Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13597

Název zakázky: PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 8. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo zadavatele: Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Milan Schagerer, advokát
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

IČ zadavatele: 25013891

DIČ zadavatele: CZ25013891

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Tereza Killarová,
 • Telefon: +420734207198
 • E-mail: killarova@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 9. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů. Zakázka je vnitřně členěna do dvou (2) částí podle dílčích sekcí předmětu plnění v podobě oblastí školení, a to následovně:

 

·           část I. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

Jedná se o zajištění realizace celkem 18 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Zákon o zadávání veřejných zakázek

2.     Nový občanský zákoník

3.     Zákon o obchodních korporacích

4.     Zákon o zadávání veřejných zakázek a Zákon o obchodních korporacích

5.     Nový občanský zákoník a zákoník práce

6.     Zákon o zadávání veřejných zakázek

7.     Nový občanský zákoník

1.     Zákon o účetnictví (563/1991 v aktuálním znění)

2.     Zákon o obchodních korporacích

3.     Zákoník práce I – základy pracovního práva

4.     Zákoník práce II – pracovní doba dle ZP

5.     Zákoník práce III – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

6.     Nový občanský zákoník

7.     Zákoník práce I – základy pracovního práva

8.     Zákoník práce II – pracovní doba dle ZP

9.     Zákoník práce III – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

10.  Nový občanský zákoník a zákoník práce

11.  Vymáhání pohledávek z pohledu trestního zákoníku

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části III.: 568 osobohodin.

·           část II. – Technické a jiné odborné kurzy

Jedná se o zajištění realizace celkem 7 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Nové postupy při opravách a údržbách motorů

2.     Kurz sebeobrany

3.     Opakovací kurz vyhláška 50

4.     Nové postupy při opravách a údržbách I

5.     Opakovací kurz vyhláška 50

6.     Nové postupy při opravách a údržbách II

7.     Nové postupy při opravách a údržbách III

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části V.: 704 osobohodin.

 

Podrobný rozpis částí I. a II. předmětu zakázky a vzdělávacích aktivit, včetně počtu osobohodin a předpokládaného obsahu jednotlivých kurzů, je uvedený v příloze č. 2 této výzvy.

 

Účastníci výběrového řízení mohou podat svoji nabídku jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky, nebo podat nabídku do obou částí současně, za předpokladu splnění kvalifikace a požadavků stanovených ke konkrétní části zakázky.

 

Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách dle určení zadavatele a na náklady zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy, formou kurzů připravených na míru.

 

Počet osob ve školicí skupině je min. 1 a max. 12 dle volby zadavatele, a to až do vyčerpání celkového počtu osobohodin na daný kurz, pokud není výslovně uveden u daného kurzu objednávaný počet osob na kurz.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, převážně odměna, cestovné, stravné a náklady na případné ubytování lektora, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod. Nabídková cena je konečná, zahrnuje veškeré náklady nutné, uznatelné a jinak nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytnutí plnění v rozsahu nabídky podané účastníkem řízení.

 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby a náklady na školící místnost (hradí zadavatel).

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

·       Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

·       Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz vždy do sedmi (7) dnů od doručení požadavku zadavatele.

·       U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

·       Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu v souladu s pravidly publicity OPZ.

·       Dodavatel je povinen participovat na přípravě Plánu aktivit na příští měsíc tak, že společně s objednatelem nejpozději do 10. dne v měsíci běžném potvrdí termíny školení (místo, čas, téma kurzu), které budou nahlášeny poskytovateli dotace.

·       Výukové hodiny zpravidla mají délku 60 min. u všech plánovaných kurzů, v odůvodněných případech (např. udělená akreditace) lze však akceptovat i odlišnou délku.

·       Školicí den zahrnuje 8 hodin školení, bez přestávek, kurzů jazykového vzdělávání, kde je jeden školící den v délce 1,5 hodiny za týden pro každý kurz. Doba poskytnuté zákonné pauzy na oběd pro školené zaměstnance se do délky školení nezapočítává.

·       Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

·       Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 90 od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále jsou:

·       kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,

·       zajištění veškerých potřebných školicích materiálů individuálně připravovaných pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,

·       zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,

·       zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou OPZ,

·       vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,

·       příprava a předání osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do níž směřuje, a to v celém svém rozsahu dle Přílohy č. 2; není přípustné nabídnout pouze některá školení.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 401233,30 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
V období do 28.2.2022. Termín zahájení plnění: do 7 dnů od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nejdříve však 1.10.2020. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorech dle určení zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (100 %) – číselné kritérium

   

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

   

  Nabídková cena bez DPH pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy, do níž směřuje nabídka účastníka výběrového řízení, bude uvedena ve vyplněném návrhu smlouvy. Jednotlivé údaje o nabídkové ceně bez DPH pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy, do níž směřuje nabídka účastníka výběrového řízení, musí být totožná jako údaje o nabídkové ceně bez DPH uvedené v příloze „Krycí list nabídky“.

   

  Účastníci výběrového řízení mohou podat svoji nabídku jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, nebo podat nabídku do obou částí současně, vždy však musí být poskytnuto veškeré plnění požadované pro každou z dílčích částí výběrového řízení.


 • Pro hodnocení budou využity následující metody:

   

  Číselné kritérium nabídkové ceny bez DPH bude hodnoceno:  

   

  Za nejvhodnější nabídku pro účely hodnocení dle tohoto číselného kritéria bude považována nabídka s nejnižší hodnotou (nabídkovou cenou bez DPH).

   

  Pro každou z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy bude jako nejvhodnější hodnocena právě nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro každou z částí.

   

  hodnota nejvhodnější nabídky

  100 x                    /                                         x  100 %(váha kritéria vyjádřena v %)     =    počet bodů

  hodnota hodnocené nabídky

 • Vítěznou se pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

   

  Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

  2) Profesní způsobilost

  3) Speciální způsobilost

   

  Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

   

  Ad 1) Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje dodavatel:

  a)        nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

             Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  b)        nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c)        nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d)        nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e)        není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

   

  Ad 2) Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

  a) který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, resp. předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a oboru činnosti dále uvedenému. Tuto profesní způsobilost konkrétně dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru činnosti: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.


 • Ad 3) Speciální způsobilost

  Speciální způsobilost je dodavatel povinen prokázat pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do které dodavatel podává nabídku.

  Speciální způsobilost splňuje dodavatel, který dodá čestné prohlášení, podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, o realizaci:

   

  ·           pro část I. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

  -       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti účetních a právních kurzů, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 50.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

  -       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení kurzů v oblasti účetních a právních kurzů, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 180 osobohodin.

   

  ·           pro část II. – Technické a jiné odborné kurzy

  -       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení technických a souvisejících kurzů zaměřených na dopravu, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 110.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

  -       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení technických a souvisejících kurzů zaměřených na dopravu, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 350 osobohodin.

 • Společná ustanovení ke způsobilosti

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

   

  Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

   

  Splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu 1 a 2 této zadávací dokumentace lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného dle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

   

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat způsobilost, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

   

  Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

 • Poddodavatelé

   

  Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

  Realizace zakázky musí být zcela v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace. Vybraný účastník musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Generální dodavatel – uchazeč – nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky.

   

  Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) prostřednictvím poddodavatele:

   

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v případě speciální způsobilosti podle písm. C) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

   

  Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit rovněž:

  ·       doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle písm. A) a profesní způsobilosti podle písm. B) této výzvy v případě konkrétního poddodavatele a

  ·       smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) této výzvy.

 • Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní a profesní způsobilosti podle písm. A) a B).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 •  

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

  2) Profesní způsobilost

  3) Speciální způsobilost

   

  Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

   

  Ad 1) Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje dodavatel:

  a)        nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

             Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  b)        nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c)        nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d)        nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e)        není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

   

  Ad 2) Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

  a) který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, resp. předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a oboru činnosti dále uvedenému. Tuto profesní způsobilost konkrétně dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru činnosti: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

   

  Ad 3) Speciální způsobilost

  Speciální způsobilost je dodavatel povinen prokázat pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do které dodavatel podává nabídku.

  Speciální způsobilost splňuje dodavatel, který dodá čestné prohlášení, podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, o realizaci:

   

  ·           pro část I. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

  -       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti účetních a právních kurzů, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 50.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

  -       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení kurzů v oblasti účetních a právních kurzů, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 180 osobohodin.

   

  ·           pro část II. – Technické a jiné odborné kurzy

  -       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení technických a souvisejících kurzů zaměřených na dopravu, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 110.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

  -       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení technických a souvisejících kurzů zaměřených na dopravu, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 350 osobohodin.

   

  Společná ustanovení ke způsobilosti

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

   

  Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

   

  Splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu 1 a 2 této zadávací dokumentace lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného dle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

   

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat způsobilost, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

   

  Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

   

  Poddodavatelé

   

  Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

  Realizace zakázky musí být zcela v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace. Vybraný účastník musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Generální dodavatel – uchazeč – nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky.

   

  Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) prostřednictvím poddodavatele:

   

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v případě speciální způsobilosti podle písm. C) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

   

  Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit rovněž:

  ·       doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle písm. A) a profesní způsobilosti podle písm. B) této výzvy v případě konkrétního poddodavatele a

  ·       smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) této výzvy.

   

  Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní a profesní způsobilosti podle písm. A) a B).