Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení svářečů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11948

Název zakázky: Školení svářečů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: EKOPLAST TELČ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Hradecká 8, 58856 Telč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jaroslav Hladký
  • Telefon: +420602553320
  • E-mail: hladky@ekoplast.cz

IČ zadavatele: 26303035

DIČ zadavatele: CZ26303035

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Libor Štancl
  • Telefon: +420606622194
  • E-mail: libor@ekoplast.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 12. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Hradecká 8, 58856 Telč

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení svářečů plastů podle ČSN EN 13067 a doc. EWF 581-14 – CEPW (Certificate European Plastic Welder).

Desky:
CEPW M1/2.1 – svařování desky horkým plynem rychlotryskou s p.m. PP
CEPW M1/2.2 – svařování desky extruderem PP
CEPW M1/3.1 – svařování desky horkým plynem rychlotryskou s p.m. PE
CEPW M1/3.2 – svařování desky extruderem PE
CEPW M2/2.3 – svařování desky horkým tělesem na tupo PP
CEPW M2/3.3 – svařování desky horkým tělesem na tupo PE

 

Trubky:
CEPW M2/2.4 – svařování horkým tělesem na tupo PP
CEPW M2/2.6 – svařování horkým tělesem polyfúzně PP
CEPW M2/3.4 – svařování horkým tělesem na tupo PE
CEPW M2/3.9 – svařování horkým tělesem polyfúzně PE

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
2/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Hradecká 8, 58856 Telč

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Osvědčení způsobilosti svářečské školy 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Písemné zpracování nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Písemné zpracování nabídkové ceny v CZK.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2017
 
Aktualizováno: 7. 12. 2017