Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (část F) – opakované vyhlášení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12252

Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (část F) – opakované vyhlášení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Horažďovice

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Michael Forman
 • Telefon: +420371430579
 • E-mail: forman@muhorazdovice.cz

IČ zadavatele: 00255513

DIČ zadavatele: CZ00255513

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jitka Vokatá
 • Telefon: +420371430573
 • E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice (podatelna)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří II.“, reg. Č. Cz.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 v rozsahu daném

- smlouvou o dílo,

- textem „Specifikace_části_F“ (dle příslušné části zakázky).

 

Zakázka je dělena na části:

- část F: územní plánování

Jedná se o opakované vyhlášení. Předhozí bylo zrušeno z důvodu neobdržení žádné nabídky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 12308,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
05/2018 - 06/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění určené dodavatelem. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Nabídky bude zadavatel hodnotit podle ekonomické výhodnosti. Jediným kritériem ekonomické výhodnosti s vahou 100% je celková nabídková cena (vč. DPH) za celý kurz (respektive za celou část veřejné zakázky, pokud se daná část veřejné zakázky skládá z více kurzů). Hodnocení bude provedeno seřazením nabídek podle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (vč. DPH).

V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude přistoupeno k transparentnímu losování za umožnění účasti dotčených uchazečů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, prokázání splnění základní způsobilosti formou originálu čestného prohlášení – formulář přiložen k doplnění.
 • Zadavatel požaduje, prokázání splnění profesní způsobilosti – profesní způsobilost splní dodavatel, který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (dodavatel předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku (dále jen OR) nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).
 • Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace. Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží seznam jím realizovaných vzdělávacích aktivit za uplynulé 3 roky s minimálním počtem 2 bezvadně realizovaných dokončených vzdělávání (tzv. měkké dovednosti) poskytnuté objednateli.
 • Zadavatel požaduje předložit seznam školitelů

 

Podrobnější informace a požadavky jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Bližší Informace a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Informace a požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem a v dokumentu specifikace části F. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Na každou část veřejné zakázky, které se uchazeč účastní, bude zpracována samostatná nabídka v českém jazyce, 1x v písemné listinné podobě + 1x na CD/DVD (sken celé nabídky v běžně dostupném formátu, např. *pdf, *pdf/a, *xls, *doc apod.). Nabídka bude podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.V případě, že bude nabídka předkládána v jiném, než českém jazyce, bude součástí předkládané nabídky i úředně ověřený překlad této nabídky do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené dle bodu 10.1. dokumentu Výzva k podání nabídek zpracovaném zadavatelem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (elektronicky e-mailem) vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle či uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, do 2 pracovních dnů od doručení žádosti stejným způsobem, jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet výše uvedené lhůty. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky týkající se zpracování nabídky jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Výzva k podání nabídky zpracovaném zadavatelem a v dokumentu specifikace části F.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: zadavatel zrušuje výběrové řízení s názvem REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část F) – opakované vyhlášení z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek

Datum ukončení: 11. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2018
 
Aktualizováno: 14. 5. 2018