Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11031

Název zakázky: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: VISITECH a.s.

Sídlo zadavatele: Brno, Košinova 655/59, PSČ 612 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Pavel Kocour, předseda představenstva
 • Telefon: +420602552663
 • E-mail: pavel.kocour@visitech.cz

IČ zadavatele: 25543415

DIČ zadavatele: CZ25543415

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Ladislav Baloun MBA
 • Telefon: +420602511821
 • E-mail: ladislav.baloun@visitech.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 4. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
VISITECH a.s., Košinova 655/59, PSČ 612 00. Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro společnost VISITECH a.s. se sídlem Brno, Košinova 655/59, 612 00, IČ: 25543415.
Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištění zadavatelem formou kurzů připravených na míru.. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).
Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 • Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
 • Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.
 • Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.
 • U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
 • Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
 • Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.
 • Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 2, včetně pauzy na oběd.
 • Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.
 • Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
 • Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.
Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.
Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.
Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1825200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je duben 2017 až únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem v Brně.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %)

Více viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1. 10. 2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): WISEMAN s.r.o., Meduňková 539/27, Ivanovice, 621 00 Brno, IČ: 27675033, Ing. Václav Vinklárek

  Datum podpisu smlouvy: 5. 4. 2017

Datum ukončení: 5. 4. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 3. 2017
 
Aktualizováno: 6. 4. 2017