Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školitel pro projekt „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12510

Název zakázky: Školitel pro projekt „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.

Sídlo zadavatele: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Václav Krása
  • Telefon: +420266753421
  • E-mail: v.krasa@nrzp.cz

IČ zadavatele: 70856478

DIČ zadavatele: CZ70856478

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Filip Haferník
  • Telefon: +420595170938
  • E-mail: hafernik@ppe.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Viz zadávací dokumentace

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů pro osoby se zdravotním postižením, resp. osoby s tělesným postižením, konkrétně absolventy středních a vysokých škol z České republiky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 646214,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Viz zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny analogicky dle § 114 odst. 2 ZZVZ. Nabídky budou hodnoceny analogicky dle § 119 ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení ZZVZ.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel svým rozhodnutím zrušil Část I. a Část II. výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením bodu 15.2. otevřené výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace, tj. zadavatel si rovněž vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout, veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným z účastníků. Zadavatel dospěl k závěru, že z předložených nabídek si neudělal jednoznačnou a komplexní představu o způsobu plnění předmětu veřejné zakázky a v tomto ohledu přepracuje zadávací dokumentaci i předmět veřejné zakázky a následně výběrové řízení zahájí znovu.

Datum ukončení: 12. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2018
 
Aktualizováno: 12. 10. 2018