Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení NX CAD

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13465

Název zakázky: Školení NX CAD

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MANN+HUMMEL Service s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nová Ves 66, 675 21 Okříšky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bernd Boketta
  • Telefon: +420568898508
  • E-mail: bernd.boketta@mann-hummel.com

IČ zadavatele: 27745686

DIČ zadavatele: CZ27745686

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Romana Maříková
  • Telefon: +420724336162
  • E-mail: romana.marikova@mann-hummel.com

Lhůta pro podání nabídek: 7. 7. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
MANN+HUMMEL Service s.r.o., Nová Ves 66, 675 21 Okříšky, k rukám Romany Maříkové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky:
Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávací aktivitu pro vybrané zaměstnance společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. se sídlem na adrese Nová Ves 66, 675 21 Okříšky.
Název předmětné vzdělávací aktivity je „Školení NX CAD“, vzdělávací aktivita bude realizována dle níže uvedených požadavků.

Požadavky ke vzdělávací aktivitě:
Název vzdělávací aktivity: Školení NX CAD
Celkový časový rozsah: 10 školicích dnů = celkem 80 školicích hodin (z toho 55 hodin teoretické části, 23 hodin praktické části a 2 hodiny pro závěrečné ověření znalostí)
Délka 1 školicí hodiny: 60 minut
Průběh realizace: školicí dny budou rozděleny na 2-3 bloky s časovým odstupem
Místo realizace: v prostorách dodavatele
Počet účastníků vzdělávací aktivity: 3 (v 1 skupině)
Předpokládaný termín realizace: 08/2020 – 10/2020
Technické vybavení: hardware a software dodavatele
Účastník při úspěšném absolvování závěrečného ověření znalostí získá Osvědčení o absolvování kurzu

Předmět školení:
Vzdělávací aktivita pokrývá kompletně oblast základních konstrukčních prací s CAD NX a předmětem výuky je prostředí NX a všechny prostředky 3D modelování. Kurz NX CAD je určen pro pracovníky, kteří používají NX při tvorbě 3D modelu, sestav a výkresu (moduly Gateway, Modeling, Assemblies a Drafting). Kurz je určen pro začínající uživatele.

Požadovaný obsah vzdělávací aktivity:
• Úvod do CAD 3D modelování
• Prostředí NX, ovládání a práce se soubory
• Souřadné systémy
• Referenční roviny a osy
• Skicování
• Tažená tělesa
• Booleovské operace
• Modelování konstrukčních prvků
• Kopírování prvků a pole
• Parametry modelu, editace, asociativita
• Práce se stromem historie modelu – Part Navigator
• Sestavy – práce s komponentami, navigace v sestavě, vkládání a polohování komponent, nastavení, kusovníky
• Analýza kolizí v sestavách
• Interpart modelling – Wave, interpart expressions
• Drafting – Založení nového výkresu, výkresového listu a jeho editace a nastavení
• Vytváření výkresu ze 3D geometrie – vytvoření pohledů, řezů a detailů, editace a nastavení
• Osy, kótování, texty, tabulky, symboly opracování, značení svarů, uživatelské symboly
• Skicování ve výkresech
• Výkresy sestav – řez sestavou, skrývání komponent v pohledech, vložení exploze
• Výkresy sestav – práce s atributy pro vyplnění razítka a kusovníku,  vložení, nastavení a editace kusovníku, pozice
• Process studio – stress a vibration wizard – úvod do FEM
• Praktické příklady
 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 112000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
08/2020 - 10/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zajištěné dodavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnoceny budou nabídky, které budou doručeny v řádném termínu a budou úplné a v souladu s touto výzvou.
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti bodovací metodou na základě níže specifikovaných hodnotících kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.


Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
1) Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 50%
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.
Nabídka s nejnižší cenou obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky budou hodnoceny dle následujícího vzorce:

Počet bodů = 100 x (nejnižší nabídková cena / nabídková cena posuzované nabídky)

Počet získaných bodů v tomto kritériu bude následně násoben váhou 50%.

2) Kvalita lektorského týmu – váha 50%
Kvalita lektorského týmu bude posuzována podle zkušeností ve zvolené oblasti, délky praxe a počtu odučených hodin v oblasti školení NX CAD.
Za tímto účelem dodavatel předloží profesní profil (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky. V předloženém profesním profilu lektorů bude zahrnuto následující:
• jméno a příjmení lektora
• zkušenosti se systémem NX CAD
• délka praxe v oblasti školení NX CAD
• počet odučených hodin v oblasti NX CAD s výčtem těchto kurzů včetně termínu konání (maximálně 5 posledních realizovaných školení)
• další informace dle uvážení dodavatele

Komise přiřadí nejvhodnější nabídce hodnotu 100 bodů, ostatním nabídkám přiřadí body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Počet získaných bodů v tomto kritériu bude následně násoben váhou 50%.

Body přidělené za obě hodnotící kritéria budou poté sečteny. Pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky, přičemž nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen v nabídce doložit následující dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady:
1. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
3. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu)
4. Informace alespoň o 1 referenční zakázce obdobného plnění jako je předmět zakázky, která byla realizována dodavatelem v posledním roce před datem zahájení zadávacího řízení. Popis referenční zakázky bude obsahovat minimálně tyto údaje:
   • identifikační údaje objednatele a jeho kontaktní osoby (vč. emailu či telefonického kontaktu)
   • název zakázky
   • popis realizované služby
   • termín realizace a počet realizovaných hodin

Všechny výše uvedené dokumenty k prokázání kvalifikace stačí předložit v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku dodavatel podá v listinné podobě v jednom vyhotovení a v českém jazyce.
Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
Nabídka bude vyhotovena dle požadavků a podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.
Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky s následujícím obsahem:
- identifikační údaje o zadavateli a dodavateli
- údaje o kontaktní osobě dodavatele
- název zakázky
- celková nabídková cena v Kč v členění na cenu bez DPH, výše DPH a ceny včetně DPH
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
3. Profesní profily (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky s uvedením všech informací pro potřeby hodnocení v rámci stanoveného hodnotícího kritéria - k profesnímu profilu lektorů dodavatel doloží doklad o dosaženém vzdělání lektorů (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom), případně také dokument, který prokazuje jejich odbornost v dané oblasti
4. Popis nabízeného plnění obsahující:
- uvedení informací dle „Požadavků ke vzdělávací aktivitě“ uvedených ve výzvě v části „Popis (specifikace) předmětu zakázky“ (př. rozsah, místo realizace, počet účastníků atd.)
- obsah vzdělávací aktivity
- způsob závěrečného ověření znalostí
5. Další dokumenty dle uvážení dodavatele
 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní předmět zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek.
Nabídková cena bude uváděna v Kč, v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto skutečnost uvede v nabídce a DPH nevyčíslí.
Pro hodnocení bude relevantní celková cena bez DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude platná a závazná během doby celého plnění zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána dodavatelem v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Na obálce bude uvedena celá adresa dodavatele.Nabídka musí být podána v listinné podobě doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu sídla zadavatele.Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu zakázky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to za podmínek stanovených Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
• Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet dodavatelům podané nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené dodavateli v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
• Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2020
 
Aktualizováno: 19. 6. 2020