Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích aktivit pro MÚ Mělník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11074

Název zakázky: Realizace vzdělávacích aktivit pro MÚ Mělník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Zdeněk Studený
 • Telefon: +420315635103
 • E-mail: z.studeny@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Zdeněk Studený
 • Telefon: +420315635103
 • E-mail: z.studeny@melnik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna – Město Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců MÚ Mělník.

Zakázka je rozdělena na 3 části:

 • Část A) Zvýšení kompetencí zaměstnanců úřadu – zlepšení komunikace;
 • Část B) Rozvoj vybraných personálních procesů úřadu;
 • Část C) Vzdělávací programy zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců úřadu v oblastech jejich působnosti.

Více viz Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1114049,59 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění – Část A: 07/2017 až 11/2018. Doba plnění – Část B: 08/2018 až 11/ 2018. Doba plnění – Část C: 07/2017 až 07/ 2018. Více viz Zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je splnění podmínek zadávací dokumentace a dále ekonomická výhodnost nabídky pro každou jednotlivou část, a to v členění dle níže uvedených dílčích kritérií:

Dílčí hodnotící kritéria                        Váha (v %)

Nabídková cen bez DPH                         40,00

Kvalita projektového týmu                    30,00

Návrh postupu realizace zakázky            30,00

Více viz Zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kritéria základní způsobilosti splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 74 odst. 1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů způsobem podle § 75 odst. 1 zákona. Při podání nabídky však postačí k prokázání základní způsobilosti předložit pouze čestné prohlášení, o tom, že požadovanou kvalifikaci splňuje (zadavatel doporučuje použít vzor v příloze č. 1). Dodavateli tedy žádný z dokumentů podle § 75 odst. 1 zákona nemusí přímo v rámci své nabídky předkládat (nicméně mohou tak učinit). Vybraný účastník však bude povinen tyto dokumenty předložit před podpisem smlouvy.

Dodavatel dále prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 77 zákona:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší tří měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

Více viz Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky pro každou jednotlivou část v souladu se Zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná. Více viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky jsou dodavatelé povinni podat písemně v listinné podobě (1x originál, 1x kopie a 1x elektronicky kompletní nabídka na CD/DVD/USB)Nabídka dodavatele bude podána na adresu sídla zadavatele – tj. Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené názvem veřejné zakázky, částí veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT!“.Nabídku dodavatele lze podat osobně na adresu sídla zadavatele, a to na podatelnu zadavatele, v případě zaslání nabídky poštou musí dodavatel zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedené-ho termínu.Více viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
viz Zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynu-tím lhůty pro podání nabídek.Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy blatak@zakazkyverejne.cz k rukám poradce zadavatele – společnosti Veřejné zakázky s.r.o. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Více viz Zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilmestoMelnik

Odkaz na profil zadavatele je uveden také na webových stránkách zadavatele: www.melnik.cz, v sekci „Rychlé odkazy“ - „Veřejné zakázky“.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část A: M.C.TRITON, spol. s r.o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005, Ing. Radoslav Tesař, jednatel společnosti

  Datum podpisu smlouvy: 7. 9. 2017

Zrušené části zakázky: část B a C

Datum ukončení: 7. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2017
 
Aktualizováno: 14. 9. 2017