Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj jazykových dovedností zaměstnanců společnosti NAM system, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13198

Název zakázky: Rozvoj jazykových dovedností zaměstnanců společnosti NAM system, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: NAM system, a.s.

Sídlo zadavatele: Havířov, Prostřední Suchá, U Pošty 1163/13

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Tomčala
 • Telefon: +420603479094
 • E-mail: jiri.tomcala@nam.cz

IČ zadavatele: 25862731

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ivana Bubníková
 • Telefon: +420553036711
 • E-mail: ivana.bubnikova@nam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Havířov, Prostřední Suchá, U Pošty 1163/13

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 •  Viz příložená výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 677600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 2. 2020 - 31. 10. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Havířov, Prostřední Suchá, U Pošty 1163/13

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 •  Viz příložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Viz příložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Viz příložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 415800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Jolanta Kovářová, Čeladná 791, 73912 Čeladná, IČ: 655 07 916

  Datum podpisu smlouvy: 13. 1. 2020

Datum ukončení: 13. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 12. 2019
 
Aktualizováno: 21. 1. 2020