Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí v Kolíně

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11123

Název zakázky: Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí v Kolíně

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Prostor plus o.p.s.

Sídlo zadavatele: Na Pustině 1068, 28002 Kolín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Petr Steklý, ředitel

IČ zadavatele: 26594633

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Zuzana Dynková
  • Telefon: +420735757091
  • E-mail: zuzana.dynkova@prostor-plus.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 5. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí v Kolíně. Předpokládaný celkový počet hodin poradenství, které bude výstupem požadované služby, je 720 hodin. Konkrétní termíny poradenství budou upřesněny na základě dílčích objednávek.

S jedním vybraným dodavatelem bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva (dále jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva bude konstruována tak, aby obsahovala veškeré podmínky plnění veřejné zakázky ve vztahu ke svému obsahu. Rozsah požadovaných služeb bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele, které bude zadavatel detailně specifikovat v jednotlivých dílčích objednávkách.

Informace a údaje uvedené v této výzvě k podání nabídky a v jejich přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejich přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu do 31. 12. 2019, či na dobu, dokud úhrada odměn za plnění veřejné zakázky nedosáhne maximálně přípustné výše stanovené v návrhu smlouvy (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den následující po dni uzavření rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem, přičemž předpokládané datum uzavření rámcové smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je místo poskytování poradenství klientům služby odborného sociálního poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí: K-centrum, Zahradní 17, 28002 Kolín II, případně sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel, resp. hodnotící komise bude hodnotit jednotkovou nabídkovou cenu za hodinu právního poradenství v Kč bez DPH. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který předložil více nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
•Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.•Výzva společně s kompletní zadávací dokumentací a případné vysvětlení jsou k dispozici rovněž na stránkách http://www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 4. 2017
 
Aktualizováno: 15. 5. 2017