Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 8 - Zajištění zpracování mapy bariér ve veřejném prostoru města Broumov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13766

Název zakázky: Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 8 - Zajištění zpracování mapy bariér ve veřejném prostoru města Broumov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj (dále jen „zadavatel“ nebo „centrální zadavatel“)

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Martin Červíček, hejtman
 • Telefon: +420495817222
 • E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jiří Zeman
 • Telefon: +420495817431
 • E-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 3. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Nabídky je možné ve stanovené lhůtě podat také osobně na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kaje (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, místnost P1.1026). Úřední hodiny podatelny: Pondělí 8:00 – 13:00 Středa 11:00 – 16:00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vytvoření mapy bariér ve veřejném prostoru města Broumov jako podkladu pro plánování a realizaci úprav, jež povedou k jejich odstranění v rámci Projektu (dále jen „Předmět plnění“).

Předmět plnění bude obsahovat

identifikaci a popis bariér v rámci veřejného prostoru (tj. hlavní trasy, veřejné budovy, obchody, veřejná WC, dopravní obslužnost, budovy zdravotní péče a kulturní památky) města Broumov, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
elektronickou podobu výstupů mapování v takové podobě, aby bylo možné je zanést do systému aplikace Vozejkmap, případně také do informační tabule MÚ Broumov (úkon zanesení podkladů do konkrétních aplikací není součástí Předmětu plnění);
návrh formuláře na webových stránkách města, jehož prostřednictvím bude moci veřejnost předkládat podněty pro doplnění;
tisknutelný výstup v elektronické podobě obsahující mapový podklad a popis zmapovaných lokalit určený ke zveřejnění na webových stránkách města (samotný tisk není součástí Předmětu plnění). Obsah bude vycházet z výstupů připravených pro zanesení do systému aplikace Vozejkmap.

Tato zakázka je realizována jako dílčí část zakázky s názvem Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870, který je spolufinancovaný z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje za podpory Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „služby“).

Specifikace předmětu zakázky (služeb) jakož i podrobné podmínky pro plnění předmětu zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy - závazný návrh smlouvy (dále jen „Smlouva“).

 

Veřejná zakázka je zadávána na základě Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze č. 13 a zároveň Směrnice Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3) pro zakázky II. kategorie.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 45000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění je uveden v příloze č. 1 - Smlouvě.

Místo dodání / převzetí plnění:
Plnění předmětu zakázky bude realizováno na území Královéhradeckého kraje s tím, že centralizovaný zadavatel služby pořizuje a přenechává je pověřujícímu zadavateli (více informací viz Smlouva)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny

   

  Nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

   

  V rámci kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH budou nabídky hodnoceny na základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v závazném návrhu Smlouvy v ust. 4.1.

   

  Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nabídkové ceny v Kč bez DPH dodavatelů budou seřazeny podle jejich výše od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v této výzvě.

  Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede hodnocení Nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

  neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
  neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  byl oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

   

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

   

  Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby dodavatel doložil seznamu techniků (členů realizačního týmu), kteří se budou podílet na plnění Smlouvy, tj. budou plnit předmět Smlouvy

  Minimální požadovaná úroveň seznamu techniků (členů realizačního týmu):

  Dodavatel předloží seznam min. 1 člena realizačního týmu, přičemž každá z těchto osob bude splňovat min. následující požadavek (požadavky):

  má min. 1 rok praxe jako metodik či konzultant v oblasti podpory osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku, a/nebo
  má min. 1 rok praxe v oblasti urbanistiky či odstraňování bariér ve veřejném prostoru, a/nebo
  má zkušenost se zpracováním obsahu min. 2 zakázek obdobného zaměření a rozsahu, kdy zakázkou obdobného zaměření se rozumí zejména tvorba doporučujících či rozvojových materiálů ve vztahu k urbanistice, odstraňování bariér ve veřejném prostoru či podpoře osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku.

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením seznamu členů realizačního týmu v nabídce. Z tohoto seznamu musí být patrné zejména: jméno a příjmení člena realizačního týmu a který (nebo které) z výše uvedených požadavků zadavatele pod čísly I – III výše tento člen realizačního týmu splňuje.

   

  Dodavatel může využít vzorový seznam techniků (členů realizačního týmu), který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

   

   

  Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že veškeré dokumenty a doklady lze v rámci nabídky předložit v prosté kopii. Více viz výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídka bude podána v jednom listinném originálu a v jedné kopii na CD/DVD/USB.

Dodavatel v nabídce musí předložit:

informace a dokumenty k prokázání kvalifikace;
závazný návrh Smlouvy podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele a vyplněný pouze ve žlutě vyznačených částech.

V případě podpisu jinou osobou, než statutárním orgánem dodavatele musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání za dodavatele;

seznam poddodavatelů, jsou-li dodavateli známi

 

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, více viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky, tj. hodnotu 45 000,- Kč bez DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka bude podána v jednom listinném originálu a v jedné kopii na CD/DVD/USB.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty.Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatele zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v nabídce určit části zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů (vzor seznamu poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 této výzvy), pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a doklady předložené ve slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejm. zadávacích řízení.Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3).

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 2. 2021
 
Aktualizováno: 30. 3. 2021