Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Společnost ZENOVA services s.r.o. zavádí Age Management

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12754

Název zakázky: Společnost ZENOVA services s.r.o. zavádí Age Management

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ZENOVA services s.r.o.

Sídlo zadavatele: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tomáš Zeman
 • Telefon: +420224223116
 • E-mail: zenova@zenova.cz

IČ zadavatele: 25051865

DIČ zadavatele: CZ25051865

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Šula
 • Telefon: +420224223116
 • E-mail: sula@zenova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
ZENOVA services s.r.o, Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných klíčových aktivit (dále jen KA) v souvislosti se zaváděním Age managementu pro zaměstnance společnosti ZENOVA services s.r.o. v rámci projektu s názvem „Společnost ZENOVA services s.r.o. zavádí Age Management“.

 

Kód CPV předmětu zakázky:

CPV 79414000-9 - Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

CPV 79633000-0 - Rozvoj zaměstnanců

CPV 80000000-4 - Vzdělávání a školení

 

Specifikace klíčových aktivit:

KA 01 – Tvorba strategie Age managementu:

 • Vytvoření strategie Age managementu;
 • aktualizace a prohloubení analýzy provedené v rámci audiu Age managementu;
 • provedení průzkumu spokojenosti mezi zaměstnanci společnosti ZENOVA services s.r.o.;
 • tvorba dvou řídicích aktů pro oblasti Age managementu navazujících na strategii Age managementu ve společnosti ZENOVA services s.r.o. a Vzdělání a rozvoje zaměstnanců.

KA02 – Implementace strategie Age Managementu do praxe

Praktické uplatnění strategie Age Managementu v personální praxi firmy a vedoucích zaměstnanců.

KA03 – Školení oblasti Age Managementu

Rozsah vzdělávací aktivity:

 • proškolení managementu ke konceptu Age managementu, jeho implementaci a k implementaci řídicích aktů 32 hodin prezenční výuky (4 dny[1]), počet účastníků: 10;
 • E-learning v oblasti Age managementu (16 hodin[2] výuky), počet účastníků: 200.

KA04 – Zhodnocení pokroku v oblasti Age managementu

 • Průběžný sběr a vyhodnocování podkladů, informací a důkazů o změnách v oblasti implementace konceptu AM a jeho nástrojů;
 • periodické hodnocení vývoje v oblasti AM a pokroku dosaženého za uplynulé čtvrtletí;
 • příprava, provedení a vyhodnocení závěrečného externího auditu Age Managementu.
 

[1] 1 den výuky = 8 hodin (platí pro celý text výzvy, pokud není výslovně uvedeno jinak)

[2] 1 hodina výuky = 60 minut (platí pro celý text výzvy, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1304000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy do 31. 10. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky budou místa výkonu práce zaměstnanců zadavatele v Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni. Konkrétní adresy budou upřesněny na základě potřeb zadavatele. Předání výstupů v rámci jednotlivých klíčových aktivit proběhne na adrese ZENOVA services s.r.o, Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha 1.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.
 • Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

  ------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

  hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

  Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • I. Základní způsobilost

  Účastník výběrového řízení předloží alespoň čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 výzvy.

  II. Profesní způsobilost

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady: předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 228 zákona nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 239 zákona).

  III. Technická kvalifikace

  Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

  a/ Seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

  Minimální požadovaná úroveň: 3 významné služby, přičemž každá taková služba musí obsahovat minimálně odborné vzdělávání zaměstnanců a nastavení procesu řízení a rozvoje lidských zdrojů a evaluační činnost, v souhrnu min. v hodnotě 1 300 000,- Kč bez DPH (za všechny významné služby).

  Způsob prokázání:

  Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka s uvedením minimálně těchto údajů:

  - Objednatel
  - Název významné služby
  - Stručný popis
  - Termín plnění
  - Finanční objem plnění

  b/ předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

  Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

  Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, jež se budou podílet přímo na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace. Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy – 1 vedoucí projektu a 2 členové projektového týmu.

  Minimální požadovaný rozsah:

  Vedoucí projektu a členové týmu: ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe v oblasti vzdělávání a řízení a rozvoje lidských zdrojů a bezúhonnost

  Přílohou tohoto seznamu bude:

  Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (kopie)
  Zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

  - jméno a příjmení,
  - funkci při plnění zakázky,
  - nejvyšší dosažené vzdělání,
  - přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky,
  - relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel,
  - součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky a čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

  Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (analogicky s výjimkou podle § 83 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek analogicky stanovených v § 83 zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem (zadavatel účastníkovi doporučuje použít přílohu č. 1 – Krycí list nabídky).

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat, a to v originále nebo ověřené kopii.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro hodnocení a posouzení nabídek bude celková cena v Kč bez DPH.

V celkové nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH);
 • samostatně DPH s příslušnou sazbou;
 • nabídková cena včetně DPH.
Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 vy) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Společnost ZENOVA services s.r.o. zavádí Age Management“. Nabídka (zejména návrh smlouvy) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy a k tomu využít závazný návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 2 k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn provádět další změny.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dodavatel v nabídce předloží Návrh realizace aktivit tvorby strategie Age managementu, který definuje přesné postupy a kroky, jež povedou ke zdárnému plnění této aktivity. Součástí bude návrh osnovy strategie a způsob zapojení cílové skupiny zaměstnanců společnosti do procesu implementace strategie. Součástí návrhu bude také harmonogram plnění KA 02. Návrh realizace bude mít rozsah cca 15 normostran. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 718000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s.

  Datum podpisu smlouvy: 31. 10. 2019

Datum ukončení: 31. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2019
 
Aktualizováno: 8. 11. 2019