Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové - dodávka technologie

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13560

Název zakázky: Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové - dodávka technologie

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

Sídlo zadavatele: 500 03 Hradec Králové, Zemědělská 880/1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vítězslav Elišak, jednatel
 • Telefon: +420608174533
 • E-mail: elisak@pphk.eu

IČ zadavatele: 60930942

DIČ zadavatele: CZ60930942

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr.Natálie Karpovičová
 • Telefon: +420606620810
 • E-mail: karpovicova@cep-rra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Centrum evropského projektování a. s. Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 Hradec Králové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky techniky pro  výrobu reklamní produkce:

Jedná se o dodávku následujících výrobků:

Ploter pro tisk reklamních materiálů, plakátů a plachet

Řezací stroj pro reklamní tvorbu

Laminovací stroj pro reklamní tvorbu

Tiskárna na potisk čárových kódů a dat expirace

Grafický software pro DTP studio Corel Draw

IT komponenty pro sestavení DTP studia

Vakuovací stroj pro reklamní tvorbu

Záložní zdroj pro tiskový stroj

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1061500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:září 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
500 03 Hradec Králové, Zemědělská 880/1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnocení podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle poměru nejnižší nabídkové ceny a doby dodání.

Nabídky budou hodnoceny podle dvou dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

KRITÉRIUM Č. 1:

Nabídková cena předmětu veřejné zakázky (v Kč bez DPH), váha 60 %.

KRITÉRIUM Č. 2:

Termín dodání v kalendářních dnech, váha 40 %.

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace a způsobilosti v následujícím rozsahu:

základní způsobilost,
profesní způsobilost,
technická kvalifikace.

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom tištěném vyhotovení, v českém jazyce a bude vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková celková kupní cena musí být uvedena  včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v členění podle Přílohy č. 6 Formulář nabídkové ceny.

Celková nabídková cena bude doložena v Příloze č. 3_ Kupní smlouva, kde účastník tuto cenu uvede v požadovaném členění: celková cena v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a celková cena včetně DPH. V případě rozdílu těchto cen jinde v nabídce platí cena uvedená v Kupní smlouvě.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že za správnost veškerých početních operací a za správné nastavení výše DPH u jednotlivých položek odpovídá účastník.

Účastník rovněž odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení dodávky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 Obsah a struktura nabídky

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky:

Krycí list nabídky:

Příloha č. 1 této výzvy k podání nabídek

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a technické kvalifikace:

Příloha č. 4 této výzvy k podání nabídek

Doplněný a podepsaný návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 3 této výzvy k podání nabídek

Technické podmínky - zadání

Příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek

 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 této výzvy k podání nabídek

Nabídková cena

Příloha č.6 Formulář nabídkové ceny

Datový nosič (např. CD, DVD, apod.) s požadovanými údaji

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1061500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AT Graphig s.r.o. IČ 25542257Senovážné náměstí 978, Praha

  Datum podpisu smlouvy: 9. 9. 2020

Datum ukončení: 9. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 8. 2020
 
Aktualizováno: 11. 9. 2020