Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení programování robotů KUKA

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12491

Název zakázky: Školení programování robotů KUKA

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 9. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Bilsing Automation Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 1001, 294 71 Benátky nad Jizerou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Alena Pavelková
 • Telefon: +420603809203
 • E-mail: alena.pavelkova@bilsing-automation.com

IČ zadavatele: 25737635

DIČ zadavatele: CZ25737635

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Alena Pavelková
 • Telefon: +420603809203
 • E-mail: alena.pavelkova@bilsing-automation.com

Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Průmyslová 1001, 294 71 Benátky nad Jizerou,

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je proškolení zaměstnanců společnosti na programování robotů KUKA. Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí, které představují dvě samostatná školení, přičemž uchazeč podá jednu nabídku rozdělenou na tyto dvě části. Podání nabídky pouze na jednu z částí zakázky není možné.

Cílová skupina: programátoři robotů KUKA

Rozsah denní výuky činí 8 hodin, délka vyučovací hodiny: 60 min

Struktura výuky: 40 hodin / týdně, z toho 50 % teorie vč. přezkoušení, 50 % praxe vč. přezkoušení

 

Školení budou realizována ve školicím centru dodavatele v učebnách vybavených roboty KUKA.

Konkrétní termín realizace školení bude stanoven dle kapacity dodavatele po dohodě se zadavatelem, nejdéle do 30. 06. 2019.

 

Podrobný rozpis jednotlivých školení:

 • Pokročilé programování KUKA robotů

Jedná se o skupinu 5 zaměstnanců společnosti – servisních techniků a montérů.

Délka školení: 2 x 5 dnů

Závazný minimální rozsah školení:

První souvislá část školení (délka školení 5 dnů): proškolení základních dovedností pro programování KUKA robotů:

bezpečnost robotů,
základy obsluhy robotického systému KUKA,
seřízení a programování robotů,
ruční provoz robota,
seřízení robota, proměření nástroje,
vytváření robotických programů,
programování pohybů v učícím režimu,
programování pohybu,
čtení strukturovaných programů a vývojových diagramů, vytváření jednoduchých vývojových diagramů,
programování a používání logických funkcí v programech pohybu,
deklarace a používání proměnných,
programování se smyčkami a větvením,
práce s jednoduchými datovými typy.

 

Druhá souvislá část školení (délka školení 5 dnů):  Pokročilé programování KUKA robotů:

programování pomocí KRL a WorkVisual,
tvorba vývojových diagramů programu,
definování, deklarování a inicializování a manipulování různých uživatelských typů dat
programování s dotazováním, větvením a smyčkami,
vytváření a změny programovaných pohybů,
použití globálních a lokálních podprogramů,
propojování robotických programů s předáním parametrů,
práce s analogovými a digitálními vstupy / výstupy,
reakce na změny stavů řídicích a monitorovacích úloh.

 

 • Programování KUKA robota - uvedení do provozu

Cílem je proškolení jednoho programátora na nejvyšší úroveň programování robota:

WorkVisual: konfigurace řízení, topologie interních sběrnic, instalace katalogů, změna robota, přidání externí kinematiky, komunikace s PLC, periferiemi, mapování vstupů a výstupů, KSI, konfigurace a analýza trace, vzdálená správa
Save Operation: safe single brake, safe range monitoring, oblasti využití; hardwarové možnosti; přizpůsobení – rychlosti, definice bezpečného nástroje, kartézské a osové prostory, brake test, mastering test

Délka školení: 5 dnů

Počet účastníků: 1

 

Způsob ověření znalostí všech kurzů: závěrečný test

Po úspěšném složení závěrečného testu vystaví dodavatel školení potvrzení o absolvování kurzu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změny počtu účastníků maximálně o jednoho v obou školeních.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 540000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2018 – 30.6.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena – kritériem je nejnižší nabídková cena, přičemž nabídková cena bude hodnocena počtem bodů následujícím vzorcem: (nejnižší dosažená nabídková cena bez DPH / hodnocená nabídková cena bez DPH) x 100

Váha 30 %

 • Kvalifikace: Maximální počet bodů 100

            Váha 70 %

Množství realizovaných školení na zadané téma     

více než 5 školení ročně : 100 bodů  

3 - 4 školení ročně : 75 bodů

0 - 2 školení ročně : 0 bodů

 

Způsob prokázání: předložení min. tří obdobných dodávek školení v posledním roce.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • předložení prohlášení o certifikaci školení od výrobce robotů KUKA
 • předložení prostých kopií o kvalifikaci lektorů
 • předložení min. tří obdobných dodávek školení v posledním roce

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce, přičemž se připouští prokázání kvalifikace dodavatele dodání certifikátu v cizím jazyce jako prosté kopie originálu.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány tak, aby byla znemožněna jejich manipulace.

Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Vzdělávací aktivitu není možné realizovat prostřednictvím subdodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou částku v Kč bez DPH, dále uvést výši DPH a částku včetně DPH.

Cena bude rozdělena na dvě části dle předmětu zakázky, přičemž hodnocena bude cena celková jako součet.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná cena, kterou lze zvýšit pouze při změně zadávacích podmínek ze strany zadavatele. Změna ceny může být provedena až po odsouhlasení ze strany zadavatele.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: dvě dílčí faktury dle předmětu zakázky se splatností 14 dní
 • Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel bude spolufinancovat projekt formou příspěvku z veřejných prostředků projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).
 • Dodavatel rovněž bere na vědomí, že na dokumentech dokládajících realizaci školení v rámci projektu POVEZ II uvede veškeré náležitosti specifikované zadavatelem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 447800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KUKA CEE GmbH, odštěpný závodPražská 239, 250 66 ZdibyDIČ: CZ28495527

  Datum podpisu smlouvy: 3. 10. 2018

Datum ukončení: 5. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 9. 2018
 
Aktualizováno: 11. 10. 2018