Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12781

Název zakázky: Realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřaduIng. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
  • Telefon: +420595622711
  • E-mail: radmila.mullerova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Radmila Müllerová
  • Telefon: +420595622711
  • E-mail: radmila.mullerova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel může podat nabídku libovolně pro jednu či obě části veřejné zakázky.

 

1. část VZ Finance_otevřené kurzy

Předmětem této části veřejné zakázky jsou specifické vzdělávací kurzy v oblasti finančního řízení, akreditované Ministerstvem vnitra ČR. Jedná se o otevřené kurzy.

Cílem této aktivity je zajistit další vzdělávání zaměstnanců a umožnit jim v průběhu dvou let účast na vzdělávacích kurzech akreditovaných MV ČR, které seznámí zaměstnance se současným stavem legislativy u jednotlivých oblastí, kterým se profesně věnují a navíc obecně s oblastí veřejných financí a finančního řízení u krajů s ohledem na jeho účelnost, efektivnost a hospodárnost. Důraz bude kladen zejména na zohlednění provázanosti činností v oblasti financování, rozpočtu, účetnictví a nakládaní s majetkem vč. souvisejících daňových dopadů.

Veškeré tyto aktivity budou zaměřeny zejména na praktický výklad, příklady a interaktivní se zapojení do výkladu tak, aby došlo k pochopení vzájemných vazeb a souvislostí. Zaměstnanec by měl pochopit smysl své práce ve vazbě na společný cíl, kterým jsou zdravé finance a racionální a efektivní řízení cash-flow.

Cílovou skupinou jsou prioritně zaměstnanci odboru financí, příp. dále ekonomové odvětvových a dalších odborů a správci majetku na jednotlivých odborech krajského úřadu.

Potřebou cílové skupiny je, po absolvovaných vzdělávacích kurzech zaměřených na vzájemnou vazbu oblastí financování, rozpočtu a účetnictví s dopadem na výstupy odboru financí a pochopení významu dané oblasti pro chod celého úřadu s nutností spolupráce jednotlivých odborů, dále rozvíjet svoji speciální odbornost a současně udržovat aktuální přehled o dalších dotčených oblastech. Vzdělávací kurzy by měly u cílové skupiny zajistit základní orientaci v platné legislativě v oblasti veřejných financí, pochopení vzájemných vazeb, které ovlivňují ekonomický výsledek, cesty k jeho splnění při dodržování rozpočtové odpovědnosti, ale také správnou interpretaci finálních hospodářských výsledků a ekonomických ukazatelů a ztotožnění se se strategickými cíli úřadu v této oblasti.

Poskytovatel je povinen navrhnout a předem konzultovat obsah jednotlivých školení, včetně osoby lektora, s objednatelem, a to vždy minimálně 2 měsíce před konáním konkrétního školení. Objednatel se zavazuje ve lhůtě maximálně 1 týdne od této konzultace poskytovateli sdělit svůj souhlas či nesouhlas s předloženým návrhem (v případě nesouhlasu je objednatel povinen specifikovat své výhrady tak, aby byl poskytovatel schopen obsah upravit či zajistit jiný vhodný kurz).

Místo: mimo budovu krajského úřadu, ale v dobré a pohodlné dopravní dostupnosti bez nutnosti přestupů (Ostrava, Olomouc, Brno, Praha)

Hodinou v rámci školení je myšlen fond 45 minut (vyučovací hodina).

Uvedené počty účastníků jsou maximální předpokládané.

Otevřené kurzy (školení akreditovaná MV ČR)

I. ÚČETNICTVÍ ÚSC – specifika, problémy z praxe, kontrolní vazby, využití výkazů, porozumění závěrce a interpretace dat, inventury, vnitřní předpisy

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 18

Rozsah školení: časová dotace min. 12 hodin (tj. 2 pracovní dny)

Doporučený obsah školení:

Vlastnosti účetních dat, akruální princip, peněžní princip

Problém právní forma vs. ekonomická podstata

Vybraná technická pravidla účetního výkaznictví

Využitelnost účetních dat

Účetní závěrka vybraných účetních jednotek, schvalování

Inventura, inventarizace

Vnitřní směrnice v návaznosti na platnou legislativu

 

II. Veřejná podpora, dotace, prevence porušení rozpočtové kázně

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 3

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

vymezení veřejné podpory

druhy veřejné podpory, výjimky

příklady a praktická aplikace veřejné podpory

dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. a 250/2000 Sb.

žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci

porušení rozpočtové kázně

 

III. Rozpočet, rozpočtová pravidla, rozpočtová odpovědnost, rozpočtová skladba

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 10

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

Rozpočet, rozpočtový výhled,

Návrh rozpočtu, vypracování a zveřejnění rozpočtu

Rozpočtové provizorium

Rozpis rozpočtu, změny rozpočtu

Hospodaření podle rozpočtu

Časové použití rozpočtu

Porušení rozpočtové kázně

Závěrečný účet

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Problematika rozpočtové skladby

Třídění rozpočtové skladby

Druhové a odvětvové členění položek rozpočtové skladby

Nejčastěji používané položky rozpočtové skladby

Případná novela rozpočtové skladby

 

IV. Dlouhodobý finanční majetek

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 2

Rozsah školení: časová dotace min. 12 hodin (tj. 2 pracovní dny)

Doporučený obsah školení:

vymezení a specifikace dlouhodobého finančního majetku (např. podstatný nebo rozhodující vliv u majetkových účastí)

rozlišení majetkových účastí v obchodních společnostech a ostatních akcií a podílů

ocenění dlouhodobého finančního majetku, trvalé a dočasné snížení hodnoty

dlouhodobý finanční majetek ÚSC – specifika,

postavení zakladatele, resp. spoluvlastníka obchodní společnosti, vliv podílu na základním kapitálu, zvyšování a snižování základního kapitálu

inventarizace dlouhodobého finančního majetku, přecenění

 

V. Základní ekonomické ukazatele, finanční analýzy, řízení veřejných financí, finanční kontrola

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 15

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

makroekonomický přehled

aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy

využívání metod finanční analýzy pro finanční řízení veřejných financí

finanční trh a možnosti jeho využití pří správě a řízení veřejných financí

vhodný přístup k nastavení a řízení cash – flow kraje

finanční kontrola (předmět, hlavní cíle, zásady finanční kontroly)

 

VI. VZTAHY ZŘIZOVATELE A ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH ORGANIZACÍ, tvorba vnitřních předpisů v organizacích

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 5

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

Kompetence rady a zastupitelstva

Zřizovací listina - hlavní a doplňková činnost, majetek vlastní a svěřený

Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím – tvorba a použití peněžních fondů, nákup na leasing a na splátky, přijímání darů a dědictví

Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace – rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová kázeň

Vztah zakladatele, resp. spoluvlastníka a obchodní společnosti – rozdíly proti PO

Veřejnosprávní kontrola – administrativní kontrola, kontrola na místě, roční zpráva

Vnitřní předpisy

 

VII. Výkaznictví, konsolidace a PAP

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 2

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

požadavky na sestavení účetních výkazů

forma a obsah účetních výkazů

stručná analýza výkazových a mezivýkazových vazeb

interpretace zobrazených výsledků

účtování s vazbou na závazné analytické členění v PAP, na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu

povinnosti vyplývající z konsolidační vyhlášky státu

 

VIII. Účetní a daňové doklady

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 3

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

právní předpisy, metodické pokyny a stanoviska GFŘ.
druhy dokladů, náležitosti účetních dokladů, vybraná ustanovení zákona o účetnictví, čísla dokladů
nově nároky na dokumenty prokazující vyřazení majetku, účelová jednání a vliv na úpravu odpočtu DPH
náležitosti daňových dokladů
úprava faktur pro plátce DPH
zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, přefakturace, smluvní pokuty, problematika z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH
nový občanský zákoník – fakturace na základě objednávek, zakázek, typy smluv, faktura – obchodní listina, splatnost faktur, úroky z prodlení, zánik práva vymáhání, reklamace, uznání dluhu, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr, vznik, změna a zánik závazků, záloha, závdavek
nedobytné pohledávky, účetní opravné položky – specifické povinnosti pro veřejnou správu, daňové opravné položky – pro všechny typy věřitelů stejné podmínky, vyřazení pohledávek, daňové dopady
elektronizace faktur, elektronické podpisy, doručování (datové schránky), počítačová čitelnost elektronických faktur – formáty XML pro výměnu elektronických dat, nakládání s elektronickými originály, důkazy v případě sporů nebo při kontrole finančního úřadu, připravovaná legislativa – připomínkové řízení 
faktury v cizí měně, cizí jazyk, kurzové rozdíly
archivace dokladů
praktické příklady – faktury od vystavení, přes zaplacení až k archivaci
specifické případy
nejčastější chyby v účetních a daňových dokladech, opravy nedostatků

 

IX. DPH – základy, komplexní pohled a specifika u ÚSC, uplatňování u ekonomické činnosti

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 10

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

činnost krajů, měst a obcí (ekonomická a veřejnoprávní) – činnost za poplatky, pronájmy a převod práva, dodání nemovitých věcí (prodej pozemků), činnost související se sportem, kulturní činnost, sponzorské dary, výstavba kanalizace, sociální programy (domovy důchodců, pečovatelské domy…)

nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně (příklady)

režim přenesení daňové povinnosti na odběratele v tuzemsku (trvalé, dočasné) – odpady, stavební práce, mobilní telefony, notebooky…

ručení příjemce zdanitelného plnění (nespolehlivý plátce, účet)

plánované změny k 1. 1. 2019 – věcná břemena, směny pozemků, nárok na odpočet daně, režim přenesení, poskytování elektronických služeb

 

X. DANĚ OBECNĚ, daňový specialista

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 6

Rozsah školení: časová dotace min. 12 hodin (tj. 2 pracovní dny)

Doporučený obsah školení:

daně u ÚSC, vazba na další právní předpisy

daň z příjmů právnických osob – výsledek hospodaření, položky zvyšující VH, položky snižující VH, základ daně, odčitatelné položky, slevy

daň z příjmů fyzických osob - poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 – 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence, příjmy ze závislé činnosti, osobní náklady, náklady na užívání motorových vozidel, nedaňové náklady, ostatní náklady

daň z přidané hodnoty – základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně

daň silniční

daň z nabytí nemovité věci

daň z nemovitých věcí

spotřební daně

 

XI. Cestovní náhrady – tuzemské i zahraniční

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 2

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

Předpisy, které tvoří úpravu cestovních náhrad

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

Úprava místa výkonu práce zaměstnance a jeho pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad a její vliv na poskytování cestovních náhrad

Nároky na stravné, krácení stravného

Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance

Prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad

Zálohy na cestovní náhrady a postupy jejího vyúčtování

Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách

Vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování

 

XII. Technické zhodnocení investičního majetku, opravy, reprodukce (dle účetních a daňových předpisů)

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 6

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

Vymezení a členění majetku dle právních předpisů

Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace)

Opravy a udržovací práce

Odpisování majetku, jeho zaraženi do odpisových skupin

Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav

Zatříďování majetku dle platných soustav v ČR

Základní rozčlenění stavby (stavba, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)

Pacht, nájem, věcná břemena

Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce

Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky

Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby

Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny

 

XIII. POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ze SR a rozpočtů ÚSC se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 4

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

Pojmy veřejná podpora, dotace, příspěvek

Úprava poskytování dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb.

Podmínky poskytování dotací

Žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci

Orgány, které mohou kontrolovat dotace

Porušení rozpočtové kázně

Bagatelní výše porušení rozpočtové kázně

Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

 

XIV. Excel – datové a kontingenční tabulky

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odbor financí – 2

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

Podmíněné formátování pomocí vzorce

Pokročilé grafy

Analytické nástroje

Makra

Kontingenční tabulky

Práce s daty

Vytváření formulářů

 

XV. IT dovednosti ve veřejné správě, při finančním řízení nebo controllingu

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu, odboru financí – 6

Rozsah školení: časová dotace 1 pracovní den / min. 6 hodin

Doporučený obsah školení:

MS Office (MS Word, Outlook, PowerPoint) – praktická aplikace pro potřeby úřadu

MS Access

EIS GINIS

 

Časový harmonogram realizace (předpokládané termíny)

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvyÚvodní schůzka
nejpozději 1 měsíc před realizací každého kurzuzaslání programu včetně časové dotace
září 2019 – listopad 2020vzdělávácí kurzy v oblasti finančního řízení (otevřené kurzy)

Podrobný harmonogram vzdělávacích akcí bude splňovat požadavky objednatele a bude objednateli předán na úvodní schůzce.

Objednatel do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy svolá úvodní schůzku, poskytovatel má povinnost se této schůzky zúčastnit (termín bude stanoven po vzájemné dohodě). Na této schůzce budou vzájemně odsouhlaseny postupy zajištění kurzů, rozdělení obsahu a rozsahu kurzů na jednotlivé části v časových úsecích. Ze schůzky bude vypracován zápis, který obě smluvní strany odsouhlasí svým podpisem.

Další schůzky se budou konat dle potřeb smluvních stran, a to vždy po vzájemné dohodě.

Studijní materiál

Obsah studijního materiálu musí odpovídat rozsahu vzdělávaného tématu. Studijní materiály budou obsahovat mimo jiné kontakt na odborné realizátory (lektory) vzdělávání tak, aby je v případě potřeby mohli účastníci kontaktovat i po skončení kurzu.

Formální výstupy:

Všichni účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu osvědčení o účasti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. část VZ Životní prostředí

Předmětem této části veřejné zakázky jsou specifické vzdělávací kurzy v oblasti životního prostředí, akreditované Ministerstvem vnitra ČR. Jedná se o otevřené kurzy.

Cílem této aktivity je zkvalitnění činnosti orgánů veřejné správy na úseku životního prostředí a zemědělství v rozsahu svěřeném zvláštními právními předpisy na tomto úseku, stavebním zákonem, zákonem o státní kontrole, zákonem o přestupcích a správním řádem, a to prohloubením znalostí souvislostí a vzájemných vazeb.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci odboru životního prostředí a zemědělství vykonávající agendu na úsecích vodního hospodářství, odpadového hospodářství, prevence závažných havárií, ochrany ovzduší, integrované prevence, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, hodnocení vlivů na životní prostředí, ochrany a využití nerostného bohatství a hornická činnost a geologické práce.

Poskytovatel je povinen navrhnout a předem konzultovat obsah jednotlivých školení, včetně osoby lektora, s objednatelem, a to vždy minimálně 2 měsíce před konáním konkrétního školení. Objednatel se zavazuje ve lhůtě maximálně 1 týdne od této konzultace poskytovateli sdělit svůj souhlas či nesouhlas s předloženým návrhem (v případě nesouhlasu je objednatel povinen specifikovat své výhrady tak, aby byl poskytovatel schopen obsah upravit či zajistit jiný vhodný kurz).

Bližší specifikace dílčích částí:

Rozsah školení (akreditovaná MV ČR)

1 pracovní den, tj. časová dotace min. 6 vyučovacích hodin na každý kurz, s výjimkou následujících kurzů:

„Správní řízení ve věci správních deliktů“ - 2 pracovní dny, tj. časová dotace min. 12 hodin

„Ochrana krajinného rázu ve smyslu ust. § 12“ - 6 pracovních dnů, tj. časová dotace min. 36 hodin

Hodinou v rámci školení je myšlen fond 45 minut (vyučovací hodina).

Uvedené počty účastníků jsou maximální předpokládané.

Místo: mimo budovu krajského úřadu, ale v dobré a pohodlné dopravní dostupnosti bez nutnosti přestupů (Ostrava, Olomouc, Brno, Praha)

Program:

Oblast kurzuČÁSTIDOPORUČENÝ OBSAH KURZU

Zákon o kontrole

(19 osob)

kurz zaměřený na kontrolní řád v praxi (zákon o kontrole a jeho praktické využití, protokoly, příklady kontrol, navazující správní řízení)

V kurzu Zákon o kontrole (kontrolní řád) je vysvětlen zákon o kontrole a postup při provádění VSK od zahájení kontroly až po poslední úkony kontroly s VSK související – tato část je přednášena jako druhá. V první části se kurz věnuje obecně působnosti kontrolního řádu a kontrole jako takové a jejímu výkonu ve veřejné správě (státní správě, samostatné a přenesené působnosti) a zákonům souvisejících se zákonem č. 255/2012 Sb. Část druhá je zaměřena na postup při provádění VSK od zahájení kontroly až po poslední úkony kontroly s VSK související.

Správní řízení ve věci správních deliktů

(22 osob)

2 denní kurz
kurz zaměřený na správní řízení ve věci správních deliktů (správní delikty obecně tj., správný procesní postup a správní delikty zaměřené pro úsek ochrany ovzduší a integrované prevence

Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání

Rozbor obecných ustanovení zákona

Základy odpovědnosti za přestupky

Řízení o přestupcích

Správní řízení ve věci správních deliktů

(18 osob)
Nesprávné postupy v řízení podle správního řádu – zaměření na důsledky a nápravuposkytnout přehled častých chybných postupů a důsledků ve správním řízení, ukázat možnost řešení a nápravy těchto chyb.

Správní řízení ve věci správních deliktů

(20 osob)

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

pojem přestupku

odpovědnost FO, PO a podnikající PO

okolnosti vylučující protiprávnost

zánik odpovědnosti

správní tresty

věcná a místní příslušnost

účastníci řízení

postup před zahájením řízení

postup v řízení o přestupku

požadavky na oprávněnou úřední osobu

přechodná ustanovení – jak postupovat u přestupků spáchaných před 1. 7. 2017

Ovzduší: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

(6 osob)
kurz zaměřený na ochranu ovzduší pro státní správu (Technologie snižování emisí, navrhování stacionárních zdrojů s cílem minimalizace emisí znečišťujících látek, měření emisí)

novela zákona o ovzduší a prováděcích předpisů

povinnosti provozovatelů vyplývající z aktuální legislativy

kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády

ohlašování agendy ovzduší za rok 2017 (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky)

Ovzduší: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

(7 osob)
kurz zaměřený na integrovanou prevenci pro státní správu (novely předpisů na úseku integrované prevence, dokumenty o nejlepších dostupných technikách, ISPOP)

Platná legislativa ochrany ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho změny

Prováděcí a výkladové předpisy k zákonu o ovzduší a jejich změny

Klasifikace zdrojů, sčítání kapacit

Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny.

Měření emisí, zápachu a tmavosti kouře, technické podmínky provozu.

Bilance VOC.

Legislativa životního prostředí v kostce

legislativní novinky ve vybrané oblasti ochrany životního prostředí

(10 osob)

legislativní novinky ve vybrané oblasti ochrany životního prostředí

1) Aktuální přehled platných předpisů na úseku ochrany ovzduší, vodního hospodářství a nakládání s odpady

2) Provedené změny v posledním roce, připravované další úpravy

3) Připomenutí - výklad povinností z dané legislativy opírající se o poznatky kontrolní činnosti a výstupů činnosti příslušných správních úřadů a správních soudů
Legislativa životního prostředí v kostce

Přehled legislativy na úseku životního prostředí

(8 osob)
Zaměření na vztahy a návaznosti mezi jednotlivými zákony, řešení případných střetů mezi nimi, specifikace tzv. navazujících řízení.
Legislativa životního prostředí v kostce

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé správní úřady

(4 osoby)
Specifikace dotčených orgánů při řízeních dle jednotlivých zákonů na úseku ŽP.
Legislativa životního prostředí v kostce

Právní úprava a předpisy EU vztahující se k pracovně právním předpisům ČR na úseku životního prostředí

(3 osoby)
Stručný vhled do problematiky

Zákon č. 114/1992 Sb. o Ochraně přírody a krajiny

(2 osoby)

6 denní kurz

Ochrana krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 – identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu, postupy hodnocení a využití v rozhodovacích a plánovacích procesech

Identifikace a klasifikace znaků a hodnot krajinného rázu

Krajinný ráz v sídlech

Krajiny kulturní a historické

Hodnocení vlivů na krajinný ráz

Krajinný ráz v právních souvislostech

Ochrana krajinného rázu v souvislosti s novelou č. 225/2017 stavebního zákona

Krajinný ráz v rozhodovacích procesech

Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu

Zákon č. 114/1992 Sb. o Ochraně přírody a krajiny

(5 osob)

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny

Aktuality v právních úpravách a metodikách pro ochranu a kácení mimo lesních dřevin

Hodnocení stavu dřevin

Využití Standardů péče o přírodu a krajinu v praxi

Provozní bezpečnost dřevin – posouzení stavu dřevin, časté typy defektů, posouzení rizik

Brouci vázaní na dřeviny

Povolování kácení dřevin mimo les

Přestupky a sankce na úseku ochrany dřevin ve vztahu k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy

(7 osob)
 

Aktuální legislativa a plánované změny

Specifikace problémových oblastí

Přehled ohlašovacích povinností – SEPNO, ISPOP, ISOH…

Závažné havárie: zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií v praxi

(2 osoby)
 

Přehled právních předpisů

Definice nebezpečných látek

Nejčastější látky a jejich kritická množství

Zařazení objektu (zařízení) do skupiny A nebo B

Kontrola orgánů státní správy

Legislativa chemických látek v praxi

(3 osoby)
 

Přehled platné legislativy

Souvislosti mezi legislativou chemických látek a dalšími právními předpisy

Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Plnění evidenčních a ohlašovacích povinností v oblasti nakládání s CHL

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a stavební zákon

(14 osob)

Vztah procesu EIA ke stavebnímu zákonuStanovování relevantních podmínek v procesu EIA vymahatelných v rámci navazujících řízení, zejména ve stavebním řádu, okruh účastníků řízení, specifikace postupů dle §9a až § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí SEA

(6 osob)

Vztah procesu SEA ke stavebnímu zákonuStanovování relevantních podmínek v procesu SEA vymahatelných v rámci územního plánování, role procesu SEA při územním plánování, role orgánu SEA jako dotčeného orgánu.

Regenerace krajiny a rekultivace, geologie

(6 osob)
Vztah k jednotlivým zákonům na úseku ŽP

Zapojení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při řešení rekultivací a regeneraci krajiny – dlouhodobé řešení, platnost stanovisek EIA, změny řešení rekultivací

Zapojení horního zákona a zákona o geologických pracích
Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů

Seznámení s novelou stavebního zákona

(10 osob)
Specifikace změn ve stavebním zákoně
Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů

Vztah k jednotlivým zákonům na úseku ŽP

(5 osob)
Popis změn, střetů, kompetence dotčených orgánů ve vztahu ke stavebnímu řádu
Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů

Územní plánování

(5 osob)
Popis změn, střetů, kompetence dotčených orgánů ve vztahu územnímu plánování
Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů

Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona

(2 osoby)

Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby

Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci

Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly)

Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ certifikátem autorizovaného inspektora)

Zjištění nepovolené stavby a zákazová rozhodnutí

Oprávnění stavebního úřadu k zajištění důkazů

Vodovody a kanalizace- aktuality a praxe

(2 osoby)
 

Legislativní změny s dopadem na vodovody a kanalizace

Vlastníci a provozovatelé vodovodů nebo kanalizací – aktuální poznatky z praxe a příklady řešení konkrétních problémů

Očekávané změny v legislativě – např. návrh změn zákona o vodách

Legislativní rámec nakládání s vodami

(4 osoby)

Závadné látky, odpadní vody

vysvětlit aktuální legislativní požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Posluchači se naučí identifikovat a zajišťovat prevenci ochrany vod. 

Vodní zákon a související právní předpisy

(6 osob)
Vodoprávní řízení

Pojem vodního práva, jeho předmět, obsah a zaměření.

Základní obecné principy správního řízení s ohledem na specifika vodoprávního řízení.

Vodoprávní řízení a jeho specifika a odlišnosti od správního řízení.

Kompetence vodoprávních úřadů

Práva a povinnosti účastníků vodoprávního řízení

Vodoprávní řízení podle nového správního řádu

Stavby vod. děl, nakládání s vodami, ochrana před povodněmi

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV.

(2 osoby)
 

Ochrana podzemních vod

Ochranná pásma vodních zdrojů – právní aspekty

Ochranná pásma vodních zdrojů v období sucha

 

Časový harmonogram realizace (předpokládané termíny)

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvyÚvodní schůzka
nejpozději 1 měsíc před realizací každého kurzuzaslání programu včetně časové dotace

září 2019 – listopad 2020

Realizace specifických vzdělávacích kurzů v oblasti životního prostředí

Podrobný harmonogram vzdělávacích akcí bude splňovat požadavky objednatele a bude objednateli předán na úvodní schůzce.

Objednatel do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy svolá úvodní schůzku, poskytovatel má povinnost se této schůzky zúčastnit (termín bude stanoven po vzájemné dohodě). Na této schůzce budou vzájemně odsouhlaseny postupy zajištění kurzů, rozdělení obsahu a rozsahu kurzů na jednotlivé části v časových úsecích. Ze schůzky bude vypracován zápis, který obě smluvní strany odsouhlasí svým podpisem.

Další schůzky se budou konat dle potřeb smluvních stran, a to vždy po vzájemné dohodě.

Studijní materiál

Obsah studijního materiálu musí odpovídat rozsahu vzdělávaného tématu. Studijní materiály budou obsahovat mimo jiné kontakt na odborné realizátory (lektory) vzdělávání tak, aby je v případě potřeby mohli účastníci kontaktovat i po skončení kurzu.

Formální výstupy:

Všichni účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu osvědčení o účasti.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 923000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Požadované termíny poskytování služeb jsou uvedeny v Obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky. Poskytování služeb bude ukončeno nejpozději do 30. 12. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj, viz blíže Obchodní podmínky pro příslušnou část zakázky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

2. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).

3. Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč celkem v čl. IV odst. 1 návrhu smlouvy (cena předmětu plnění bude sjednána bez DPH).   

4. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí, bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase, o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

5. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Společně pro obě části zakázky:

1. Dodavatel předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

2. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

3. Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4. Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

5. Dodavatel ve své nabídce doloží, že neníformou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci.

6. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

7.  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací (dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele, a to stanoveným způsobem.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a to 
v členění uvedeném v obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky v čl. IV. odst. 1., tedy: Cena v Kč bez DPH; předmět plnění splňuje podmínky ust. § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a je tak plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena bude zpracována rovněž ve struktuře dle přílohy č. 2 obchodních podmínek „Podrobný rozpis ceny“. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky, a to včetně organizačního zajištění v případě, že budou kurzy či jejich části pořízeny od jiného dodavatele (poddodavatele).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel smí podat v rámci téže části zakázky pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek v dané části zakázky hodnocena.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Tento požadavek platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., se sídlem: Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001, IČO: 25014650

    Datum podpisu smlouvy: 24. 7. 2019

Datum ukončení: 24. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 5. 2019
 
Aktualizováno: 24. 7. 2019