Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikační kurz „Strážný (68-008-E) včetně zkoušky profesní kvalifikace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10973

Název zakázky: Rekvalifikační kurz „Strážný (68-008-E) včetně zkoušky profesní kvalifikace

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo zadavatele: Křišťanova 1789/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Jaroslav Kostohryz
 • Telefon: +420603526265
 • E-mail: kostohryz@osas.cz

IČ zadavatele: 60197340

DIČ zadavatele: CZ60197340

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jaroslav Kostohryz
 • Telefon: +420603526265
 • E-mail: kostohryz@osas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 3. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s., Křišťanova 1789/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění níže uvedené rekvalifikace pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu OPZ „Hodnota zkušenosti“. Rekvalifikace budou vítězným dodavatelem realizovány na základě rámcové smlouvy.

Předmětem zakázky je dodávka akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Strážný (68-008-E)   (v délce min. 40 hodin) včetně zkoušky profesní kvalifikace před autorizovanou osobou, a to v rozsahu a obsahu výuky dle níže uvedených požadavků zadavatele a současně v souladu s akreditací předmětného vzdělávacího rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT dle vyhlášky č. 176/2009 Sb.)

Zadavatel při realizaci výslovně stanovuje níže uvedené podmínky a požaduje dodržet následující parametry (podmínky akreditace platí i bez dalšího výslovného uvedení):

1.Všechny aktivity výuky i zkoušky se musí konat v na území Hl. m. Prahy. Místem konání výuky budou výukové prostory v Praze vyhovující příslušné akreditaci. Místo konání musí být dostupné MHD z centra města do místa konání kurzu do 30 minut, kdy centrem města se pro účely této výzvy k podání nabídek myslí spojnice stanic metra Muzeum, Náměstí republiky a Florenc.

2.Kurzu se zúčastní min. 3 a max. 8 klientů projektu „Hodnota zkušenosti“.

3.Kurz musí být zahájen do konce dubna 2017 a dokončen do konce května 2017.

4.Dodavatel zajišťuje předmět zakázky (akreditovaný vzdělávací kurz) komplexně, tedy včetně:

·        zajištění veškerého vybavení vč. zajištění studijních pomůcek pro výuku

·        vytvoření a předání studijních materiálů účastníkům vzdělávacího programu                               

·        zajištění lektorů,

·        zajištění prezenčních listin a evaluačních dotazníků (dle vzoru dodaného zadavatelem)

·        realizace vlastního vzdělávacího programu

·        vystavení potvrzení o absolvování kurzu.

·        realizace profesní zkoušky u autorizované osoby a vystavení příslušného osvědčení

5.Originál dokumentace kurzu (např. prezenčních listin a evaluačních dotazníků) a jejich elektronickou podobu předá dodavatel zadavateli nejpozději společně s fakturou

6.Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování, komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

7.Dodavatel musí respektovat pravidla OPZ a realizovat zakázku v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi. 

8.Případné náklady na organizaci, dopravu a přípravu lektorů včetně nákladů na stravné a ubytování jsou plně v režii dodavatele plnění v rámci této zakázky.

9.Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že nebude po dodavateli požadovat konání více jak 1 kurzu zároveň (ve stejném termínu), a že nebude po dodavateli požadovat konání kurzu, pokud nebude zajištěna účast alespoň pro 3 účastníky projektu. Minimální počet účastníků všech kurzů, ke kterému se zadavatel zavazuje jsou 3 účastníci.

Součástí nabídky bude dodavatelem podepsaný návrh rámcové smlouvy, který připraví dodavatel. Návrh smlouvy musí respektovat všechny parametry a podmínky uvedených v této výzvě pro podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 48000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurz musí být zahájen do konce dubna 2017 a dokončen do konce května 2017.

Místo dodání / převzetí plnění:
Všechny aktivity výuky i zkoušky se musí konat na území Hl. m. Prahy. Místem konání výuky budou výukové prostory v Praze vyhovující příslušné akreditaci. Místo konání musí být dostupné MHD z centra města do 30 minut, kdy centrem města se pro účely této výzvy k podání nabídek myslí spojnice stanic metra Muzeum, Náměstí republiky a Florenc.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. „Pravidla pro zadávání zakázek“ verzi č. 5.

Hodnoticí kritériumNabídková cena za 1 účastníka rekvalifikačního kurzu „Strážný (68-008-E) včetně zkoušky profesní kvalifikace“ bez DPH s respektováním podmínek a parametrů uvedených v této výzvě - váha 100 % (číselné kritérium - bude hodnocena nabídková cena bez DPH).

Výpočet:

Při hodnocení nabídkové ceny bude použit následující vzorec:

 

             nejnižší nabídková cena za 1 účastníka

100 x ---------------------------------------   x  100 % (váha kritéria vyjádřená v %)

          hodnocená nabídková cena za 1 účastníka

 

Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za jednoho účastníka bez DPH. Ostatní nabídky získají bodové hodnocení dle výpočtu, viz výše.

V případě, že se zadavatel bude domnívat, že je nabízená cena vzhledem k ostatním nabídkám i vzhledem k aktuálním cenám na trhu nepřiměřeně nízká, a že dodavatel nebude schopen plnění řádně a kvalitně realizovat, písemně požádá dodavatele o zdůvodnění a upřesnění nabídky. Pokud dodavatel nabízenou cenu dostatečně neobjasní, je to důvod pro vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je ve své nabídce povinen předložit:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném   či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno originálním podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče (Příloha č. 2).
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklady předlohy nesmí být starší 90 dnů.
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady předlohy nesmí být starší 90 dnů.
 • Rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu, které ho opravňuje kurz realizovat. Akreditace musí být platná po dobu (v termínech) realizace kurzů v rámci tohoto projektu. Akreditace musí akceptovat jako vstupní předpoklad pro účastníky kurzu ukončené základní vzdělání.
 • Rozhodnutí o udělení autorizace realizovat zkoušky profesní kvalifikace předmětného vzdělávacího programu od autorizujícího orgánu.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění všech kvalifikačních požadavků, byly předloženy v podobě prostých kopií (mimo čestného prohlášení).

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kvalifikačních kritérií bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo doložení dodatečných informací a dokladů.

V rámci této Výzvy k podání nabídek nebude akceptováno poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele.  Uchazeč není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídky musí být zadavateli podány v českém jazyce, v jednom originále, v listinné podobě v řádně uzavřené a označené obálce – viz odstavec Požadavek na písemnou formu nabídky.

Nabídka, přílohy, doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Uchazeč je povinen zpracovat nabídku a veškeré informace nezbytné pro její hodnocení v přehledné a průkazné formě. V případě uvedení zmatečných či nepravdivých informací, nebude k těmto částem nabídky při hodnocení přihlíženo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace uvedené v nabídce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče.
 • Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
 • Návrh Rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče.

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena je jednotková cena bez DPH za jednoho účastníka předmětného kurzu včetně ceny zkoušky profesní kvalifikace.

Zadavatel stanovil maximální cenu za jednoho účastníka kurzu ve výši 6.000 Kč bez DPH.

Cena za jednoho účastníka kurzu je cenou maximálně přípustnou. Překročení této ceny v nabídce povede k vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.

Nabídková cena bude stanovena v českých korunách.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Zadavatel zejména zdůrazňuje, že nabídková cena za účastníka musí zahrnovat specifické požadavky zadavatele  na místo konání kurzů, termín konání kurzů a min. počet účastníků kurzů uvedených v popisu předmětu zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky musí být zadavateli podány v jednom originále, v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené: Názvem zakázky, Registračním číslem projektu, Nápisem NEOTVÍRAT Kontaktními údaji uchazeče (název/jméno uchazeče, adresa) Obálka bude doručena na adresu: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. Křišťanova 1789/17, Žižkov, 130 00 Praha 3 Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Předpokládaná hodnota zakázky je celkem 48.000 Kč bez DPH. Zadavatel zároveň stanovuje maximální jednotkovou cenu za jednoho účastníka kurzu ve výši 6.000 Kč, a to včetně ceny za profesní zkoušku před autorizovanou osobou. Stanovená cena za jednoho účastníka kurzu včetně profesní zkoušky je cena maximálně přípustná. Překročení této ceny v nabídce povede k vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.

 • Platební podmínky:

Zálohy nejsou sjednány. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávané služby je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“), jejíchž přílohami budou příslušné prezenční listiny a evaluační dotazníky. Faktura dodavatele musí obsahovat název a číslo předmětného projektu. Úhrady smluvní ceny budou provedeny na základě faktur zaslaných dodavatelem a schválených zadavatelem po ukončení jednotlivých kurzů. V případě předčasného ukončení účasti účastníka kurzu je dodavatel oprávněn fakturovat pouze část smluvní ceny přímo úměrnou délce účasti na výuce předmětného účastníka. Faktura bude splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami.

 • Sankce:

1.V případě nedodržení jednotlivých termínů plnění stanovených zadavatelem je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.

2.        Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

3.        Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

4.        Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele.

5.        V případě, že zadavatel bude v prodlení s úhradou jím odsouhlasené faktury,  je zadavatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o., se sídlem Hybernská 1613, 110 00, Praha - Nové město, IČ 24223786, jednající Ing. Marek Knesl

  Datum podpisu smlouvy: 14. 3. 2017

Datum ukončení: 14. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 2. 2017
 
Aktualizováno: 27. 3. 2017