Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení systému Alphacam

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12386

Název zakázky: Školení systému Alphacam

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ASSA ABLOY ES Production s.r.o.

Sídlo zadavatele: Ostrov u Stříbra 11, 349 01 Kostelec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Radek Poskočil
 • Telefon: +420602638977
 • E-mail: radek.poskocil@assaabloy.com

IČ zadavatele: 27523021

DIČ zadavatele: CZ27523021

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Vladislava Hánová
 • Telefon: +420725456395
 • E-mail: vladislava.hanova@assaabloy.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 7. 2018 23:59

Místo pro podání nabídek:
Sídlo společnosti- Ostrov u Stříbra 11, Kostelec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění odborné vzdělávací aktivity včetně realizace závěrečného přezkoušení. Vzdělávací aktivitou je certifikované školení CAD/CAM systému Alphacam. Školit se budou 4 zaměstnanci (inženýři) naší společnosti tak, aby byli schopni plně ovládat tento systém,  Školení bude v rozsahu 180 hod teorie (uskutečněné buď u dodavatele nebo v naší společnosti), 52 hod praxe (uskutečněné u dodavatele) a 8 hod závěrečná zkouška, celkem tedy 240 hod.  Každá vyučovací hodina bude v rozsahu 60 min.

Obsahová náplň VA:  Tvorba 2D geometrie pro obrábění, 3D návrh, 2D cykly, Obrábění ploch, Frézování 3D modelů, Postprocesor a generování NC kódů, Tvorba technologie z 2D dokumentace, Tvorba technologie z 3D ploch/3D modelů se závěrečnou simulací v simulátoru, Automatizace procesu tvorby technologie, Konfigurace technologie v návaznosti na CNC stroj

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 480000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Srpen-listopad 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Provozovna dodavatele, provozovna společnosti ASSA ABLOY Ostrov u Stříbra 11, Kostelec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH s váhou s 80%.
 • Prokazatelné zkušenosti se školením systému Alphacam s váhou 20%

 

Jako vítězná bude vybraná pouze úplná nabídka, která splňuje výše uvedené požadavky dle zadávací dokumentace.

 

Nabídky neúplné nebo přijaté po termínu budou z výběrového řízení vyloučeny

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 Dodavatel prokáže svou kvalifikaci předložením: dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního rejstříku), osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu v rámci plnění předmětu zakázky. Dále čestné prohlášení o tom, že  nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
V nabídce je potřeba uvést: rozsah a místo realizace školení, podrobnou osnovu školení včetně časové dotace na jednotlivé části, cenu školení, čestné prohlášení dodavatele, že školení je certifikované

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč, uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH, dále výši DPH a cenu včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: lhůta splatnosti faktur je 60 dnů
 • Možnost navýšení ceny: není možné
 • Požadavky na formu nabídky (požadovaný počet kopií, podání nabídky

na elektronickém médiu atd.): budou akceptovány pouze nábídky zaslané písemně na adresu zadavatele

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2018
 
Aktualizováno: 2. 7. 2018