Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového objektu č.p. 134

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12387

Název zakázky: Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového objektu č.p. 134

Druh zakázky: Stavební práce

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Petrovice

Sídlo zadavatele: Petrovice 134, 679 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vladimír Paulík, starosta obce
 • Telefon: +420516833204
 • E-mail: ou.petrovice@seznam.cz

IČ zadavatele: 00636771

DIČ zadavatele: CZ00636771

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek
 • Telefon: +420736701880
 • E-mail: petrzelova@zakazkyrp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 7. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
Obec Petrovice, Petrovice 134, 679 02

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1333914,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení realizace: 1. 8. 2018; Termín ukončení realizace: 30. 9. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Petrovice č.p. 134, 679 02

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1416268.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Brick partners s.r.o.Pěšina 265/4, Horní Heršpice,619 00 Brno IČ: 03728358

  Datum podpisu smlouvy: 27. 7. 2018

Datum ukončení: 27. 7. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 7. 2018
 
Aktualizováno: 1. 8. 2018