Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření kvalifikace v oblasti NX CAD pro pracovníky konstrukce a R&D oddělení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12576

Název zakázky: Rozšíření kvalifikace v oblasti NX CAD pro pracovníky konstrukce a R&D oddělení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens,s.r.o.;Siemens,s.r.o.,o.z. Industrial Turbomachinery

Sídlo zadavatele: Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500; Místo realizace: Olomoucká 7/9, 618 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Eva Černá
  • Telefon: +420733166533
  • E-mail: eva.cerna@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Eva Černá
  • Telefon: +420733166533
  • E-mail: eva.cerna@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 5. 12. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, recepce - budova u Rybníčku, Olomoucká 7/9, 618 00 Brno, po-čtv 7,00-16,30 hod, pá 7,00-16,00 hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity – Rozšíření kvalifikace v oblasti NX CAD pro pracovníky konstrukce a R&D oddělení. Školení je určeno zaměstnancům společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, a to včetně závěrečné zkoušky.

Účastníci výuky:

Celkem bude proškoleno 10 pracovníků (z oddělení konstrukce a R&D – zejména konstruktéři nářadí a programátoři CNC strojů).

Všechna školení by měla probíhat v časovém rozmezí 1/2019 – 03/2019 v závislosti na konkretizaci termínu ze strany zadavatele, a to v níže uvedené specifikaci:

Školení NX pro 10 pracovníků konstrukce a R&D oddělení bude probíhat ve dvou desetidenních cyklech ve dvou skupinách po 5 pracovnících.  Každý z desetidenního cyklu bude rozdělen optimálně na 3+3+4 dnů, skupiny se budou střídat, tj. celkem se počítá časový prostor pro proškolení obou skupin cca 6 týdnů.

Školicí den má 7,5 hodiny (v souladu s denním pracovním fondem výrobního závodu, 0,5 hodiny je přestávka na oběd). Školicí hodina trvá 60 min. Na jednoho zaměstnance bude tak odučeno 10 dnů, tj. 75 hodin (74 hodin + 1 hodina zkoušky). Celkem bude odučeno za obě skupiny 2 x 10 dnů po 7,5 hodině. Očekává se rozdělení výuky na část teoretickou (cca 44,5 hodinn), část praktickou(cca 29,5 hodin) a zkoušku získaných znalostí (1 hodina).

Kurz je určen pro konstruktéry, kteří používají NX při tvorbě 3D modelu, sestav a výkresu (moduly Gateway, Modeling, Assemblies a Drafting).

Očekávaná témata školení NX CAD(10 dnů) :

User Interface

Skicář

Tažení tělesa

Operace na objemových tělesech

Synchronní technologie, Process Studio

Sestavy

Výkresy dílů

Výkresy sestav

Podrobněji k jednotlivým tématům viz zadávací dokumentace v příloze

Součástí výuky jsou praktické příklady a ukončení kurzu závěrečným testem.

 

SHRNUTÍ

Celkový počet proškolených pracovníků: 10

Celkový počet školících dnů: 2x10 dnů optimálně po blocích 3+3+4, 2 skupiny zaměstnanců po cca 5 zaměstnancích

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 256000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2019 – březen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Školící prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

V první fázi bude posuzována administrativní správnost nabídky (formální náležitosti, lhůta k předložení, úplnost obsahu, soulad s touto výzvou). Dále bude posuzováno splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud nebudou splněny kvalifikační předpoklady, bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací systém, kdy každé hodnocené nabídce přidělí body podle její úspěšnosti u každého z kritérií. Na základě celkově dosažených bodů bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.

CO bude hodnoceno a s jakou váhou:

1. Nabídková cena bez DPH s váhou 50%

2. Kvalita věcného návrhu s váhou 50%

2.1. Dílčí kritérium jako metodické zajištění kurzů s váhou 20%

2.2. Dílčí kritérium jako kvalita lektorského týmu s váhou 20%

2.3. Dílčí kritérium technického zajištění školení s váhou 10%

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií je detailně popsán v přiložené zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Doklad o oprávnění k podnikání např. výpis ze živnostenského rejstříku

2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

3) Doklad prokazující autorizaci - jmenování školitele NX software dodavatelem/výrobcem software NX, nebo jiný doklad prokazující věrohodným způsobem způsobilost dodavatele provádět školení na NX software.

4) Uchazeč je povinen doložit 3 referenční projekty z oblasti NX školení (nejlépe pro cílovou skupinu konstruktérů, programátorů CNC). Reference budou mít formu popisu realizovaných služeb s uvedením kontaktu na příjemce těchto služeb pro možnost ověření referencí. Každý referenční projekt bude obsahovat tyto informace (ve formě tabulky): obsah NX školení; množství odučených hodin v oblasti NX; průmyslové odvětví, ve kterém školení probíhalo a cílová skupina, která byla příjemcem služeb v oblasti NX školení.

Minimální rozsah těchto projektů:  

1) minimální požadovaný počet dní školení: 10 dní v oblasti NX CAD pro konstruktéry

2) minimální požadovaný počet školených osob: 10

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

Krycí list nabídky obsahující:

název zakázky - výběrového řízení;

identifikaci zadavatele a uchazeče,

údaje o kontaktní osobě uchazeče, vč. e-mailové adresy pro doručení výsledku,

Nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH; nebo v EUR.

Doklady prokazující splnění Základních požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele

Přehledný popis nabízeného plnění, včetně zřetelného uvedení veškerých údajů a informací potřebných pro provedení vyhodnocení nabídky (v souladu s hodnoticími kritérii) v požadovaném přehledném členění nabídky

Součástí nabídky je  jako její příloha Smlouva o realizaci vzdělávací aktivity mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem, do které uchazeč doplňuje potřebné údaje a svým podpisem vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Způsob zpracování nabídkové ceny bude následující:

nabídková cena bude uvedena v měně Kč, a to v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH, nebo v EUR;

uchazeč uvede, zda je plátcem či neplátcem DPH;

nabídková cena bude obsahovat oceněný položkový rozpočet;

nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, studijní materiály pro účastníky a souvisejících administrativních a ostatních nákladů;

nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena adresa příjemce (zadavatel) a kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel požaduje podání tištěné nabídky ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie). Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě (flash disk).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1) Platební podmínky:

Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem po proškolení každé skupiny, tj. na základě 2 faktur. Faktura bude uhrazena do 60 dnů od doručení zadavateli. Přílohou každé faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle par. 12 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

2) Publicita:

- faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: „Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ“ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu; dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly publicity Operačního programu zaměstnanost vymezenými v Obecné části Pravidel OPZ.

3) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

4) Dodavatel nesmí vzdělávání realizovat prostřednictvím subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 216000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AXIOM TECH s.r.o., Kamenná 2525, 760 01 Zlín, IČ 48533955

    Datum podpisu smlouvy: 11. 12. 2018

Datum ukončení: 11. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 11. 2018
 
Aktualizováno: 12. 12. 2018