Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení SolidWorks

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13018

Název zakázky: Školení SolidWorks

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: WASHINA engineering s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jiří Vašina
  • Telefon: +420603861820
  • E-mail: ucto@washina.cz

IČ zadavatele: 27715191

DIČ zadavatele: CZ27715191

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ivana Vašinová
  • Telefon: +420603861820
  • E-mail: ucto@washina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
WASHINA engineering s.r.o., Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení SolidWorks

Náplň vzdělávací aktivity:

  Práce s dokumenty - díl, sestava, výkres, odkazy, uložit, uložit jako, uložit jako kopii, Nový díl, sestava, výkres - šablony dílu, sestavy a výkresu, Všeobecný popis - co je na monitoru, CommandManager, FeatureManager, PropertyManager, Configuration Manager, Práce s myší a klávesnicí, klávesové zkratky, nastavení systému, doplňkové moduly, Možnosti - možnosti systému, vlastnosti dokumentu Skicování, Založení skici, vztahy, Skicovací nástroje - entity skici a nástroje pro skici, Kótování ve skice, SketchXpert, bloky, rovnice Tvorba objemových prvků, Přidání a odebrání vysunutím, příklady - těleso, kostka Rychlé3D (Instand3D), Zrcadlený díl

  Tvorba objemových prvků,Přidání a odebrání otočením, příklady - píst, koule, Přidání a odebrání tažením po křivce, 3D skica, příklady - pružina, háček, Tvorba referenční geometrie - roviny, osy, Přidání a odebrání spojením profilů, příklady - držadlo, tyč Modelovací nástroje, Zaoblení, zkosení, žebro, skořepina, úkos, průvodce dírami (tvarovat, deformovat, prolis, ohnout, nabalit), Lineární pole, kruhové pole, zrcadlení a další typy polí, Práce s těly - rozdělit, přesunout, kombinovat, vložit díl, Konfigurace, Knihovní prvky, SimulationXpress, Cvičné příklady - noha, deska, editing

  Sestavy, Vkládání jednotlivých součástí do sestavy, Vazby mezi součástmi, Sestavové prvky, Tvorba součásti v kontextu sestavy, seznam vnějších odkazů, Stavy zobrazení, podokno zobrazení Sestavy II, Pole součástí, zrcadlené součásti, kopírovat s vazbami, Přesunout, otočit součást - dynamická detekce kolizí a vůlí, kontrola přesahů a vůlí, Kinematické vazby a simulace, Toolbox, inteligentní šrouby, Rozložený pohled, Vyhledávání, návrhové kliparty, Cvičné příklady - stůl, šroubovák, pojezdové kolo

  Výkresy, Vlastnosti dokumentu (atributy), formát listu, Vložení pohledu, vložení popis modelu (kóty, značky atd.), Řezy, lokální řez, rozvinutý řez , Detailní pohled, přerušený pohled, oříznutý pohled, Popisy, kusovníky Závěr, eDrawings, PhotoView 360, Plánovač úloh, SolidWorks Rx 

 

Forma výuky:    prezenční

Celkový rozsah vzdělávací aktivity:  32 hodin- vyučovací hodina 60min., tj 4dny

Poslední hodina (60min) bude ověření znalostí a dovedností závěrečnou zkouškou.

Úspěšní absolventi obdrží certifikát od vzdělávací instituce o absolvování školící aktivity

Počet hodin v jednotlivém vzdělávacím dni 8 (1hod.= 60min.)

Počet účastníků vzdělávací aktivity 4

Výuka se může konat pouze v pracovní dny a v době od 6-16:30. Konkrétní doba a termín bude smluvními stranami sjednán v předstihu, přičemž po odsouhlasení je závazný.

Výuka bude probíhat v prostorách firmy WASHINA engineering s.r.o., Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Dodavatel zajistí výukové materiály

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 35600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.11.2019-30.4.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
v sídle a provozovně firmy WASHINA engineering s.r.o., Na Kůtku 336, Chvalčov 768 72

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Ceny budou hodnoceny bez DPH.

Dle tohoto kritéria bude sestaveno pořadí nabídek, které určí nejvýhodnější nabídku. Nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší cenou.

V případě rovnosti ceny dvou čí více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z OR nebo jiné evidence)
  • Kopie dokladu opravňujícího ke vzdělávání v uvedeném vzdělávacím programu

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podaná v listinné podobě v českém jazyce v jednom vydání

Nabídka bude obsahovat:

1. Vrchní strana nabídky-identifikační údaje- firma, IČO, sídlo, kontaktní osoba ve věci nabídky a název dílčího plnění, do kterého je nabídka podaná 

2. Krycí list nabídky (příloha č.1)- krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci s doplněnou nabídkovou cenou

3. Doklad o prokázání kvalifikace 

5. Návrh plánu výuky (příloha č.4)

6. Podepsaný návrh smlouvy (příloha č.3)

7. Čestné prohlášení- (příloha č.2)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně uvede DPH a cenu celkem s DPH.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH, uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné k zajištění vzdělávací aktivity zejména náklady na odměnu lektora, na zajištění materiálů a dokladů o absolvování aktivity.

Nabídková cena je cena konečná a není ji možné v průběhu realizace měnit. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Otevření doručených obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení dle pravidel OPZ, v případě zrušení čí neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně dodavatel

Podané nabídky se nevracejí

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.10, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: nesplnění požadavků

Datum ukončení: 26. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 10. 2019
 
Aktualizováno: 27. 11. 2019