Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace studií o účinnosti v rámci projektu na správnou cestu! II včetně studie zahraniční praxe týmů pro mládež

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13194

Název zakázky: Realizace studií o účinnosti v rámci projektu na správnou cestu! II včetně studie zahraniční praxe týmů pro mládež

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Probační a mediační služba

Sídlo zadavatele: Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Andrea Matoušková
 • Telefon: +420737247526
 • E-mail: amatouskova@pms.justice.cz

IČ zadavatele: 70888060

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vlastimil Marek
 • Telefon: +420720055255
 • E-mail: vmarek@pms.justice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na služby s jedním dodavatelem poskytnutí služeb vedoucích k zajištění tří odborných studií v rámci projektu Na správnou cestu! II, a to konkrétně:

1)        Studie o účinnosti programu proti násilí

2)        Studie o účinnosti rodinných skupinových konferencí

3)        Studie zahraniční praxe týmů pro mládež

 

Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě smlouvy na služby uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to nejpozději do konce června 2020. Plnit lze postupně, nebo jednorázově. Hodnota plnění za smlouvou stanovené období nepřesáhne předpokládanou hodnotu zakázky.  Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky, kterým je ředitelství Probační a mediační služby.

Specifikace předmětu zakázky:

Ad 1) Studie o účinnosti programu proti násilí

Základním cílem je vypracovat komplexní studii o účinnosti resocializačního programu proti násilí, který je v rámci projektu Na správnou cestu! II realizován. Účelem studie o účinnosti programu Proti násilí je dopodrobna zhodnotit dopady realizovaného programu na cílovou skupinu, kterou jsou mladiství a mladí dospělí pachatelé násilné trestné činnosti.

Součástí studie o účinnosti programu Proti násilí je:

Shrnutí programu obsahující přesný popis cílů programu, cílové skupiny programu, období realizace, lokalizaci, popis programových aktivit, složení a rolí realizačního týmu.
Zpracování návrhu designu studie o účinnosti, který obsahuje cíle studie a vymezení toho, z jakých zdrojů a jakým způsobem bude prováděn sběr dat pro účely studie. Vzhledem k množství potenciálně získaných/již existujících dat a k charakteru realizovaného programu (pilotní realizace ve třech lokalitách) předpokládá zadavatel využití kvalitativních metod, např. vypracování případových studií jednotlivých klientů na základě projektové a spisové dokumentace a rozhovorů se stakeholdery zapojenými do řešení případu.
Realizace studie.

Účelem studie je zhodnotit konkrétní dopady programu na klienty, kteří do něj vstoupili, a podpořit další úspěšnou realizaci programu (např. identifikace dalších možných rizik, úspěšnost v naplňování cílů programu aj.). Studie bude vycházet z dat vzniklých v průběhu realizace programu (sekundární analýza projektové dokumentace), dat získaných na základě průběžného monitoringu a vlastních průzkumů (rozhovory s realizačním týmem programu) a dat, která realizátorovi poskytne zadavatel. Dále také bude obsahovat vyhodnocení účinnosti programu vzhledem ke stanoveným cílům programu – vše se zřetelem k cílové skupině, vyhodnocení postojů účastníků k programu a hledání příčin (ne)úspěchu realizace programu. Účelem studie není zhodnocení procesuálního nastavení programu jako celku.

Výstupy budou vybraným dodavatelem zpracovány a předány zadavateli dle následující specifikace.

 

Minimální obsah Studie o účinnosti programu Proti násilí:

detailní popis programu Proti násilí
detailní popis metodologie výzkumu
specifikace metod, které budou použity v průběhu realizace studie o účinnosti a zdůvodnění jejich výběru (zejména popis metod sběru a analýzy dat)
operacionalizace výzkumných otázek (zrevidované ve spolupráci se zadavatelem)
předpoklady a ukazatele pro ověřování dopadů programu (podléhají schválení zadavatelem)
analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se programu (podklady budou zajišťovány ve spolupráci se zadavatelem)
výsledky provedených šetření
odpovědi na výše uvedené výzkumné otázky
veškerá zjištění studie a jejich interpretace
jasná a adresná doporučení
manažerské shrnutí, tj. zkrácená verze studie o účinnosti obsahující hlavní zjištění a doporučení v rozsahu cca 5 stran
přehled datových zdrojů

Ad 2) Studie o účinnosti rodinných skupinových konferencí

Základním cílem je vypracovat komplexní studii o účinnosti restorativní techniky rodinných skupinových konferencí.

Součástí studie o účinnosti restorativní techniky rodinných skupinových konferencí je:

Shrnutí techniky, obsahující přesný popis cílů techniky, cílové skupiny, období realizace, lokalizaci, popis programových aktivit, složení a rolí realizačního týmu
Vytvoření logického modelu aplikace techniky, který je grafickým znázorněním logických vazeb mezi aktivitami, výstupy, výsledky a dlouhodobými dopady.
Zpracování návrhu designu studie o účinnosti, který obsahuje cíle studie a vymezení toho, z jakých zdrojů a jakým způsobem bude prováděn sběr dat pro účely studie. Vzhledem k množství potenciálně získaných/již existujících dat k charakteru realizovaného programu (pilotní realizace) předpokládá zadavatel využití kvalitativních metod.
Realizace studie

Účelem studie je zhodnotit nastavený model a procesy probíhající při využití této techniky s ohledem na cílovou skupinu a podpořit její další úspěšnou realizaci (např. identifikace dalších možných rizik, úspěšnost v naplňování cílů aj.). Studie bude vycházet z dat vzniklých v průběhu realizace (sekundární analýza vzniklé dokumentace), dat a kazuistik získaných na základě průběžného monitoringu a vlastních průzkumů (rozhovory s realizačním týmem projektu, s probačními úředníky, kteří jsou v technice proškolení a konference (ne)realizují). Dále také bude obsahovat vyhodnocení relevance procesů, vyhodnocení dopadů techniky na cílovou skupinu, vyhodnocení postojů účastníků k technice a hledání příčin (ne)úspěchu realizace techniky.

Výstupy budou vybraným dodavatelem zpracovány a předány zadavateli dle následující specifikace.

 

Minimální obsah Studie o účinnosti techniky RSK:

detailní popis restorativní techniky rodinných skupinových konferencí
cíle a výstupy při aplikaci této techniky, logický model
detailní popis metodologie výzkumu
specifikace metod, které budou použity v průběhu realizace studie o účinnosti a zdůvodnění jejich výběru (zejména popis metod sběru a analýzy dat)
operacionalizace výzkumných otázek (zrevidované ve spolupráci se zadavatelem)
předpoklady a ukazatele pro ověřování dopadů techniky (podléhají schválení zadavatelem)
analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se této restorativní techniky (podklady budou zajišťovány ve spolupráci se zadavatelem)
výsledky provedených šetření
veškerá zjištění studie a jejich interpretace
jasná a adresná doporučení
manažerské shrnutí, tj. zkrácená verze studie o účinnosti obsahující hlavní zjištění a doporučení v rozsahu cca 5 stran
přehled datových zdrojů

 

Ad 3) Studie zahraniční praxe týmů pro mládež

Základním cílem je vypracovat studii zahraniční praxe týmů pro mládež, jejíž účelem je vytvoření uceleného a komplexního přehledu o zahraniční praxi týmů pro mládež ve vztahu k praxi tuzemské.

Součástí studie zahraniční praxe týmů pro mládež je:

tým pro mládež v českém prostředí – jeho struktura z hlediska zapojených aktérů, z hlediska lokality, kterou pokrývá, a jeho vlastní činnost; vývoj týmu pro mládež coby specifické instituce zabývající se kriminalitou mládeže v čase
zmapování současné tuzemské praxe týmů pro mládež
definice týmu pro mládež v zahraničním prostředí – jeho struktura, činnost, jeho vývoj v čase coby specifické instituce zabývající se kriminalitou mládeže
zmapování současné zahraniční praxe týmů pro mládež – minimálně ve třech jiných státech než ČR
kompilace a následná komparace předchozích zjištění
realizace studie

Studie zahraniční praxe týmů pro mládež bude zaměřena zejména na identifikaci regionálních specifik – pokud budou nalezena – spojených s konkrétním regionem, kde týmy pro mládež fungují, a který je zahrnut do studie. Studie bude vycházet z dostupných informačních pramenů a z dat získaných na základě vlastních průzkumů (rozhovory s realizátory týmů, s odborníky v oblasti).

Výstupy budou vybraným dodavatelem zpracovány a předány zadavateli dle následující specifikace.

 

Minimální obsah Studie zahraniční praxe týmů pro mládež je:

definice týmu pro mládež v rámci projektu Na správnou cestu! II, který realizuje Probační a mediační služba - jeho struktura z hlediska zapojených aktérů, z hlediska lokality, kterou pokrývá, a jeho vlastní činnost
definice týmů pro mládež v ČR realizovaných jinými subjekty, případně napojení činnosti týmů pro mládež na Systém včasné intervence
přehled zahraniční praxe týmů pro mládež s důrazem na regionální specifika
detailní popis metodologie výzkumu
specifikace metod, které budou použity v průběhu realizace studie, zdůvodnění jejich výběru (zejména popis metod sběru a analýzy dat)
analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se týmů pro mládež realizovaných Probační a mediační službou (podklady budou zajišťovány ve spolupráci se zadavatelem)
analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se týmů pro mládež (na základě vlastní rešeršní a výzkumné činnosti dodavatele)
výsledky provedených šetření
odpovědi na výše uvedené výzkumné otázky
veškerá zjištění studie a jejich interpretace
manažerské shrnutí, tj. zkrácená verze studie obsahující hlavní zjištění a doporučení v rozsahu cca 5 stran
přehled datových zdrojů

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 570000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 6. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek je základním hodnotícím kritériem a bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

  Pro účely hodnocení bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH za všechny 3 vypracované studie.

  Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

  V případě shodných nabídek určí zadavatel vítězného dodavatele náhodným výběrem provedeným losem. Dodavatelé, kterých se výběr losem týká, mají právo účastnit se losování a zkontrolovat před zahájením losovací zařízení a prostředky sloužící k losování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Povinně:

  Základní způsobilost:

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vzor viz příloha č. 2 této výzvy.

  Profesní způsobilost:

  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
  doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

  Technická způsobilost:

  Seznam zakázek obdobného charakteru

  Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže doložením seznamu minimálně 2 zakázek obdobného charakteru, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, přičemž hodnota každé z nich činila minimálně 150.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku.

  Zakázkou obdobného charakteru se rozumí realizace studie zaměřené na sběr, analýzu, interpretaci dat a definici doporučení s cílem získání „důkazů“ o fungování programů a navržení vhodných opatření. Předmětem takové studie jsou programy, politiky či projekty v sociálněvědní či sociální oblasti.

  Dodavatel předloží seznam zakázek obdobného charakteru s uvedením:

  •         názvu zakázky,

  •         názvu a adresy subjektu, pro který zakázku realizoval,

  •         kontaktní osoby subjektu,

  •         dobu plnění zakázky uvedenou v měsících,

  •         hodnoty zakázky bez DPH,

  •         rozsahu a stručné anotace předmětu zakázky.

  Seznam členů realizačního týmu

  Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel u každého člena týmu uvede popis způsobu jeho zapojení do realizace předmětu plnění.

   

  Požadované složení a kvalifikaci realizačního týmu

  Zadavatel požaduje realizační tým v počtu min. 2 osob, s tím, že 1 osoba musí být vedoucím týmu – odborným garantem.

  Vedoucí týmu (odborný garant):

  •         vysokoškolské vzdělání magisterského stupně ve společenskovědní nebo příbuzné oblasti,

  •         doložitelná praxe v realizaci zakázek obdobného charakteru

  Ostatní experti (minimálně 1):

  •         vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,

  Přílohou seznamu musí být strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu v minimálním rozsahu:

  •         jméno a příjmení

 • •           nejvyšší dosažené vzdělání (vč. čestného prohlášení o jeho dosažení),

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadovaný obsah nabídky:

 • Nabídková cena zpracovaná dle této výzvy v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy
 • Uvedení kontaktní osoby dodavatele (včetně adresy, tel. kontaktu a e-mailové adresy)
 • Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (pro prokázání základní způsobilosti může dodavatel využít Čestné prohlášení dle Přílohy č. 2  této Výzvy).
 • Doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele. (Doklad zadavatel vyžaduje pouze, pokud se nejedná o statutárního zástupce dodavatele, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o dodavatele – fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám).
 • Vyplněný závazný Návrh smlouvy dle části 12 této Výzvy, vč. všech Příloh Návrhu smlouvy
 • Seznam poddodavatelů včetně jejich identifikace a včetně doložení jejich základní a profesní způsobilosti, popř. čestné prohlášení dodavatele, že k realizaci veřejné zakázky nebude poddodavatele využívat.
   

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil ve své nabídce doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jeho poddodavatelů stejným způsobem a ve stejném rozsahu, v jakém je prokazuje dodavatel.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, bude stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady dodavatele potřebné ke kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zpracována a vyplněna v návrhu smlouvy, který je přílohou č. X, do článku 3, odstavec 3.1.

Mimořádně nízká nabídková cena: V souladu s § 113 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny. Za nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována taková cenová nabídka, jejíž celková cenová úroveň bude o více než 25% nižší než průměrná cenová úroveň všech hodnocených nabídek. Tím však není dotčena možnost zadavatele požadovat v souladu s § 113 odst. 3 a 4 zákona vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny i v případě, že zadavatel shledá nabídkovou cenu některého z účastníků mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky na základě jiných skutečností, než je výše definovaná odchylka od průměrné cenové úrovně.

Dle § 100 odst. 1 zákona si zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v případě změny rozsahu předmětu plnění (rozšíření požadavků na studie).

Dále si zadavatel vyhrazuje dle § 100 odst. 2 zákona změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, zejména v následujících situacích:

a) pokud dojde k předčasnému ukončení rámcové dohody ze strany dodavatele nebo ze strany zadavatele, a to z důvodu porušení povinností na straně dodavatele;

b) dodavatel vstoupí do likvidace či soud zamítne insolvenční návrh z důvodu nedostatečného majetku dodavatele nebo ve vztahu k dodavateli prohlásí konkurz na majetek dlužníka či vyhlásí úpadek dlužníka, nebo ve vztahu k dodavateli rozhodne o povolení reorganizace či bude jmenován insolvenční správce nebo je přijato usnesení o dobrovolné či nedobrovolné likvidaci dodavatele;

c) dodavatel nebude plnit dle rámcové dohody na veřejnou zakázku bez podstatného důvodu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel upozorňuje, že nabídky mohou být podávány pouze elektronickou formou prostřednictvím národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) https://nen.nipez.cz/profil/pms.Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě jiným způsobem, než prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Dodavatel zpracuje svoji nabídku, včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace a ostatních dokladů, plně v elektronické podobě, a to tak, aby mohla být podána prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN. Podrobné informace o ovládání systému jsou uvedeny v uživatelských příručkách na adrese https://nen.nipez.cz/ v sekci uživatelské příručky.Zadavatel doporučuje, aby dodavatel nabídky a veškeré doklady zapracoval do jednoho souboru, např. PDF. V případě, že by nabídka podána v jednom souboru měla dosahovat velikosti 100 MB a více, je třeba zohlednit skutečnost, že existují omezení pro vkládání souborů o velikosti souboru ve výši 100 MB a více do elektronického nástroje NEN, a nabídku upravit např. formou zazipování souboru nabídky či rozdělením nabídky do dvou či více souborů.Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje NEN po nahrání veškerých příloh).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou upraveny v závazném Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy (dále také jen „Návrh smlouvy“).

Obchodní podmínky jsou pro dodavatele závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Dodavatel je povinen vyplnit ty části závazného Návrhu smlouvy, které jsou označeny jako „(doplní dodavatel)“ (jedná se zejména o identifikaci dodavatele, kontaktní údaje, cenové údaje, identifikaci podepisující osoby atd.).

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH):

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce doložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikace, a včetně uvedení částí veřejné zakázky, které hodlá plnit jejich prostřednictvím, pokud má v úmyslu poddodavatele využít.
V opačném případě předloží čestné prohlášení, že poddodavatele nebude využívat.
Požadavky na formu nabídky (požadovaný počet kopií, podání nabídky
na elektronickém médiu atd.):
Zadavatel upozorňuje, že nabídky mohou být podávány pouze elektronickou formou prostřednictvím národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) https://nen.nipez.cz/profil/pms.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě jiným způsobem, než prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
Dodavatel zpracuje svoji nabídku, včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace a ostatních dokladů, plně v elektronické podobě, a to tak, aby mohla být podána prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN. Podrobné informace o ovládání systému jsou uvedeny v uživatelských příručkách na adrese https://nen.nipez.cz/ v sekci uživatelské příručky.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel nabídky a veškeré doklady zapracoval do jednoho souboru, např. PDF. V případě, že by nabídka podána v jednom souboru měla dosahovat velikosti 100 MB a více, je třeba zohlednit skutečnost, že existují omezení pro vkládání souborů o velikosti souboru ve výši 100 MB a více do elektronického nástroje NEN, a nabídku upravit např. formou zazipování souboru nabídky či rozdělením nabídky do dvou či více souborů.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje NEN po nahrání veškerých příloh).
Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a zadavatel k ní nepřihlíží.
Požadovaný obsah nabídky:
Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (pro prokázání základní způsobilosti může dodavatel využít Čestné prohlášení dle Přílohy č. 2  této Výzvy).
Doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele. (Doklad zadavatel vyžaduje pouze, pokud se nejedná o statutárního zástupce dodavatele, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o dodavatele – fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám).
Vyplněný závazný Návrh smlouvy dle části 12 této Výzvy, vč. všech Příloh Návrhu smlouvy
Seznam poddodavatelů včetně jejich identifikace a včetně doložení jejich základní a profesní způsobilosti, popř. čestné prohlášení dodavatele, že k realizaci veřejné zakázky nebude poddodavatele využívat.
 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil ve své nabídce doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jeho poddodavatelů stejným způsobem a ve stejném rozsahu, v jakém je prokazuje dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 12. 2019
 
Aktualizováno: 24. 1. 2020