Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj IV

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10715

Název zakázky: Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj IV

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 11. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Úřad práce ČR

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: CZ72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Karel Karban
  • Telefon: 950143566
  • E-mail: karel.karban@ot.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 1. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě´Zahradní 368/12701 10 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Ostravě zajišťovat rekvalifikační kurzy. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části a uchazeč o veřejnou zakázku (dodavatel) se může přihlásit do každé části veřejné zakázky, ve které bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 82788700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
48 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz zadávací dokumentace - ke stažení na profilu zadavatelehttps://mpsv.ezak.cz/vz00002176

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz zadávací dokumentace - ke stažení na profilu zadavatelehttps://mpsv.ezak.cz/vz00002176

Požadovaný jazyk nabídky: jazyk český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0.

Další podmínky:
viz zadávací dokumentace - ke stažení na profilu zadavatelehttps://mpsv.ezak.cz/vz00002176

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 11. 2015
 
Aktualizováno: 18. 5. 2016