Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Programování jazyka VAL-3 pro kontrolér CS9 a údržba pro roboty TX2/CS9

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13273

Název zakázky: Programování jazyka VAL-3 pro kontrolér CS9 a údržba pro roboty TX2/CS9

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
 • Telefon: +420602192170
 • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
 • Telefon: +420602192170
 • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 20. 2. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Siemens, s.r.o., Praha 13, Siemensova 1, 15500

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky je rozdělen na dvě části:

A) Programování jazyka VAL-3 pro kontrolér CS9
B) Údržba pro roboty TX2/CS9

 

A) PROGRAMOVÁNÍ JAZYKA VAL-3 PRO KONTROLÉR CS9

Předmětem této části zakázky je zajištění vzdělávací aktivity „Programování jazyka VAL-3 pro kontrolér CS9“ na robotech Stäubli.

Školení je určeno zaměstnancům společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika.

V rámci kurzu bude proškoleno 13 zaměstnanců (technologů) výrobního závodu – zadavatele. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin (po 6 a 7 osobách). Každá skupina absolvuje vzdělávání v rozsahu 40 h. (19 h. teorie, 19 h. praxe a 2 h. závěrečného pohovoru). Celkem se tedy jedná o 80 výukových hodin.

Výuka bude probíhat každý den během jednoho týdne (pro každou skupinu) a celkem bude odučeno 5 dnů na skupinu i pracovníka. Jedna vyučovací hodina trvá 60 min.

V rámci posledního výukového dne budou získané znalosti a dovednosti účastníků prověřeny závěrečným pohovorem. V případě jeho úspěšného splnění obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Vzdělávací aktivita musí probíhat v časovém rozmezí od března 2020 do srpen 2020 v závislosti na konkretizaci termínu ze strany zadavatele, a to v níže uvedené specifikaci.

Robota pro testování naučených znalostí mohou sdílet maximálně dvě osoby.

Specifikace a obsah vzdělávací aktivity

Nejprve bude představen podrobně systém a konstrukce robota. Jedním z nejdůležitějších bodů je bezpečnost, kde zaměstnanci získají přehled o rizicích, která s roboty souvisí. Dále samotná obsluha robota, s jeho kalibrací a základními pohyby. Díky tomu již budou zaměstnanci schopni ovládat robota v ručním módu.

V druhé části školení budou již účastníci vzdělávací aktivity seznámeni s programováním robota. Postupuje se od nejzákladnějších příkazů až ke komplexním programům s ovládáním vstupů a výstupů. Z tohoto důvodu je požadováno, aby byl zajištěn dostatečný počet robotů pro cvičení (max 2 osoby na 1 robota). 

V neposlední řadě bude také představena komunikace s externími zařízeními.

HLAVNÍ TÉMATA

1. den

 • Spuštění robota
 • Celkové seznámení se systémem
 • Všeobecná spolehlivost robota
 • Používání Teach Pendantu (MCP)
 • Prezentace kontrolního panelu

2. den

 • Řídicí aplikace
 • Editace dat a jejich uložení
 • Instrukce a programování

3. den

 • Ovládání digitálních vstupů/výstupů
 • Struktura programování
 • Odladění programu

4. den

 • Paletizace
 • Systém instrukcí a multitasking
 • Uživatelské programovací rozhraní

5. den

 • Úvod do VAL3 knihoven
 • Struktura souboru
 • Závěrečný pohovor

 

SHRNUTÍ

Celkový požadovaný počet odučených hodin (včetně závěrečné zkoušky-pohovoru): 80

Celkový počet proškolených pracovníků: 13 (2 skupiny – 7 a 6 osob)

Celkový počet školících dnů: 10 (na každou skupinu 5)

 

B) ÚDRŽBA PRO ROBOTY TX2/CS9

Předmětem této části zakázky je zajištění vzdělávací aktivity na robotech výrobce Stäubli „Údržba pro roboty TX2/CS9“.

Školení je určeno zaměstnancům společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika.

V rámci kurzu bude proškoleno 13 zaměstnanců (údržbářů) výrobního závodu - zadavatele. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin (po 6 a 7 osobách). Každá skupina absolvuje vzdělávání v rozsahu 40 h. (18 h. teorie, 18 h. praxe a 4 h. závěrečného pohovoru). Celkem se tedy jedná o 80 výukových hodin.

Výuka bude probíhat každý den během jednoho týdne (pro každou skupinu) a celkem bude odučeno 5 dnů na skupinu i pracovníka. Jedna vyučovací hodina trvá 60 min.

V rámci posledního výukového dne budou získané znalosti a dovednosti účastníků prověřeny závěrečným pohovorem. V případě jeho úspěšného splnění obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Vzdělávací aktivita musí probíhat v časovém rozmezí od březen 2020 do srpen 2020 v závislosti na konkretizaci termínu ze strany zadavatele, a to v níže uvedené specifikaci.

Specifikace a obsah vzdělávací aktivity

Nejprve bude představen podrobně systém a konstrukce robota. Jedním z nejdůležitějších bodů je bezpečnost, kde zaměstnanci získají přehled o rizicích, která s roboty souvisí.

Následně bude představena samotná obsluha robota, s jeho kalibrací a základními pohyby. Díky čemuž budou zaměstnanci schopni ovládat robota v ručním módu.

V druhé části školení bude představena samotná údržba robota. Postupuje se od nejzákladnějších příkazů až ke komplexním programům s ovládáním vstupů a výstupů.

Dále bude představena mechanická údržba robota, kde bude probírán chod jednotlivých mechanických částí robota včetně chodu motorů a preventivní údržby.

Následovat bude elektrická údržba robota s popisem ovládací skříně a přívodů energie.

HLAVNÍ TÉMATA

Spuštění robota:

 • Celkové seznámení se systémem
 • Všeobecná spolehlivost robota
 • Používání Teach Pendantu (MCP)
 • Prezentace kontrolního panelu
 • Řídicí aplikace
 • Editace dat a jejich uložení
 • Instrukce a programování

Elektrická:

 • Popis skříně a přívod energie
 • Princip kalibrace
 • I/O řízení

Mechanická:

 • Popis robota
 • Popis kontroly chodu motoru (+ řemenu)

Preventivní údržba

Servis:

 • Nabootování kontroléru CS9, systémové zprávy
 • Vizuální indikace
 • Záznamy o chybách

 

SHRNUTÍ

Celkový požadovaný počet odučených hodin (včetně závěrečné zkoušky-pohovoru): 80

Celkový počet proškolených pracovníků: 13 (2 skupiny – 7 a 6 osob)

Celkový počet školících dnů: 10 (na každou skupinu 5)

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1242838,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
březen - srpen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko vybraného dodavatele nebo dle dohody s vítězným dodavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria. Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

V první fázi bude posuzována administrativní správnost nabídky (lhůta k předložení, úplnost obsahu, soulad s touto výzvou). Dále bude posuzováno splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud nebudou splněny kvalifikační předpoklady, bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedeného kritéria.

Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. Hodnocena bude pouze celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

Na základě nabídkových cen bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK. Ostatní nabídky se umístí za ní v pořadí od druhé nejnižší nabídkové ceny po tu nejvyšší.

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Uchazeč je povinen vyčíslit nabídkovou cenu za každou část zakázky zvlášť, tj. uvést celkovou nabídkovou cenu za část A) a celkovou nabídkovou cenu za část B). Pokud zadavatel zpracuje nabídku na obě části zakázky, musí každou část vyčíslit tak, aby bylo možné provést hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu, např. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.

V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z živnostenského rejstříku apod.

2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

3) Uchazeč je povinen doložit alespoň 5 referenčních zakázek (s min. počtem 5 školicích dnů)  za posledních 24 měsíců s obdobným plněním jako je předmětná zakázka. Reference budou mít formu popisu realizovaných služeb s uvedením kontaktu na příjemce těchto služeb pro možnost ověření referencí. Každý referenční projekt bude obsahovat tyto informace (ve formě tabulky): obsah školení; množství odučených hodin; průmyslové odvětví, ve kterém školení probíhalo;  cílová skupina, která byla příjemcem služeb a kontakt.

Dané kvalifikační kritérium se dokládá pro každou část zakázky zvlášť!

4) Uchazeč musí disponovat dostatečným počtem robotů pro proškolení 6-7 osob v jednom termínu (maximálně dvě osoby mohou při výuce sdílet jednoho robota).

5) Školení požadujeme na aktuální operační systém kontroléru a robota, tedy VAL3-CS9.

6) Uchazeč musí předložit odpovídající kvalifikaci lektora/školitele, tj. certifikovaný školitel od firmy Staübli, přímo na výuku jazyka VAL3 pro kontrolér CS9.

Výše uvedené podklady/doklady prokazující splnění kvalifikace stačí předložit v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

1) Krycí list nabídky obsahující:

 • název zakázky - Výběrového řízení;
 • identifikaci zadavatele a uchazeče,
 • údaje o kontaktní osobě uchazeče, vč. e-mailové adresy pro doručení výsledku,
 • nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH.

2) Doklady prokazující splnění Základních požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele.

3) Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

4) Popis nabízeného plnění.

5) Podepsaný závazný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity (příloha této Výzvy), do něhož uchazeč doplní svou nabídkovou cenu a identifikační údaje. Ostatní ustanovení návrhu Smlouvy zůstávají neměnná.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Nabídku lze podávat na komplexní řešení celé zakázky nebo jednotlivou část – A), B). 

Na každou část zakázky bude uzavřena zvláštní Smlouva o realizaci vzdělávací aktivity, pokud nebude vybrán stejný dodavatel na obě části zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, studijní materiály pro účastníky a souvisejících administrativních a ostatních nákladů.

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

Předpokládaná hodnota zakázky pro část A) je 592 838 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky pro část B) je 650 000 Kč bez DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a kontaktní osoba uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele . Zadavatel doporučuje podání tištěné nabídky ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie). Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě (flash disk).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1) Platební podmínky

Platba za poskytnuté služby bude realizovaná bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení vzdělávací aktivity. Faktura bude uhrazena do 30 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

2) Publicita

Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: „Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ“ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu.

Dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly publicity Operačního programu zaměstnanost vymezenými v Obecné části Pravidel OPZ. (Podklad sloužící k výše uvedenému označení školicí místnosti dodavatel vzdělávací aktivity obdrží od zadavatele před zahájením vzdělávací aktivity. Dodavatel pouze zajistí vyvěšení příslušného dokumentu/podkladu.) 

3) Nabídka bude obsahovat Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Pokud dojde v průběhu realizace zakázky ze strany dodavatele ke změnám v realizačním týmu změnou osoby/osob podílejících se na plnění zakázky, může být taková osoba nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací (minimálně stejnou délkou praxe a dosaženým vzděláním prokazující odbornost v dané oblasti).

4) Obchodní podmínky jsou součástí závazného návrhu Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity, tvořící přílohu této Výzvy. Návrh Smlouvy je uchazeč povinen potvrdit podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele a doložit jako součást nabídky. Uchazeč doplní svou nabídkovou cenu a identifikační údaje. Ostatní ustanovení návrhu Smlouvy zůstávají neměnná. Podpisem tohoto návrhu Smlouvy uchazeč přijímá veškeré závazky a obchodní podmínky v něm obsažené.

5) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

6) Dodavatel nesmí vzdělávání realizovat prostřednictvím subdodavatele.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1269626.80

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Stäubli Systems, s.r.o., Hradecká 536, Pardubice, 530 09, IČ: 27472892

  Datum podpisu smlouvy: 6. 3. 2020

Datum ukončení: 6. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 2. 2020
 
Aktualizováno: 9. 3. 2020