Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení robotizace ABB

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13719

Název zakázky: Školení robotizace ABB

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.

Sídlo zadavatele: U Dráhy 1356/3, 289 22 Lysá́ nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Lenka Bílá
  • Telefon: +420739043118
  • E-mail: l.bila@linde-wiemann.com

IČ zadavatele: 61680991

DIČ zadavatele: CZ61680991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Kamil Jelínek
  • Telefon: +420773253167
  • E-mail: kamil.jelinek@enovation.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 1. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky na profilu zadavatele https://tenderarena.cz/profily/LINDEWIEMANN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení robotizace se skládá ze dvou kurzů:

ZÁKLADNÍ: (celkový počet účastníků kurzu 31)

Vzdělávací aktivitou je základní kurz zaměřený na ovládání a programování ABB robotů. Získané znalosti lze uplatnit v různých průmyslových odvětvích a na různých typech ABB robotů, které zákazníci společnosti ABB používají. Základní kurz je určený pro všechny uživatele průmyslových robotů ABB (tzn. seřizovačům a operátorům, ale i specialistům a budoucím programátorům robotizovaných pracovišť). Účastníci kurzu budou mít možnost vyzkoušet si ruční ovládání robotu, základy programování a mnoho dalších činností. Kurz je kombinací teoretického výkladu a praktických cvičení.

Celkový rozsah vzdělávací aktivity je 40 vyučovacích hodin v délce 60 min (tzn. 5 po sobě jdoucích pracovních dní):

§  teorie: 14 hodin,

§  praxe: 24 hodin,

§  zkoušení: 2 hodiny.

 

V rámci kurzu tak účastníci nezískají pouze teoretické znalosti (včetně školících materiálů), ale ve značné míře budou mít možnost si teoretické znalosti rovněž aktivně praktiky vyzkoušet. Absolventi školení, kteří splní závěrečný test a současně samostatně vykonají praktická cvičení v průběhu kurzu, obdrží potvrzení o absolvování školení se specifikací získané kvalifikace a odbornosti.

Předpokládaný počet účastníků školení ve skupině:

§  4-6 účastníků v jedné skupině.

 

Vzdělávací aktivity musejí být uzpůsobené potřebám provozu v závodě a každodenním aktivitám zapojených zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že celková délka školení je 5 dní, je velikost skupiny účastníků školení navržena právě na 4-6 osob, nejenom tedy z důvodu efektivity a kvality výuky, ale též z pohledu zajištění adekvátních kapacit pro požadavky výroby. Harmonogram školení bude nutné uzpůsobit operativně plánům výroby, ale i možnostem dodavatele kurzu - z toho důvodu je navržen širší časový rámec.

Školení bude probíhat ve školících prostorách dodavatele, a to výhradně v prezenční formě. Počet účastníků školení bude max. 5 účastníci na jednoho „ROBOTA“.

Předpokládaný okruh témat školení:

§  Bezpečnostní předpisy,

§  Popis robotického systému,

§  Popis ovládacího panelu,

§  Ruční ovládání robotu,

§  Tvorba a využití nástroje robotu,

§  Zálohování systému,

§  Struktura programu a základy programování,

§  Základní práce s instrukcemi,

§  Pohybové instrukce, programování pohybů

robotu,

§  Práce se signály,

§  Rozhodování a větvení programu,

§  Tvorba a využití Pracovního objektu (WorkObject),

§  Aktualizace počítadel otáčení.

 

POKROČILÝ (celkový počet účastníků kurzu 2)

Vzdělávací aktivitou je pokročilý kurz zaměřený na údržbu ABB robotů a dále na speciální typy robotů, robotických pracovišť a aplikací používaných zákazníky ABB v různých průmyslových odvětvích. Pokročilý kurz je určený pro uživatele průmyslových robotů ABB, kteří se plánují zaměřovat na programování a optimalizaci robotických programů (tzn. specialistům a programátorům robotizovaných pracovišť). Kurzy jsou kombinací teoretického výkladu a praktických cvičení.

Celkový rozsah vzdělávací aktivity je 40 vyučovacích hodin v délce 60 min (tzn. 5 po sobě jdoucích pracovních dní):

§  teorie: 14 hodin,

§  praxe: 24 hodin,

§  zkoušení: 2 hodiny.

 

V rámci kurzu tak účastníci nezískají pouze teoretické znalosti (včetně školících materiálů), ale ve značné míře budou mít možnost si teoretické znalosti rovněž aktivně praktiky vyzkoušet. Absolventi školení, kteří splní závěrečný test a současně samostatně vykonají praktická cvičení v průběhu kurzu, obdrží potvrzení o absolvování školení se specifikací získané kvalifikace a odbornosti.

Předpokládaný počet účastníků školení ve skupině:

§  2 účastníci v jedné skupině.

Harmonogram školení bude nutné uzpůsobit operativně plánům výroby, ale i možnostem dodavatele kurzu - z toho důvodu je navržen širší časový rámec.

Školení bude probíhat ve školících prostorách dodavatele, a to výhradně v prezenční formě.

Předpokládaný okruh témat školení:

§  Bezpečnostní předpisy,

§  Komponenty datových typů,

§  Programové cykly,

§  Přidání komunikační karty,

§  Přidání nových a úprava stávající signálů,

§  Tvorba nového systému,

§  Světové zóny (World Zones),

§  Rutiny událostí (Event Routines),

§  Přerušení (Interrupts),

§  Vyhledávání (Search),

§  Obsluha chyb (Error handling),

§  Programové posunutí (Program displacement),

§  Parametrizace rutin,

§  Trigg instrukce,

§  Instrukce UIMsgBox.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 741000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Základní kurz - 01. 02. 2021 - 28. 02. 2022 Pokročilý kurz – 01. 02. 2021 - 28. 02. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Základní kurz - školící prostory dle specifikace v této výzvě účastník zabezpečí na své náklady, což zohlední v nabídkové ceně; školící prostory se musí nacházet na území České republiky. Pokročilý kurz - školící prostory dle specifikace v této výzvě účastník zabezpečí na své náklady, což zohlední v nabídkové ceně; školící prostory se musí nacházet na území České republiky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena za zajištění služby školení

[50% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena za zajištění školících kurzů“ předloží dodavatel vyplněný krycí list (viz příloha č. 1 výzvy) s tím, že na tomto krycím listu uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za plnění předmětu Veřejné zakázky (tj. zajištění základního i pokročilého kurzu dle výše uvedené specifikace).

Zadavatel upozorňuje, že stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. 741 000,- Kč bez DPH je nejvyšší přípustná. Podání nabídky s cenou vyšší, než je uvedena v předchozí větě je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Nejvýhodnější nabídce, tj. nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude přiřazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

výše nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

__________________________________________    x100

výše hodnocené nabídkové ceny v Kč bez DPH

 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky

[30% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky“ vyplní dodavatel čestné prohlášení dodavatele (viz příloha č. 2 této výzvy), v němž popíše zkušenosti členů odborného týmu, jež se budou podílet na plnění předmětu této Veřejné zakázky na pozici:

Hlavní školitel pro základní kurz
Hlavní školitel pro pokročilý kurz

Zadavatel přidělí každému členu odborného týmu dodavatele (hlavní školitel) 2 body za každé referované školení dané osoby v odpovídající oblasti školení (automotive) poskytnuté touto osobou za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení na Veřejnou zakázku s tím, že každý školitel může za sebe uvést celkem maximálně 10 referovaných zakázek (včetně školení, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění kvalifikace). Za referenční školení se považuje školení ve výše uvedené školící oblasti alespoň v časovém rozsahu 1 den = minimálně 8 hodin školení (hodina školení = 60 minut). Dodavatel v tomto kritériu může obdržet maximálně 40 bodů (20 bodů za každého člena odborného týmu).

Příklad:

Hlavní školitel pro základní kurz

uvedeno 10 referencí x 2 body = 20 bodů za školitele

Hlavní školitel pro pokročilý kurz

uvedeno 10 referencí x 2 body = 20 bodů za školitele

Celkový počet původních bodů:

40 bodů

Zadavatel dále přidělí každému členu odborného týmu dodavatele (hlavní školitel) 6 bodů za každý celý kalendářní rok, kdy působil školitel v pozici uživatele robotiky ABB (předmět školení) za posledních 10 let před zahájením výběrového řízení na Veřejnou zakázku s tím, že každý školitel může doložit uživatelské zkušenosti v rozsahu maximálně 5 let. Dodavatel v tomto kritériu může obdržet maximálně 60 bodů (30 bodů za každého člena odborného týmu)

 

 

Hlavní školitel pro základní kurz

uvedena reference na 5 let uživatelské praxe

x 6 bodů = 30 bodů za školitele

Hlavní školitel pro pokročilý kurz

uvedena reference na 5 let uživatelské praxe

x 6 bodů = 30 bodů za školitele

Celkový počet původních bodů:

60 bodů

 

Hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky“ bude probíhat tak, že se přidělí účastníkům body postupem odpovídajícím příkladné tabulce výše. Nabídka, která tímto způsobem získá nejvyšší počet bodů („původní body“), bude ohodnocena 100 body. Dalším nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

hodnocená nabídka s původním počtem bodů

_______________________________________                          x 100

nabídka s nejvyšším původním počtem bodů

 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Kvalita studijních materiálů

[10% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita studijních materiálů“ dodavatel předloží studijní materiály (minimálně v rozsahu ¼ finálních studijních materiálů). Zadavatel následně bude hodnotit kvalitu těchto materiálů, a to zejména jejich:

přehlednost a strukturovanost
obsahovou shodu s předpokládaným okruhem témat školení (viz výše)
názornost (demonstrace na příkladech či schématech/obrázcích atd.).

Účastník dále předloží materiál „MANUÁL PROGRAMOVACÍHO JAZYKA RAPID“ v českém jazyce. Zadavatel následně bude hodnotit kvalitu tohoto materiálu, a to zejména jeho

přehlednost a strukturovanost
aktuálnost.

Na základě hodnocení kvality studijních materiálů bude nabídkám přidělen odpovídající počet bodů.

Nabídka, která tímto způsobem získá nejvyšší počet bodů („původní body“), bude ohodnocena 100 body. Dalším nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

hodnocená nabídka s původním počtem bodů

_______________________________________                          x 100

nabídka s nejvyšším původním počtem bodů

 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Počet účastníků na jednoho „ROBOTA“ na základním kurzu.

[10% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Počet účastníků na jednoho „ROBOTA“ na základním kurzu“ dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, kolik účastníků školení bude připadat na jednoho „ROBOTA“. Maximální počet účastníků je 5 účastníků na jednoho robota. Účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že na jednoho robota bude připadat 6 a více účastníků bude ze zadávacího řízení vyřazen.  

Hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Počet účastníků na jednoho „ROBOTA“ na základním kurzu“ bude probíhat tak, že nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

1 účastník na jednoho „ROBOTA“ – 100 bodů

2 účastníci na jednoho „ROBOTA“ – 75 bodů

3 účastníci na jednoho „ROBOTA“ – 50 bodů

4 účastníci na jednoho „ROBOTA“ – 25 bodů

5 účastníků na jednoho „ROBOTA“ – 0 bodů

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

 

Nejvýhodnější nabídkou pro Zadavatele je nabídka, která v hodnocení dle kritéria A), kritéria B), kritéria C) a kritéria D) (viz výše) dosáhne v součtu nejvíce přepočtených bodů. Ostatní nabídky budou seřazeny sestupně podle počtu v součtu dosažených přepočtených bodů po hodnocení nabídek v kritériu A), kritériu B), kritériu C) a kritériu D). V případě shody bodového hodnocení dvou či více účastníků výběrového řízení, bude nejvýhodnější nabídka zvolena dle dřívějšího času podání nabídky.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

K prokázání základní způsobilosti Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení dodavatele o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tuto skutečnost prokazuje dodavatel předložením vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
K prokázání profesní způsobilosti Zadavatel požaduje předložit:

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
doklad o akreditaci či jiný doklad, který opravňuje dodavatele vzdělávání tyto vzdělávací aktivity realizovat. Jiným dokladem je doklad o dosaženém vzdělání všech školitelů, který budou poskytovat Služby na základě této veřejné zakázky (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání školitelů neodpovídá školené oblasti je účastník povinen doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

 

Doklady prokazující profesní způsobilost, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.

K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje Zadavatel předložit seznam významných služeb totožného či obdobného charakteru jako je předmět této Veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (viz vzor – příloha č. 2 výzvy).

Za významnou službu Zadavatel považuje službu obdobnou k předmětu Veřejné zakázky, tj. firemní vzdělání, s min. finanční hodnotou 350.000,- Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 5 takových významných služeb, které musí být doloženy popisem v seznamu významných služeb s tím, že Zadavatel je oprávněn si poskytnutí takové služby ověřit u kontaktní osoby objednatele jednotlivých služeb. Zároveň minimálně 3 z uvedených významných služeb musely být realizovány jako školení vícedenní (více školících dní, kdy za školící den je považováno 8 hodin školení a školící hodina = 60 minut).

K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje Zadavatel předložit seznam odborného týmu, který má dodavatel k dispozici k plnění předmětu této Veřejné zakázky (viz vzor – příloha č. 2 výzvy), a který se bude sestávat minimálně z následujících osob:
Hlavní školitel pro základní i pokročilý kurz – osoba, která prokáže alespoň 3 roky zkušeností s vedením a osobní účastí v pozici školitele na školení osob v relevantní oblasti (automotive) v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení na tuto Veřejnou zakázku, přičemž alespoň ve 3 případech dosahovala finanční odměna školitele za školení nejméně 200 tis. Kč bez DPH a zároveň alespoň ve 3 případech školitelem provedená školení byla realizována jako školení celodenní (tj. 8 hodin školení; školící hodina = 60 minut). K prokázání kvalifikace dle tohoto bodu může dodavatel využít pouze zkušenosti osoby, která reálně bude poskytovat Služby na základě této veřejné zakázky. Školitel pro základní kurz a školitel pro pokročilý kurz může být jedna a ta samá osoba a rovněž to můžou být osoby rozdílné. Každý ze školitelů pak musí splňovat podmínky dle této výzvy.
Účastník je dále povinen v nabídce předložit buď čestné prohlášení Hlavního školitele pro základní i Hlavního školitele pro pokročilý kurz o tom, že je lektorem dodavatele zařízení ABB nebo  certifikát o tom, že tato osoba/osoby působí jako školitel u dodavatele zařízení ABB.

Dodavatel je oprávněn část kvalifikace požadovanou Zadavatelem (v rozsahu požadavku na předložení seznamu významných služeb a požadavku na seznam odborného týmu) prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

čestné prohlášení jiné osoby o tom, že taková osoba nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na Veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (jsou-li nějaké),
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
V případě společné účasti dodavatelů předkládá každý dodavatel čestné prohlášení dodavatele o tom, že nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ostatní kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Dodavatel může doklady k prokázání kvalifikace nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o základní způsobilosti a kvalifikaci.

Účastník zadávacího řízení, se kterým by měla být uzavřena smlouva, předloží veškeré doklady požadované k prokázání splnění základní způsobilosti a kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii analogicky dle ust. § 122 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Pokud dodavatel nepředloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, bude to považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti a bude důvodem pro vyloučení dodavatele analogicky s § 122, odst. 5 zákona.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka předložená dodavatelem musí mít elektronickou formu a musí obsahovat alespoň:

krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1 této výzvy);

Nabídka musí být podepsána na krycím listu dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele; popř. osobou k tomu zmocněnou s přiloženou plnou mocí ve prospěch této osoby.

čestné prohlášení dodavatele k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a pro účely hodnocení nabídky dodavatele (vzor viz příloha č. 2 výzvy);
návrh smlouvy podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele). (viz příloha č. 3 výzvy);
další dokumenty, dle uvážení dodavatele, na které nebyl prostor v předcházejících částech nabídky (např. smlouva o společnosti, v případě společné účasti dodavatelů, plná moc osoby oprávněné zastupovat dodavatele, označení údajů nebo sdělení, které dodavatel považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů).

V nabídce musí být uvedena identifikace dodavatele jeho obchodní firmou nebo názvem, sídlem, IČO, DIČ, identifikátorem datové schránky dodavatele a informacemi o kontaktní osobě dodavatele, včetně telefonického a e-mailového spojení na tuto osobu, jež bude odpovídat za veškerou komunikaci se Zadavatelem (viz vzor krycího listu nabídky – příloha č. 1 této výzvy).

V případě společné účasti dodavatelů (dále jen „společnost“), bude v nabídce stanoven „vedoucí společník“, který bude pověřený ostatními dodavateli (dále jen „společníci“) jednat (včetně běžné komunikace) a zastupovat společnost. V případě společné účasti dodavatelů bude součástí nabídky i kopie smlouvy o společnosti (sdružení/konsorciu), zakládající společnou účast dodavatelů ve výběrovém řízení. V případě společné účasti dodavatelů Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí zahrnovat cenu veškerých činností dodavatele nezbytných pro řádné a včasné splnění Veřejné zakázky v plném souladu s touto výzvou a jejími přílohami, včetně souvisejících rizik dodavatele.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude doplněna dodavatelem do krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 výzvy) a dále do příslušných ustanovení návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky (viz příloha č. 3 výzvy). Dodavatel odpovídá za soulad nabídkové ceny uvedené v obou výše zmíněných dokumentech. V případě rozporu je rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude zahrnovat provedení školení požadovaných Zadavatelem v místě plnění a v rozsahu uvedeném výše, a dále veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. 741 000,- Kč bez DPH je nejvyšší přípustná. Podání nabídky s cenou vyšší, než je uvedena v předchozí větě je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje https://tenderarena.cz/profily/LINDEWIEMANN. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídka podaná elektronicky jiným způsobem nebude posuzována ani hodnocena. Listinná verze nabídek není přípustná. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky otestovali požadované funkcionality svého prohlížeče. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že maximální velikost jednoho souboru může být provozovatelem elektronického nástroje omezena. Dodavatelé musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich uložení. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce pro dodavatele: https://tenderarena.cz/profily/LINDEWIEMANN.V případě komplikací s podáním nabídky, využije dodavatel kontaktu technické podpory elektronického nástroje na tel. č.: +420 226 258 888. Technická podpora je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.Součástí nabídky bude i doplněný návrh smlouvy ve formátu .doc/.docx. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném než českém jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce, předloženy společně s překladem do českého jazyka. Lhůta pro podání nabídky je uvedena v úvodu této výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek (a případně související dokumenty) nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele k vysvětlení zadávacích podmínek, a to včetně přesného znění žádosti dodavatele (bez identifikace dodavatele). Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek mohou dodavatelé podat elektronicky, doručením prostřednictvím elektronického nástroje, případně na email: kamil.jelinek@enovation.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek budou zveřejňována na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel je oprávněn během lhůty pro podání nabídek změnit zadávací podmínky. Takto provedenou změnu oznámí jejím uveřejněním na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí školení budou materiály poskytované účastníkům školení, přičemž na tyto jsou kladeny následující nároky:

1. Strukturovanost

2. Srozumitelnost

3. Použitelnost v rámci tréninku i po něm  = obsahují vše podstatné

4. Možnost dělat účastníků školení si poznámky (vymezení prostoru v rámci poskytnutých materiálů)

Na školící prostory, které pro účely plnění veřejné zakázky zabezpečí dodavatel, zadavatel klade následující podmínky:

Školení bude probíhat ve stavebně oddělené místnosti určené výhradně pro potřeby školení zadavatele a bez zapojení dalšího externího faktoru.

V případě nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s pandemii COVID-19 – musí dodavatel zabezpečit možnost držet doporučené rozestupy při školení i o přestávce, desinfekce prostoru a dotykových míst, a dostupnost desinfekce na ruce pro účastníky

Další  podmínky plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13. s účinností od 01. 10. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 12. 2020
 
Aktualizováno: 22. 1. 2021