Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VIII

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13423

Název zakázky: Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VIII

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ zadavatele: 72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lenka Šafránková
  • Telefon: +420950144712
  • E-mail: lenka.safrankova@uradprace.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 6. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozdělena do 26 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 19356000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané datum zahájení plnění: 1.10.2020 Plnění veřejné zakázky končí 4 roky po nabytí účinnosti Rámcové dohody nebo dnem dosažení předpokládané hodnoty části VZ.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místa plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou specifikována v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  •  specifikováno v ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
 specifikováno v ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
 specifikováno v ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě pro každou část VZ samostatně, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz a musí být šifrovány prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který je zadavatelem poskytován na profilu zadavatele spolu se ZD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 26 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ. Na každou jednotlivou část zakázky se podává samostatná nabídka.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ poskytne vysvětlení ZD na základě písemné žádosti dodavatele zaslané prostřednictvím elektronického nástroje NEN v souladu s ustanoveními o elektronické komunikaci uvedenými v kapitole č. 10 - Podání a otevírání nabídek - 10.3 Elektronická komunikace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: části č. 1-5:Z účasti v zadávacím řízení byl vyloučen jediný účastník zadávacího řízení.části č. 6-26:Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka.

Datum ukončení: 2. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 5. 2020
 
Aktualizováno: 30. 9. 2020