Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení Strojnická oprávnění - opakované

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13593

Název zakázky: Školení Strojnická oprávnění - opakované

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jindřich Neděla
 • Telefon: +420777593535
 • E-mail: nedela@sprosro.cz

IČ zadavatele: 26823411

DIČ zadavatele: CZ26823411

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jarmila Veverková
 • Telefon: +420778527025
 • E-mail: veverkova@subvens.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 9. 2020 15:00

Místo pro podání nabídek:
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., Slatinická 191, 783 49 Lutín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Počet účastníků kurzu: 82

 

POČET HODIN:

Teorie: 7

Zkouška: 1

Celkem: 8

Rozsah jedné hodiny: 60 min.

Forma kurzu: prezenční

Forma ukončení: závěrečná zkouška

Specifikace vzdělávací aktivity: podle zvláštních předpisů

 

Osnova kurzu:

ZÁKONY, VYHLÁŠKY,  PŘEDPISY  A  NORMY  PRO  ODBORNOU PŘÍPRAVU  OBSLUH  STAVEBNÍCH  A  ZEMNÍCH  MECHANIZMŮ.

A) Změny v současné platné legislativě

1. Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění výnosu č. 1/1974 Sb.

2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3.  NV ČR č.591/2006 Sb., - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost při práci a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. NV  ČR č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

5. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

6. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

10. Zákon č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

12.  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

13. .  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

14. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

15. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

16. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN 474 - 1 + A4 (277911) - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN 60204-1 ed.2 (332200) -  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN 83 0916 (830916) - Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím.

ČSN 73 6133 (736133) - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

B) Rozbor příčin úrazů, prevence rizik, první pomoc

C)Ochrana zdraví při práci, ochranné pomůcky

D)Předepsaná technologie se strojem

E) Ověření znalostí testem

F) Prolongace odborných dokladů pro dané stroje

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 47520,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
8. 1. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
sál Kulturní dům Hněvotín 47

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Jediným hodnotícím kritériem je: Celková nabídková cena – hodnotí se celková nabídková cena v Kč bez DPH, váha kritéria je 100 %.

   

  Způsob hodnocení nabídek

  Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1–100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.

  Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídková cena) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

   

  hodnota nejvhodnější nabídky

              Počet bodů kritéria = -------------------------------------------------- * váha kritéria

                                                             hodnota nabídky

   

  Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritéria vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilostí předložením čestného prohlášení, viz příloha č. 2. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
  Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
  Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu: zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci u všech osob, které budou zajišťovat realizaci školení.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka, viz příloha č. 1.
Plná moc (pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba).
Návrh smlouvy o dílo (návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu), viz příloha č. 3.
Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán.
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, viz příloha č. 2.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána písemně, a to v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Školení Strojnická oprávnění – opakované“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.Nabídky v listinné podobě musí být podány v jednom vyhotovení v originále. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka, včetně příloh, bude zpracována v českém jazyce včetně kopie na CD/DVD, flash disk nebo jiný nosič dat.Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel vyrozumí dodavatele, kterého vyloučil, o tomto kroku do 5 pracovních dnů od této skutečnosti oznámením na portálu www.esfcr.cz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.Kontaktní osoba zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek:Jarmila Veverkovátel.: +420 778 527 025e-mail: info@subvens.czVysvětlení zadávacích podmínek (včetně znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na svých webových stránkách, rovněž tak a portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH).
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Další požadavky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Požadavky na formu nabídky (požadovaný počet kopií – 1, a to na elektronickém médiu).
Účastník je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

Účastník zajistí plnění zakázky sám případně prostřednictvím svých zaměstnanců. Plnění předmětu zakázky subdodavatelem (subdodavateli) je nepřípustné.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12, Datum účinnosti 1. 5. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 27107.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Jiří Prokeš, Skalky 26, 616 00 Brno, IČ 61443123

  Datum podpisu smlouvy: 24. 9. 2020

Datum ukončení: 24. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 8. 2020
 
Aktualizováno: 30. 9. 2020