Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879(ČÁST F) – TŘETÍ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12437

Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879(ČÁST F) – TŘETÍ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Horažďovice

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Michael Forman
 • Telefon: +420371430579
 • E-mail: forman@muhorazdovice.cz

IČ zadavatele: 00255513

DIČ zadavatele: CZ00255513

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jitka Vokatá
 • Telefon: +420371430573
 • E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 8. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - podatelna

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří II.“, reg. Č. Cz.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 v rozsahu daném

- smlouvou o dílo,

- textem „Specifikace_části_F“ (dle příslušné části zakázky).

 

Zakázka je dělena na části:

- předmětem plnění je část F: územní plánování

 

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem a jejích přílohách.

 

 Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muhorazdovice.cz

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 12308,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01/2019 – 02/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo určené dodavatelem. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Nabídky bude zadavatel hodnotit podle ekonomické výhodnosti. Jediným kritériem ekonomické výhodnosti s vahou 100% je celková nabídková cena (vč. DPH) za celý kurz (respektive za celou část veřejné zakázky, pokud se daná část veřejné zakázky skládá z více kurzů). Hodnocení bude provedeno seřazením nabídek podle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (vč. DPH).

V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude přistoupeno k transparentnímu losování za umožnění účasti dotčených uchazečů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, prokázání splnění základní způsobilosti formou originálu čestného prohlášení – formulář přiložen k doplnění.

  Zadavatel požaduje, prokázání splnění profesní způsobilosti – profesní způsobilost splní dodavatel, který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (dodavatel předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku (dále jen OR) nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).

  Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace. Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží seznam jím realizovaných vzdělávacích aktivit za uplynulé 3 roky s minimálním počtem 2 bezvadně realizovaných dokončených vzdělávání (tzv. měkké dovednosti) poskytnuté objednateli.

  Zadavatel požaduje předložit seznam školitelů

   

  Podrobnější informace a požadavky jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Bližší Informace a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Informace a požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem a v dokumentu specifikace části F. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
bude zpracována samostatná nabídka v českém jazyce, 1x v písemné listinné podobě + 1x na CD/DVD (sken celé nabídky v běžně dostupném formátu, např. *pdf, *pdf/a, *xls, *doc apod.). Nabídka bude podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.V případě, že bude nabídka předkládána v jiném, než českém jazyce, bude součástí předkládané nabídky i úředně ověřený překlad této nabídky do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené dle bodu 10.1. dokumentu Výzva k podání nabídek zpracovaném zadavatelem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (elektronicky e-mailem) vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle či uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, do 2 pracovních dnů od doručení žádosti stejným způsobem, jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet výše uvedené lhůty. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky týkající se zpracování nabídky jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem a v dokumentu specifikace části F.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: zadavatel zrušuje výběrové řízení s názvem REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část F) – třetí opakované vyhlášení z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek

Datum ukončení: 24. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2018
 
Aktualizováno: 24. 8. 2018