Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11234

Název zakázky: Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Zlínský kraj

Sídlo zadavatele: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jiří Čunek
  • Telefon: +420577043100
  • E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

IČ zadavatele: 70891320

DIČ zadavatele: CZ70891320

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Michal Uherek
  • Telefon: +420577043891
  • E-mail: michal.uherek@kr-zlinsky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Zlín, odbor investic

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích a rozvojových programů a kurzů pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK) a pro zaměstnance obcí Zlínského kraje (ZK) a zavádění a zefektivnění moderních metod řízení lidských zdrojů na KÚZK.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3959000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Zlínský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou z hlediska jejich ekonomické výhodnosti hodnoceny v každé části veřejné zakázky samostatně podle kritéria "nejnižší nabídková cen".

Kritérium hodnocení - nejnižší nabídková cena - váha 100%.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podmínky kvalifikace včetně způsobu jejich prokázání stanovil zadavatel ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, čl. VII.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka dodavatele bude předložena v jednom originále. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena též v jedné kopii.

Nabídka bude předložena v písemné (listinné) formě v českém jazyce. Listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny překladem do českého jazyka (§ 45 odst. 3 zákona). Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele musí být v nabídce předloženy v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě na CD (ve formátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh smlouvy samostatně ve formátu MS Word); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě bude rozhodující tištěná forma nabídky.

Nabídka:   

→ nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

→ bude doručena na adresu zadavatele v uzavřené a označené obálce v souladu s § 107 odst. 2 zákona

→ bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci

Z důvodu právní jistoty obou stran doporučuje zadavatel, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla vhodně zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky (např. provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout).

Dodavatel použije ve své nabídce pořadí dokumentů specifikované níže (doporučené řazení obsahu):

1. Formulář „Krycí list nabídky“ – dodavatel zařadí jako první do nabídky vyplněný „Krycí list nabídky“ opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, jehož plná moc musí být v nabídce doložena za krycím listem nabídky.

2. Obsah nabídky s uvedením čísel jednotlivých stran.

3. Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa dodavatele, kontaktní osoba, apod.).

4. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace

5. Návrh smlouvy (obchodní podmínky), včetně všech stanovených příloh

V případě, že dodavatel podává nabídku do více částí veřejné zakázky, předloží v této části nabídky návrhy smluv pro jednotlivé části ve vzestupném pořadí.

Návrh smlouvy (každý) musí být originálně podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, jehož plná moc musí být v nabídce doložena.

Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním předloženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na vyznačených místech (zpravidla takto „…..“). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které dodavatel uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.

Pokud podává nabídku společně více dodavatelů, budou v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán buď oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku, nebo v souladu s jednáním určeném v rámci společné nabídky dodavatelů, který je uveden ve smlouvě mezi dodavateli.

7. Doplňující údaje – v tomto bodě může dodavatel předložit další údaje či dokumenty neobsažené v předchozích kapitolách, které pokládá za významné pro prezentaci své nabídky.

Obsah nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka bude členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky (např. smlouva o společnosti), z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až n-tého účastníka zadávacího řízení, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd. (viz Výzva k podání nabídky).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Všechny ceny budou uváděny v korunách českých (CZK). Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady dodavatele. Celkovou nabídkovou cenou se rozumí cena za veškeré požadované služby a dodávky související s činnostmi požadovanými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako maximálně přípustná.

Nabídkovou cenu dodavatel uvede v návrhu smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, přičemž podrobný rozpis nabídkové ceny uvede v  příloze č. 2 příslušného návrhu smlouvy. Nabídkovou cenu dále uvede dodavatel v příloze zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky.  V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v krycím listu nabídky a hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.

Pozn. Limitní nabídkové ceny za stravování účastníků kurzů/bloků, případně ubytování účastníků kurzů/bloků, které tvoří jen část celkové nabídkové ceny příslušné části veřejné zakázky, jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Vymezení předmětu zakázky (a to u každé části veřejné zakázky samostatně), a dále rovněž v obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky, a to v příloze č. 2 obchodních podmínek. Tyto limitní nabídkové ceny nesmí být účastníkem zadávacího řízení překročeny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na adresu: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, nebo osobně podat v pracovní dny v úředních hodinách podatelny, v poslední den lhůty pro podání nabídek nejpozději do 10:00 hodin. Nabídky se podávají pouze na podatelně zadavatele. Za okamžik podání nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem - podatelnou Krajského úřadu Zlínského kraje.Nabídka musí být v souladu s § 107 odst. 2 zákona podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce (i v případě, že dodavatel podává nabídku do více částí) s uvedeným názvem veřejné zakázky („Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK“), případně pak číslem zakázky, adresou dodavatele a slovem „NEOTVÍRAT“. Pro případ, že se dodavatel rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poškození (např. při přepravě) dalším ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit i takový obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.Vzhledem ke skutečnosti, že je veřejná zakázka rozdělena na části, doporučuje zadavatel dodavatelům, aby na obálku vedle názvu veřejné zakázky uvedli též číslo či název části (případně částí), do které svou nabídku podávají.Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona v okamžiku, kdy podá nabídku.Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za nabídku na veřejnou zakázku, ale za jiné podání adresované zadavateli. Nebude-li dohodnuto jinak, nebude takové podání dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány a nebude k nim přihlíženo. Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele. Nebude-li dohodnuto jinak, nebudou takové nabídky vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Nebude-li dohodnuto jinak, nebude takové podání dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Jakékoliv prodlení v doručování jde k tíži dodavatele. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.Nabídka bude písemně, a to v listinné podobě a bude zpracována v českém jazyce.Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy dodavatele a veškerá prohlášení dodavatele v nabídce (čestná prohlášení, seznamy, krycí list aj.) byla originálně podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele:Dodavatel je ve smyslu § 98 odst. 3 zákona oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena na adresu a kontaktním osobám uvedeným v článku II. této zadávací dokumentace. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je: verejne.zakazky@kr-zlinsky.czZadavatel poskytne písemné vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace.Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 6. 2017
 
Aktualizováno: 8. 6. 2017