Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikace – Středočeský kraj III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10717

Název zakázky: Rekvalifikace – Středočeský kraj III

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 12. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Renata Malichová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami, tel. 950 156 300, e-mail: renata.malichova@pb.mpsv.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: -

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Martin Ptáček
  • Telefon: 950 156 453
  • E-mail: martin.ptacek@pb.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 2. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1Při osobním podání se místem podání nabídek rozumí výše uvedená adresa, konkrétně podatelna ve 2. patře, číslo dveří 418.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vnitřně členěna do 19 částí. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. Uchazeči mohou podávat nabídky do více částí.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 35919000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: 1. 5. 2016Předpokládané ukončení: 31. 12. 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský kraj - místo plnění pro jednotlivé části je specifikováno v Příloze č. 1 ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena – celková cena za danou část.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 1) splní základní kvalifikační předpoklady (podle § 53 ZVZ), 2) splní profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 ZVZ), 3) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně pro každou část veřejné zakázky samostatně v řádně uzavřené obálce.Obálka musí být označena názvem: NEOTVÍRAT - VZ Rekvalifikace – Středočeský kraj III, číslem a názvem části, pro kterou je nabídka podávána.Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 ZVZ.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce (verze 3)

Další podmínky:
Informace o této veřejné zakázce lze získat na:Věstníku veřejných zakázek - https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/636402Profilu zadavatele - https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: VZ byla rozdělena na 19 částí, 12 bylo zrušeno a v 7 byly uzavřeny rámcové smlouvy. Veškeré detaily viz Profil zadavatele a Věstník VZ.

Datum ukončení: 25. 8. 2016

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 12. 2015
 
Aktualizováno: 26. 8. 2016