Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení softwaru Autodesk Inventor

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11337

Název zakázky: Školení softwaru Autodesk Inventor

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PILANA Wood s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 804, 768 24 Hulín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Kateřina Pilátová
  • Telefon: +420606727177
  • E-mail: pilatova@pilana.cz

IČ zadavatele: 25327933

DIČ zadavatele: CZ25327933

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vladimír Bergman
  • Telefon: +420602582474
  • E-mail: bergman@pilana.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 7. 2017 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nádražní 804, 768 24 Hulín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zvýšení profesních znalostí, dovedností, kompetencí a celkové kvalifikace vybraných 10 zaměstnanců v oblasti softwaru Autodesk Inventor, u kterých jsme zjistili potřebu této komplexní vzdělávací aktivity.

Počet účastníku: 10 pracovníků rozdělených do dvou skupin

Celkový rozsah: 48 hodin (1 vyučovací hodina = 60 minut) pro každou skupinu, z toho:

                             Výuka: 46 hodin

                             Zkouška: 2 hodiny

Zařazení zaměstnanci se potřebují naučit orientovat v programu Autodesk Inventor, znát jeho parametrické modelování, principy využití prvků a sestav, principy 2D kreslení v Inventoru, vytvářet a používat náčrty v modelu součástí, tvořit soustavy, umístit a upravit komponenty nebo vazby v sestavách, tvořit rozpady a animovat rozpady sestav, znát nástroje pro modifikaci součástí, díry, závity, apod., orientovat se v pokročilých nástrojích pro modifikaci součástí, vytvářet výkresy (pohledy, řezy, kóty).

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 124800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
srpen – listopad 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
PILANA Wood s.r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky se budou hodnotit dle následujících hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena bez DPH – váha 100%

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ADEON CZ s.r.o.; Tečovice 390, 763 02; IČ 262 76 038; Ing. Roman Plachý, jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 21. 8. 2017

Datum ukončení: 21. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 22. 8. 2017