Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12283

Název zakázky: Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VI

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Prokop
  • Telefon: +420950143508
  • E-mail: petr.prokop@uradprace.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: CZ72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Karel Karban
  • Telefon: +420950143566
  • E-mail: karel.karban@uradprace.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 6. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
elektronicky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Kompletní informace k zakázce jsou zveřejněny zde:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-142311488/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-142311488/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-240784208-142311478/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-240784208-142311478/

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 133820100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
48 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • dle zákona, viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
nabídky pouze elektronicky

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
viz zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz).

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 4. 2018
 
Aktualizováno: 27. 4. 2018