Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

školení svářečů oceli

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13704

Název zakázky: školení svářečů oceli

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 11. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravský Plynostav a.s.

Sídlo zadavatele: Zastávecká 371, 665 01 Rosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Buchtová Zdeňka
 • Telefon: +420546411072
 • E-mail: buchtova@mopl.cz

IČ zadavatele: 46345957

DIČ zadavatele: CZ46345957

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Málek Josef
 • Telefon: +420725742200
 • E-mail: malek@mopl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
Moravský Plynostav a.s. Zastávecká 371, 665 00 Rosice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem této zakázky je realizace vzdělávací aktivity - školení svářečů oceli

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 96000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
11.1.2021 - 26.2.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
v objektech vybraného dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • 35 %  kvalita a úplnost zpracování nabídky 
 • 35 %  nabídková cena
 • 30 %  reference o poskytoování služeb obdobného charakteru

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Doklady dokazující způsobilost uchazeče (výpis z obchodního rejstříku)
 • Dokklady prokazující splnění profesní způsobilosti školitelů (oprávnění)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

    Celkové náklady na vzdělávací aktivitu bez DPH a s DPH.

    Harmonogram vzdělávací aktivity.

    Místo realizace vzdělávací aktivity v prostorách dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
   Do nabídky dodavatel uvede cenu a počet hodin vzdělávací aktivity dle požadovaných metod.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 11. 2020
 
Aktualizováno: 20. 11. 2020