Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

školení svářečů oceli

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12581

Název zakázky: školení svářečů oceli

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravský Plynostav a.s.

Sídlo zadavatele: Zastávecká 371, 665 01 Rosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Buchtová Zdeňka
  • Telefon: +420546411072
  • E-mail: buchtova@mopl.cz

IČ zadavatele: 46345957

DIČ zadavatele: CZ46345957

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Málek Josef
  • Telefon: +420725742200
  • E-mail: malek@mopl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Moravský Plynostav a.s. Zastávecká 371, 665 01 Rosice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace vzdělávací aktivity –  školení svářečů oceli.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 460000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
7.1.2019-28.2.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
V objektech vybraného dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

35 %kvalita a úplnost zpracování nabídky

35 % nabídková cena

30 % reference o poskytování služeb obdobného charakteru

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

- Doklady dokazující způsobilost uchazeče (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku)

- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti školitelů (oprávnění, osvědčení)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- náklady na jednotlivé vzdělávací aktivity  zvlášť dle  specifikace

- náklady na jednoho účastníka a celkové náklady na vzdělávací aktivitu bez DPH a s DPH   

- harmonogram vzdělávací aktivity, počet  hodin na jednotlivé metody a celkový počet hodin

- místo realizace vzdělávací aktivity v prostorách dodavatele

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Do nabídky dodavatel uvede podrobný rozpočet podle zadání zakázky. Uvede se cena a počet hodin  vzdělávací aktivity na jednoho účastníka dle  požadovaných metod.

Souhrnnou cenu dodavatel zapracuje též do svého  návrhu smlouvy. Cena bude uvedena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 474680.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACADEMIUM spol. s r.o. U Svitavy 1077/2 618 00 Brno-Černovice IČO 13695240O

    Datum podpisu smlouvy: 11. 12. 2018

Datum ukončení: 11. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 11. 2018
 
Aktualizováno: 11. 12. 2018