Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení softwaru MCOSMOS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13006

Název zakázky: Školení softwaru MCOSMOS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: WASHINA engineering s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jiří Vašina
  • Telefon: +420603861820
  • E-mail: ucto@washina.cz

IČ zadavatele: 27715191

DIČ zadavatele: CZ27715191

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ivana Vašinová
  • Telefon: +420603861820
  • E-mail: ucto@washina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
WASHINA engineering s.r.o., Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Odborné školení software MCOSMOS-3 

Náplň vzdělávací aktivity:

  Základní principy údržby a bezpečné obsluhy stroje

  Práce v Part Manageru

  Učící režim Geopack

  Vyrovnání souřadného systému

  Elementy a jejich tolerování

  Měření vzorových úloh dle učebnice Geopack

  Tvorba jednoduchého programu manuálně

  Tvorba programu s cnc příkazy (školící model)

  Tvorba programu s cnc příkazy(dílce zákazníka nebo Mitutoyo)  

  Odchylky tvaru a polohy

  Režim editace programu

  Protocol Designer

  CAT 1000 P a S

  Načtení modelu do systému

  Úprava modelu (ploch, barev, zrcadlení, vyhlazení atd.)

  Úprava souřadného systému modelu, možnosti přesunu nulového bodu

  Vyrovnání modelu (příkazy Geopack), RPS vyrovnání, iterace, bestfit, ochrana proti kolizi, programování dráhy skenování přímo z modelu

  Využití skenování z modelu pro volný plošný tvar a další geometrické elementy

  SCANPAK, rozdíl skenování známých elementů a skenování volných 2D tvarů (kontůr)

  Skenování známých elementů, cnc parametry, poč skenovat elementy

  Skenování elementů a tolerování tvarů (kruhovitost, přímost, rovinnost atd.)

  Skenování volné 2D kontůry, cnc parametry, dialog

  Určování geometrických elementů z kontůr

  Práce s kontůrou (fitrování, edetace bodů, vyhlazení, načtení jmenovité kontůry, poovnávání a tolerance kontůr)

  Další možnosti skenování (Phi-Z kontůr, vodící kontura atd.)

 

Forma výuky:    prezenční

Celkový rozsah vzdělávací aktivity:  40 hodin- vyučovací hodina 60min., tj. 5dnů

Poslední hodina (60min) bude ověření znalostí a dovedností závěrečnou zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrží certifikát od vzdělávací instituce o absolvování školící aktivity

Počet hodin v jednotlivém vzdělávacím dni 8 (1hod.= 60min.)

Počet účastníků vzdělávací aktivity 3

Výuka se může konat pouze v pracovní dny a v době od 6-16:30. Konkrétní doba a termín bude smluvními stranami sjednán v předstihu, přičemž po odsouhlasení je závazný.

Výuka bude probíhat v prostorách firmy WASHINA engineering s.r.o., Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Dodavatel zajistí výukové materiály

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 56502,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.11.2019-30.4.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
v sídle a provozovně firmy WASHINA engineering s.r.o., Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Ceny budou hodnoceny bez DPH.

Dle tohoto kritéria bude sestaveno pořadí nabídek, které určí nejvýhodnější nabídku. Nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší cenou.

V případě rovnosti ceny dvou čí více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z OR nebo jiné evidence)
  • Kopie dokladu opravňujícího ke vzdělávání v uvedeném vzdělávacím programu

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podaná v listinné podobě v českém jazyce v jednom vydání

Nabídka bude obsahovat:

1. Vrchní strana nabídky-identifikační údaje- firma, IČO, sídlo, kontaktní osoba ve věci nabídky a název dílčího plnění, do kterého je nabídka podaná 

2. Krycí list nabídky (příloha č.1)- krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci s doplněnou nabídkovou cenou

3. Doklad o prokázání kvalifikace 

5. Návrh plánu výuky (příloha č.4)

6. Podepsaný návrh smlouvy (příloha č.3)

7. Čestné prohlášení- (příloha č.2)

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně uvede DPH a cenu celkem s DPH.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH, uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné k zajištění vzdělávací aktivity zejména náklady na odměnu lektora, na zajištění materiálů a dokladů o absolvování aktivity.

Nabídková cena je cena konečná a není ji možné v průběhu realizace měnit. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Otevření doručených obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení dle pravidel OPZ, v případě zrušení čí neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně dodavatel

Podané nabídky se nevracejí

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: nesplnění požadavků

Datum ukončení: 26. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 10. 2019
 
Aktualizováno: 27. 11. 2019