Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti obecného a specializovaného IT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11257

Název zakázky: Školení v oblasti obecného a specializovaného IT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ICT Energo s.r.o.

Sídlo zadavatele: Brno, Palackého třída 441/91, PSČ 612 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Robert Volejník
 • Telefon: +420602520222
 • E-mail: volejnik@ictenergo.cz

IČ zadavatele: 29268826

DIČ zadavatele: CZ29268826

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Triner
 • Telefon: +420602412216
 • E-mail: triner@ictenergo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
ICT Energo s.r.o., Palackého třída 441/91, Královo Pole, 612 00 Brno. Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného a specializovaného IT pro společnost ICT Energo s.r.o. se sídlem Brno, Palackého třída 441/91, 612 00 Brno, IČ: 29268826.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištění zadavatelem formou kurzů připravených na míru. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

-Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.

-Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.

-U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

-Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

-Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

-Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah včetně pauzy na oběd.

-Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

-Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

-Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení o absolvování kurzů.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1540074,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je červenec 2017 až únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem v Brně.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

-Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %)

 

Hodnotící kritérium Nabídková cena:

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

-základní kvalifikační předpoklady;

-profesní kvalifikační předpoklady;

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 

1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje účastník:

 1. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 4. není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

2. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje účastník:

a)výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

b)oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

 

3. Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklad prokazující splnění profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) tohoto článku nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

 • Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;
 • nabídková cena v níže uvedené struktuře;
 • dokumenty prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů;
 • popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele;
 • ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka).

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:

Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavek na písemnou formu nabídkyNabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Školení v oblasti obecného a specializovaného IT“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz. Příloha č. 3, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, datum účinnosti od 1. 05. 2017). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1160000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Meta IT s.r.o.Košinova 3105/18a, 61200 BrnoIČ: 28305264Ladislav Ruttkay

  Datum podpisu smlouvy: 12. 7. 2017

Datum ukončení: 12. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2017
 
Aktualizováno: 14. 7. 2017