Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení - Programování CNC strojů, obsluha práce s projekčním softwarem CAMWorks

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13221

Název zakázky: Školení - Programování CNC strojů, obsluha práce s projekčním softwarem CAMWorks

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: TROCH s.r.o.

Sídlo zadavatele: Petříkovická 32. Trutnov, 541 03

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Eva Pilařová
 • Telefon: +420773546252
 • E-mail: eva.pilarova@trochsro.cz

IČ zadavatele: 03476693

DIČ zadavatele: CZ03476693

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Eva Pilařová
 • Telefon: +420773546252
 • E-mail: eva.pilarova@trochsro.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 1. 2020 23:59

Místo pro podání nabídek:
TROCH s.r.o., Petříkovická 32, Trutnov, 541 03

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Registrační číslo projektu POVEZ/3/2019/002928

Školení ve využití systému CAMWorks, které svým obsahem odpovídá akreditovanému kurzu „Programátor CNC strojů“. Školení bude v rozsahu 203 čtyřicetipětiminutových hodin. Z toho 104 hodin bude věnováno teoretické výuce, dalších 96 hodin bude věnováno praktické výuce a 3 hodiny budou věnovány závěrečné zkoušce ověření znalostí a dovedností. Celá výuka bude probíhat přímo ve výrobních prostorech TROCH s.r.o. Nabídka školení bude koncipována jako školení 4 osob. Dodavatel vystaví účastníkům Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity.

Název vzdělávací aktivity: Školení - Programování CNC strojů, obsluha práce s projekčním softwarem CAMWorks

Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě:4

Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka + počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností

Teorie:104 hodin (v osnově: Základy systému, CAD část sytému, CAM část systému – 2Axis, 2Axis, Simulace a Verifikace, Postprocesing, Víceosé obrábění)

Praxe: 96 hodin

Zkouška: 3 hodiny

Celkem: 203 hodin

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 193200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.-29.2.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
TROCH s.r.o., Petříkovická 32, Trutnov, 541 03

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena s váhou 100%

   

                                 nejnižší cena

                    ____________________________________________________    * váha 100

                      cena hodnocené nabídky

   

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Akreditace Software CAMWorks (Další profesní vzdělávání)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel doloží do nabídky osnovu školení CAMWorks a návrh smlouvy k realizaci zakázky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude celková cena za proškolení 4 pracovníků, vč. vedlejších nákladů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, POVEZ/3/2019/002928 a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Místem pro podání nabídek je sídlo společnosti na adrese Petříkovická 32, 541 03 Trutnov.Otvírání obálek proběhne dne 24.1.2020 v 9:00 hodin v sídle společnosti TROCH s.r.o. na adrese Petříkovická 32, 541 03 Trutnov bez účasti uchazečů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Bc, Eva Pilařová, 773546252, eva.pilarova@trochsro.cz

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Navýšení ceny bez DPH není možné
 • Provede-li zadavatel změny zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel zveřejní na profilu zadavatele a zároveň ji neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům. Změna lhůty pro podání nabídek musí být zveřejněna ještě před uplynutím původní lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je oprávněn prodloužit lhůtu pro podání nabídek i bez změny zadávacích podmínek.
 • Pokud se při určení předmětu zakázky objeví odkazy na konkrétní předměty nebo subjekty, je to pouze z důvodu, aby bylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, zadavatel však zároveň umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
 • Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.
 • Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.
 • Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 • Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou uvedeny na profilu zadavatele.
 • Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.
 • Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.
 • Vítěz je povinen spolupracovat a poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2020
 
Aktualizováno: 8. 1. 2020