Názvem zakázky a registračním číslem projektu.
 • Nápisem ''ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OPZ – VZDĚLÁVÁNÍ – „Profesní rekvalifikační kurzy v technice“ NEOTVÍRAT“.
 • Názvem/obchodní firmou/jménem uchazeče, sídlem/ adresou uchazeče.
 • Názvem společnosti zadavatele.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY: Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:

1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

2. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek.

3. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikovány v bodě: "Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele."

4. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele - specifikace v bodě: Další požadavky na zpracování nabídky. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat a to stanoveným způsobem.

Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

 1. Smlouva musí splňovat následující kritéria:
 • Návrh smlouvy musí kromě minima stanoveného Pravidly pro zadávání zakázek obsažených v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost také:
 • Povinnost dodavatele řídit se pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identitu operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost.
 • Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví, a zákon č,235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
 • Sankci dodavateli za nesplnění povinnosti dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ve výši 20% celkové ceny zakázky.
 • Povinnost dodavatele uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s plněním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od roku následujícího po ukončení financování projektu, ze kterého je tato zakázka financována.
 • Uchazeč v návrhu smlouvy uvede tyto platební podmínky: Placení za poskytnuté služby bude prováděno zpětně po ukončení kurzu. Přílohou k faktuře budou originály prezenčních listin a evaluačních dotazníků. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Úhrada za plnění Díla bude zadavatelem prováděna v české měně. Splatnost faktur je minimálně 20 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu (dle zák. č,235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) + musí obsahovat název a číslo projektu (Rekvalifikace v technice, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002642). Nebude-li dodavatelem předložená faktura obsahovat tyto náležitosti, bude dodavateli zadavatelem odeslána do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok prodlení, smluvní pokutu ani jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury.
 • Zadavatel je oprávněn ukončit smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

 

 1. Součinnost před podpisem smlouvy:
 • Uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 7 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, má zadavatel právo uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zvážit možnost vyhlášení nového výběrového řízení. Na jednání s druhým, příp. dalším uchazečem se vztahuje postup podle věty druhé.

 

 • Platební podmínky: Zálohy nejsou přípustné. Splatnost faktur je stanovena na 20 dnů. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny viz. výše.
 • Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
 • Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy: je stanovena ve výši 20% celkové ceny zakázky
 • Požadavky na formu nabídky: Nabídka bude předložena v listinné (v jednom originále v písemné formě) a elektronické, včetně všech razítek a podpisů, např. CD formě, (v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem tištěná forma) v českém jazyce na adresu: Na Obvodu 1085/37, 703 01 Ostrava-Vítkovice v zapečetěné obálce s nápisem „Profesní rekvalifikační kurzy v technice“  VŘ „neotvírat“, zadavatel: Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí,z. s.
 • Zadavatel připouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, pouze dle jednotlivých souborů.
 • Zadavatel nepřipouští plnění prostřednictvím poddodavatelů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit vítěze a výběrové řízení zrušit.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
 • Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
 • Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
 • Předložené nabídky zadavatel nevrací.

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1.10.2016 ), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 12. 2016
 
Aktualizováno: 13. 12. 2016