Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení základní a pokročilé programování robotů ABB

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13811

Název zakázky: Školení základní a pokročilé programování robotů ABB

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 5. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: International Automotive Components Group s. r. o.

Sídlo zadavatele: Hlávkova 1254, Přeštice 334 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Kristýna Kovaříková
  • Telefon: +420777926872
  • E-mail: kristyna.kovarikova@bitcz.cz

IČ zadavatele: 49681311

DIČ zadavatele: CZ49681311

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Kristýna Kovaříková
  • Telefon: +420777926872
  • E-mail: kristyna.kovarikova@bitcz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kurzu „Školení základní a pokročilé programování robotů ABB“. Vzdělávací aktivita je plánována v celkovém rozsahu 80 hodin (10 dní), z toho teoretické vyučování 32 hodin, praktické vyučování 47 hodin, závěrečná zkouška 1 hodina.

1 vyučovací hodina = 60 minut.

Celkový počet účastníků na kurzu je 5.

 

Obsahová náplň kurzu:

Bezpečnost při práci s robotem
Aktualizace počítadel otáčení – praktický nácvik na robotu
Pracovní režimy robotu
Protokol událostí
Popis robotického systému
Ovládací panem FlexPendant
Ruční ovládání robotu
Souřadné systémy
Definice a tvorba nástroje TCP
Zálohování a obnova
Restarty
Ruční přestavení
Úvod do programování
Procedury
Datové typy
Práce s operátorským oknem
Pohybové instrukce
Funkce – vysvětlení a použití pro parametrizaci trajektorií
Rozhodování
Signály
Představení RobotStudia
Bezpečnost práce na robotizovaných pracovištích
Pracovní objekty
Funkce
Řízení toku programu
Složené datové typy
RobotStudio online
Zásady programování
Jmenný rejstřík
Struktura programu
Rutiny
Přerušení
Praktická cvičení
Ověřování znalostí – metody pro získání přehledu o úrovní znalostí ve skupině i u jednotlivců

 

Školení bude probíhat v prostorách dodavatele, a to výhradně prezenční formou.

Dodavatel kurzu musí účastníkům školení v potřebném počtu poskytnout výukové materiály, a aktuální verzi manuálu k programovacímu jazyku Rapid v českém jazyce.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečným testem.

Součástí plnění je mimo jiné vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 248900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení plnění bezprostředně po podpisu smlouvy. Ukončení plnění nejpozději 31.8.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR (mimo hl. m. Prahy)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanovuje následující dílčí hodnotící kritéria, a jejich váhu:

 

Nabídková cena bez DPH (váha 50 %) – číselné kritérium

 

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách, v členění na cenu bez DPH a cenu s DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Pro hodnocení tohoto dílčího kritéria předloží dodavatel vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy).

 

Zadavatel upozorňuje, že stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. 248.900, - Kč bez DPH, je zároveň nejvyšší přípustná nabídková cena. Podání nabídky s cenou vyšší, než je uvedena v přechozí větě je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

 

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

 

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha kritéria vyjádřená v %

 

Kvalita studijních materiálů (váha 30 %) – nečíselné kritérium

 

Uchazeč ve své nabídce doloží ukázku výukového materiálu – skript v rozsahu max. 5 stran formátu A4.

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která prokáže větší provázanost studijních materiálů s požadavky zadavatele, tedy lépe vyhovující předmětu zakázky.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

–          přehlednost a srozumitelnost výukového materiálu, snadná orientace,

–          forma výukového materiálu a dalších použitých pomůcek (fyzická kvalita),

–          odkazy na další zdroje (směr dalšího prohlubování znalostí),

–          přizpůsobení studijních materiálů specifickým potřebám zaměstnanců zadavatele,

–          interaktivní zapojení účastníka (aktivní práce s textem, podpora tvořivosti, praktická cvičení ve výukovém materiálu),

 

Hodnotící komise oboduje vzorové dokumenty dle následující stupnice:

 

Tabulkové hodnocení: Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1– 25 bodů)

Počet bodů

 

 

Slovní ohodnocení

1 – 8,33 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky nesplňují vůbec požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka nejsou vůbec patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám zásadní připomínky.

8,34 – 16,67 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky v některých bodech nesplňují požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám drobné připomínky.

16,68 – 25 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky zcela splňují požadavky zadavatele, tzn., jsou přehledné, pro cílovou skupinu prakticky použitelné, jsou v nich obsaženy odkazy na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je patrné. Zadavatel nemá k předloženým výukovým materiálům a pomůckám minimální připomínky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu:

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

 

 

Počet účastníků na jednoho „ROBOTA“ (váha 20 %) – číselné kritérium

 

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Počet účastníků na jednoho „ROBOTA“ dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, kolik účastníků školení bude připadat na jednoho „ROBOTA“. Maximální počet účastníků jsou 3 účastníci na jednoho robota. Účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že na jednoho robota bude připadat 4 a více účastníků bude ze zadávacího řízení vyřazen. 

 

Hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Počet účastníků na jednoho „ROBOTA“ na základním kurzu“ bude probíhat tak, že nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

 

1 účastník na jednoho „ROBOTA“ – 50 bodů

2 účastníci na jednoho „ROBOTA“ – 25 bodů

3 účastníci na jednoho „ROBOTA“ – 0 bodů

 

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu:

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a)        vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b)        který není v likvidaci,

c)        který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

d)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

e)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele.

Za významnou službu Zadavatel považuje službu obdobnou k předmětu Veřejné zakázky, tj. firemní vzdělání, s min. finanční hodnotou 200.000, - Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že v posledních 3 letech realizoval minimálně 5 takových významných služeb, jejichž předmětem bylo školení v oblasti robotiky/programování robotů, které musí být doloženy popisem v seznamu významných služeb s tím, že Zadavatel je oprávněn si poskytnutí takové služby ověřit u kontaktní osoby objednatele jednotlivých služeb. Zároveň minimálně 3 z uvedených významných služeb musely být realizovány jako školení vícedenní (více školících dní, kdy za školící den je považováno 8 hodin školení a školící hodina = 60 minut).

 

Zadavatel dále požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že členové realizačního týmu splňují níže uvedené požadavky zadavatele.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží CV alespoň 3 lektorů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, a splňují tyto požadavky:

 

předloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
lektor má minimálně 5letou profesní praxi jako školitel v oblasti robotiky
lektor předloží čestné prohlášení nebo certifikát o tom, že je způsobilým školitelem zařízení ABB

 

Je dostačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek
Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace
Návrh smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí zahrnovat cenu veškerých činností dodavatele nezbytných pro řádné a včasné splnění Veřejné zakázky v plném souladu s touto výzvou a jejími přílohami, včetně souvisejících rizik dodavatele.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude doplněna dodavatelem do krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 výzvy) a dále do příslušných ustanovení návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky (viz příloha č. 2 výzvy). Dodavatel odpovídá za soulad nabídkové ceny uvedené v obou výše zmíněných dokumentech. V případě rozporu je rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude zahrnovat provedení školení požadovaných Zadavatelem v místě plnění a v rozsahu uvedeném výše, a dále veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. 248.900, - Kč bez DPH je zároveň nejvyšší přípustná nabídková cena. Podání nabídky s cenou vyšší, než je uvedena v předchozí větě je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a)Krycí list nabídky.b)Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků.c)Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.e)Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.
Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 185000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ABB s. r. o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČ: 49682563

    Datum podpisu smlouvy: 1. 7. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 5. 2021
 
Aktualizováno: 2. 8. 2021