Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření komunikačního portálu - Kontrolní systém města Břeclavi

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12238

Název zakázky: Rozšíření komunikačního portálu - Kontrolní systém města Břeclavi

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Břeclav

Sídlo zadavatele: 69002 Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Dominik
 • Telefon: +420519311391
 • E-mail: pavel.dominik@breclav.eu

IČ zadavatele: 00283061

DIČ zadavatele: CZ00283061

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martin Holman
 • Telefon: +420725708015
 • E-mail: martin.holman@expirit.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 4. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen ,,VZMR“) je rozšíření komunikačního portálu. Zadavatel v současné době využívá funkční komunikační portál Croseus (https://portal.croseus.cz/BRECLAV/), který by chtěl rozšířit o níže uvedené funkcionality. Zadavatel požaduje rozšíření komunikačního portálu tak, aby byla zajištěná návaznost a zhodnocení doposud vynaložených investic. Zadavatel proto požaduje, aby nové funkcionality byly bez dopadu na stávající komunikační portál, a aby všechna stávající funkčnost zůstala zachována.
Zadavatel požaduje rozšíření o následující funkcionality:
a) Rozšířit nabídku typu sdělení/úkol od PO (např. obyčejné sdělení, materiál k předložení orgánům města, pravidelný reporting atd.)
b) Rozšířit nabídku typu sdělení/úkol od PO také pro možnost reakce zřizovatele (odpověď, předání k vyřízení, atd.)
c) Možnost navázat komunikaci na již uzavřené případy (sdělení, úkol, žádost, atd.)
d) Zajistit pokročilou funkcionalitu (hledání, filtrování dle zadaných kritérií atd.)
e) Zavést komunikaci i mezi PO vzájemně

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 195000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 10. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Měú Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedeném kritériu:

 • Nabídková cena (váha 100 %)
Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena.
 • Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
 • Nabídková cena bude stanovena jako cena celková za realizaci celého předmětu plnění v Kč bez DPH a bude uvedena v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 ZD.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Zadavatel požaduje po dodavateli předložení následujících dokladů prokazujících základní a profesní způsobilost:

 1. Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku - obor ________činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti). Uvedený výčet oboru činností je uveden jako příkladový, zadavatel požaduje registraci alespoň jedné z uvedených činností.
 2. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této výzvy).
Doklady prokazující kvalifikaci mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 2 nesmějí být ke dni uveřejnění této Výzvy k podání nabídek starší 3 měsíců.
Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být z výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat analogicky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno analogicky dle § 82 a 83 ZZVZ.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude předložena v originále v listinné a v elektronické podobě na CD/DVD (na digitálním datovém nosiči ve formátu * *.doc, *.pdf nebo *.xls a kompletní scan nabídky). Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce.
 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, či obdobné evidence popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
 • Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Požadovaná struktura předložené nabídky:
 • Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (příloha č. 1 této výzvy) obsahující identifikační údaje účastníka a podpis oprávněné osoby (osob) dodavatele.
 • Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy - součástí nabídky musí být i návrh smlouvy koncipovaný dle vzoru, který je přílohou č. 3 této výzvy, podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem účastníka, je-li účastníkem používáno.
 • Cenovou nabídku obsahující rekapitulaci ceny za celkový předmět plnění zakázky (viz bod Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny).
 • Doklady a informace prokazující splnění požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele (viz bod Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele).
 • Časový harmonogram plnění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Součástí nabídky bude dokument Cenová nabídka, který bude obsahovat kalkulaci za jednotlivé klíčové aktivity.
 • Cena bude uvedena vždy v českých korunách.
 • Celková nabídková cena bude uvedena v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatná DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.                                                                                                                                                                              
 • Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat", na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 3 této výzvy. Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
 • Nabídkovou cenu je možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
 • Požadavky na formu nabídky: Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení. Dodavatel předloží nabídku také v elektronické podobě včetně všech příloh (na digitálním datovém nosiči ve formátu *.doc, *.pdf nebo *.xls a kompletní scan nabídky). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou nabídky je rozhodující písemná podoba nabídky.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 • Zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatelů.
 • V případě, že dodavatel využije poddodavatele, vyplní Přílohu č. 4 - Seznam poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na plnění veřejné zakázky do lhůty pro podání nabídek nebyly žádné nabídky podány. Z tohoto zadavatel tuto veřejnou zakázku ruší.

Datum ukončení: 4. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 4. 2018
 
Aktualizováno: 4. 5. 2018