Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v podmínkách města Valašské Klobouky- Pasport hřbitova

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13282

Název zakázky: Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v podmínkách města Valašské Klobouky- Pasport hřbitova

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Valašské Klobouky

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Eliška
 • Telefon: +420577311112
 • E-mail: olsakova@mu-vk.cz

IČ zadavatele: 00284611

DIČ zadavatele: CZ00284611

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: MCI SERVIS s.r.o.
 • Telefon: +420573034265
 • E-mail: mciservis@mciservis.eu

Lhůta pro podání nabídek: 20. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
do sídla zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem projektu je zpracování pasportu hřbitova ve městě Valašské Klobouky. V rámci zpracování pasportu bude každý bod zaznamenán GPS přístrojem pro polohové určení a zaznamenány vlastnosti jednotlivých hrobů včetně pořízení jejich fotodokumentace. Vložení zaměřených grafických dat hrobů a fotografií do modulu pasport hřbitova včetně přípravy prázdné databáze s očíslovanými místy.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 240000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení plnění zakázky: 3. pracovní den ode dne účinnosti smlouvy Do tří měsíců od účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele - MěÚ Valašské Klobouky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Podmínky kvalifikacePodrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Podmínky kvalifikace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobnosti jsou uvedeny v Textové části zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobnosti jsou uvedeny v Textové části zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.•Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Podmínky kvalifikace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobnosti jsou uvedeny v Textové části zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 147500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00, Brno, IČ 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 5. 3. 2020

Datum ukončení: 5. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 2. 2020
 
Aktualizováno: 10. 3. 2020