Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

PVZ zaměstnanců DPMD

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13507

Název zakázky: PVZ zaměstnanců DPMD

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Sídlo zadavatele: Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 40529

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Milan Schagerer
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

IČ zadavatele: 62240935

DIČ zadavatele: CZ62240935

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Tereza Killarová
 • Telefon: +420734207198
 • E-mail: killarova@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 7. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v celkovém rozsahu 313 školicích dní. Zakázka je vnitřně členěna do tří částí podle dílčích sekcí předmětu plnění v podobě oblastí školení, a to následovně:

část I. – Měkké a manažerské dovednosti

část II. – Jazykové vzdělávání

část III. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Další specifikace je uvedena ve výzvě.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1011500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.3.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorech dle určení zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (100 %) – číselné kritérium

Za nejvhodnější nabídku pro účely hodnocení dle tohoto číselného kritéria bude považována nabídka s nejnižší hodnotou (nabídkovou cenou bez DPH).

 

Pro každou z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. výzvy bude jako nejvhodnější hodnocena právě nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro každou z částí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

  2) Profesní způsobilost

  3) Speciální způsobilost

Další informace jsou ve výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, a to v rozsahu každé z částí předmětu zakázky, do níž směřuje, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo výseče plnění v rámci části či částí předmětu zakázky, do nichž nabídka směřuje.

 

Dodavatel je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

 

Další informace jsou ve výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci každé z částí zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 výzvy, do níž nabídka dodavatele směřuje, v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena každé z částí zakázky ve smyslu Přílohy č. 2  výzvy, do níž nabídka dodavatele směřuje, bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Další informace jsou ve výzvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvem části, do které se uchazeč hlásí, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, přičemž tato může směřovat jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, nebo do dvou či všech tří dílčích částí předmětu zakázky současně. Ty však budou podány v samostatných obálkách.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informacek zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 7. 2020
 
Aktualizováno: 31. 8. 2020