Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Programátor VAL-3

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12976

Název zakázky: Programátor VAL-3

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
  • Telefon: +420602192170
  • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
  • Telefon: +420602192170
  • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 Zajištění vzdělávací aktivity – odborného školení: Programátor VAL – 3.

 Školení je požadováno pro společnost Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Trutnov, provoz Volanovská

 Trutnov.

 

 Zakázka bude mít jednoho vybraného dodavatele.

 Účastníci výuky: Školení je požadováno pro 12 zaměstnanců zadavatele na pozicích technolog.

 Termín plnění předmětu zakázky: 1.10.2019 – 31.12.2019

 Délka a četnost výuky:  Vzdělávací aktivita se skládá ze do dvou kurzů po 6 lidech. Každá skupina bude absolvovat vzdělávání v rozsahu

 40 h. (19 h. teorie, 19 h. praxe a 2 h. závěrečného pohovoru), 1 vyučovací hodina = 60 min.

 Celkem tedy 2 skupiny po 40  výukových hodinách, tj. celkem 80 výukových hodin.

 

 Požadovaný obsah vzdělávací aktivy:

 PO                                                                                                                                                                              

 Spuštění robota; celkové seznámení se systémem; všeobecná spolehlivost robota; používání Teach Pendantu (MCP); prezentace

 kontrolního panelu

 ÚT                                                                                                                                                                             

 Řídicí aplikace; editace dat a jejich uložení; instrukce a programování

 ST                                                                                                                                                                          

 Ovládání digitálních vstupů/výstupů; struktura programování; odladění programu

 ČT                                                                                                                                                                       

 Paletizace; systém instrukcí a multitasking; uživatelské programovací rozhraní

 PÁ                                                                                                                                                                             

 Úvod do VAL3 knihoven; struktura souboru; závěrečný pohovor

 

 V rámci posledního výukového dne jednotlivých seminářů budou získané znalosti a dovednosti účastníků prověřeny závěrečným pohovorem.

 V případě jeho úspěšného splnění obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 591676,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2019 -31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko vybraného dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže

 uvedeného kritéria:

 Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

 Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění

 na s DPH a bez DPH. V případě zahraničního uchazeče v EUR v tomtéž členění.  Hodnocena bude tedy  celková nabídková cena, tj.

 nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

 Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK nebo v EUR. (Nabídky v EUR budou pro

 účely hodnocení přepočítávané kurzem Evropské centrální banky, ECB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. Tzn. Pokud

 je cena nabídky vyčíslena v EUR není třeba do české verze nabídku přepočítávat do Kč.)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1) Doklad o oprávnění k podnikání např. výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie)

 V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis

 z živnostenského rejstříku apod.

 

 2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo

 na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či

 bydliště dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
 Viz. níže

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění

 na s DPH a bez DPH, v případě zahraničního uchazeče v EUR s DPH a bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce, přičemž zadavatel doporučuje podání nabídky vždy ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie), v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a kontaktní osoba uchazeče pro převzetí nabídky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1) Platební podmínky

 Platba za poskytnuté služby bude realizovaná bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení

 vzdělávací aktivity. Faktura bude uhrazena do 30 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina

 (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a

 evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

 přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji

 ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od

 opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

 

 2) Publicita

 Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: Vzdělávací aktivita byla   spolufinancována z prostředků POVEZ II,

 reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu.

 Dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly OPZ. (Podklad sloužící k výše uvedenému

 označení školicí místnosti dodavatel vzdělávací aktivity obdrží od zadavatele před zahájením vzdělávací

 aktivity. Dodavatel pouze zajistí vyvěšení příslušného dokumentu/podkladu.) 

 

 3) Smlouva

 Objednatel zašle vítěznému dodavateli smlouvu, kterou dodavatel písemně potvrdí viz. příloha č. 2. Spolu s podpisem výše uvedené

 smlouvy bude zadavatel také požadovat předložit doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací

 aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom popř. jiné) včetně dokumentů, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

Datum ukončení: 2. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 9. 2019
 
Aktualizováno: 3. 10. 2019