Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13544

Název zakázky: Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ, z.s.

Sídlo zadavatele: Primátorská 296/38, 180 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Lenka Flasarová
 • Telefon: +420732285623
 • E-mail: projekty@avcz.cz

IČ zadavatele: 22898719

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Flasarová
 • Telefon: +420732285623
 • E-mail: projekty@avcz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-932713960-773946552/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-932713960-773946552

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy zadavatele (dále jen „zapojené společnosti“), v rámci realizace projektu "Společný rozvoj lidského potenciálu členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ" s registračním číslem: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010836. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci zapojených společností. Zadavatel předpokládá realizaci cca 443 školicích dní:

- „Obecné IT“ celkem cca 11.200 osobohodin, to je cca 140 školicích dní,
- „Měkké a manažerské dovednosti“ celkem 24.300 osobohodin, to je cca 303 školicích dní.

Školicím dnem je myšleno 8,5 hodin (1 hodina = 60 min.) včetně přestávky na oběd v rozsahu 0,5 hod., která se do doby vzdělávání nezapočítává (doba vzdělávání je tedy 8 hodin).

Kurzy budou realizovány při cca 8 – 12 osob na jednom kurzu (max. pro 12 osob a min. pro 8 osob). Uváděné počty osob v rámci jednotlivých kurzů jsou předpokládané. Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta, akutní situace na pracovišti apod.).

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to formou uzavřených firemních kurzů. Předmětem jsou služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky. Vzdělávací kurzy budou prováděny v českém jazyce (případně ve slovenském jazyce). Součástí služby bude vybavení účastníků vhodnými studijními materiály a pomůckami v rozsahu dostatečném pro úspěšné provedení školení.
Veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části. Zadavatel v souladu s ust. 101 odst. 2 ZZVZ umožňuje účastníkům podání nabídky na kteroukoliv část veřejné zakázky dle volby účastníka.Bližší informace jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5932500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od podpisu smlouvy do 30.04.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR mimo hl. m. Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána pouze v elektronické podobě v systému: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-932713960-773946552/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-932713960-773946552

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část (celkem tedy 2 nabídky,jelikož zakázka je členěna na 2 části).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena dle podmínek zadávací dokumentace a v termínu dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.12), na toto zadávací řízení se zároveň aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů..

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu zadávacího řízení vyšlo najevo, že z technických důvodů není dodavatelům zpřístupněna možnost pro nahrání nabídek na profilu zadavatele NEN. Technický problém v NEN nelze opravit a metodici v rámci NEN i Věstníku veřejných zakázek doporučili veřejnou zakázku zcela zrušit a následně ji zadat znova.

Datum ukončení: 7. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 8. 2020
 
Aktualizováno: 7. 8. 2020