Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školící manuály pro kurz ATLS 2021

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13790

Název zakázky: Školící manuály pro kurz ATLS 2021

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 4. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo zadavatele: Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • Telefon: +420495831111
 • E-mail: fnhk@fnhk.cz

IČ zadavatele: 00179906

DIČ zadavatele: CZ00179906

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Vladimír Duchoň
 • Telefon: +420495832512
 • E-mail: vladimir.duchon@fnhk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Oddělení veřejných zakázek, budova č. 29, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové nebo elektronicky přes profil zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání školících manuálů pro kurz „The Advanced Trauma Life Support®“ (dále jen „ATLS“), který bude probíhat v období od května 2021 do listopadu 2021.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 243533,95 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2021 až listopad 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Hradec Králové

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč vč. DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • V nabídce musí účastník doložit prosté kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, resp. způsobilosti.

  1) Splnění základní způsobilosti

  Splnění základní způsobilosti prokáže účastník, který předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka prokazující splnění základní způsobilosti, jehož vzor je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

   

  2) Splnění profesní způsobilosti

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží

  a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a

  b) doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeno v zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena musí být uvedena v Kč vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky v listinné podobě je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu Ing. Vladimír Duchoň, oddělení veřejných zakázek, budova č. 29, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin., nejpozději však ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky podané v elektronické podobě musí být podány prostřednictvím profilu zadavatele, dostupného z adresy https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 4. 2021
 
Aktualizováno: 3. 5. 2021