Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení obsluhy manipulačních vozíků - opakovaný

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12872

Název zakázky: Školení obsluhy manipulačních vozíků - opakovaný

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jindřich Neděla
 • Telefon: +420777593535
 • E-mail: nedela@sprosro.cz

IČ zadavatele: 26823411

DIČ zadavatele: CZ26823411

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jarmila Veverková
 • Telefon: +420777324087
 • E-mail: veverkova@subvens.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 8. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., Slatinická 191, 783 49 Lutín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Počet účastníků kurzu: 196, (účastníci budou rozděleni na dvě skupiny)

Rozsah školení: 2 školicí dny, každý den v rozsahu 8 hodin.

 

POČET HODIN výuky celkem: 8 z toho:

Teorie: 7

Zkouška: 1

Celkem: 8

Rozsah jedné hodiny: 60 min.

Forma kurzu: prezenční

Forma ukončení: závěrečná zkouška

Specifikace vzdělávací aktivity: podle zvláštních předpisů

 

Osnova školení a odborného výcviku obsluh (řidičů) manipulačních motorových vozíků

 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
NV č. 495/2001Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. MDS 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích
ČSN ISO 5053 (26 8801) Motorové manipulační vozíky - Terminologie 
ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly.
ČSN 26 8808 Motorové vozíky. Značení a symboly.
ČSN EN ISO 3691 + Amd 1 (26 8812) Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy.
ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
ČSN 26 9010 Šířky a výšky cest a uliček.
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.
ČSN 07 8616Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry.
Pokyny pro poskytování první pomoci
Pracoviště zaměstnance
Návod pro údržbu a obsluhu MV
Dopravně provozní řád společnosti  Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
Místní řád skladu Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
VIDEOPRODUKCE

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 196000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
6.1.2020 a 4.2.2020/16 hod. celkem

Místo dodání / převzetí plnění:
Hostinec U Facků, Olomoucká 35, Vsisko, 783 72 Velký Týnec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Jediným hodnotícím kritériem je: Celková nabídková cena – hodnotí se celková nabídková cena v Kč bez DPH, váha kritéria je 100 %.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 •  Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilostí předložením čestného prohlášení, viz příloha č. 2. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
  Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
  Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu: zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci u všech osob, které budou zajišťovat realizaci školení.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka, viz příloha č. 1.
Plná moc (pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba).
Návrh smlouvy o dílo (Smlouva s dodavatelem je přílohou Výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu).
Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán.
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH).
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Další požadavky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Požadavky na formu nabídky (požadovaný počet kopií – 1, a to na elektronickém médiu).
Účastník je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

Účastník zajistí plnění zakázky sám případně prostřednictvím svých zaměstnanců. Plnění předmětu zakázky subdodavatelem (subdodavateli) je nepřípustné.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 67620.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vladimír Svoboda, Malé Hradisko č. 76, 798 49, IČ 49429957

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2019

Datum ukončení: 29. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 7. 2019
 
Aktualizováno: 29. 8. 2019