Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Štíhlá výroba II a změny ve výrobě

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11316

Název zakázky: Štíhlá výroba II a změny ve výrobě

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dědická 190/17 , 682 01 Vyškov-Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Václav Hanák
 • Telefon: +420517316205
 • E-mail: pravni@rostex.cz

IČ zadavatele: 25519671

DIČ zadavatele: CZ25519671

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Marie Kolísková
 • Telefon: +420517316205
 • E-mail: pravni@rostex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Dědická 190/17 , 682 01 Vyškov-Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zabezpečení kompletní výuky v oblasti štíhlé výroby a změn ve výrobě ve vztahu k rychlé změně výroby, zejména tyto oblasti:

Změny uspořádání pracovišť, standartizace nových procesů a technologií

Rychlá změna výroby

Hlavní principy projektového řízení (přímá aplikace v podmínkách firmy)

Identifikace příčin neefektivity, vstupní a výstupní kontroly na jedn. pracovištích, identifikace vady produktu

Aplikace nápravných opatření

Výkresová dokumentace, technické normy, tech. dokumentace v oblasti kolejové výroby

Přípravky a měřidla

Výuka bude jak teoretická tak praktická (ve výrobě).

 

 

Maximální počet hodin na vzdělávací aktivitu pro jednoho účastníka je 67,5 hodin.

Vzdělávací aktivita bude realizována pro 67 zaměstnanců, min.6 skupin (dle aktuálních potřeb provozu).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 810000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
02.10.2017 – 27.09.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky je Vyškov, v prostorách zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

Poř.

Kritérium č.1. Výše nabídkové ceny bez DPH

Váha 50%

Kritérium č.2.Hodnocení úrovně zajištění kurzů

Váha 50%

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

 

Výše nabídkové ceny (50%)

Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH

 

Hodnocení úrovně zajištění kurzů (50%)

V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny 3 subkritéria:

Možnost výuky dle směnnosti (váha 25%)
Minimální počet účastníků v učební skupině (váha 50%)
Minimální počet pracovních dnů, které potřebuje uchazeč pro zahájení výuky od výzvy   zadavatele (váha 25%)

 

Možnost výuky dle směnnosti (váha 25%)

            Uchazeč uvede zda je schopen realizovat výuku také v čase odpolední směny tj.od 14 do 22 hodin (tedy ANO/NE)

Minimální počet účastníků v učební skupině (váha 50%)

           Uchazeč uvede minimální počet účastníků v jedné skupině, za kterého je schopen realizovat výuku v dané kvalitě a nabídnuté ceně

Minimální počet pracovních dnů, které potřebuje uchazeč pro zahájení výuky od výzvy zadavatele (váha 25%)

        Uchazeč uvede minimální počet pracovních dnů, které potřebuje k tomu, aby od okamžiku výzvy zahájil realizaci výuky v dané kvalitě a nabídnuté ceně. Toto se vztahuje i na případy změny harmonogramu v průběhu vzdělávací aktivity

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • K prokázání způsobilosti v rámci tohoto řízení požaduje zadavatel předložit následující dokumenty:

   

  Základní způsobilost:

  • Dodavatel musí prokázat, že  není dodavatelem ve smyslu § 74 zákona o veřejných zakázkách

  • Dodavatel předloží následující dokumenty analogicky ve vztahu k jednotlivým bodům § 74 zákona o veřejných zakázkách, dle § 75 zákona.

  Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

   

  a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

  b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

  c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74

  odst. 1 písm. b),

  d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

  e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74

  odst. 1 písm. d),

  f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného

  prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74

  odst. 1 písm. e)

  Profesní způsobilost:

  • Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

   

   

  Technická kvalifikace:

  • Pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu realizace zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik a to min. v požadované výši pojistného krytí, případně doplněný o příslib navýšení pojistné částky vystavený příslušnou pojišťovnou, ze kterého vyplývá, že v případě získání zakázky uchazečem bude pojistná smlouva do požadované výše pojistného krytí navýšena. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění.

  • Seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti dodávek vzdělávacích aktivit na základě jedné smlouvy či objednávky. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednavatele. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který předloží seznam alespoň 3 obdobných zakázek, s finančním objemem každé z nich min. 300 000 Kč bez DPH. Minimálně 2 musí být z oblasti vzdělávání ve strojírenství (výuka rekvalifikace nesplňuje tuto podmínku) a 1 musí být přímo z oblasti štíhlé výroby nebo změn ve výrobě.

   

  • SPOLEČNÉ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE:

   

  Veškeré požadované doklady, osvědčení o prohlášení mohou být doloženy v prosté kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

   

  Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

   

   

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní kvalifikace.

   

  Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základní kvalifikace a výpis z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

   

  V případě že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplívajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace z části v poptávkovém řízení vyloučit.

   

  Dokumenty mohou být předloženy v prosté kopii, zadavatel si vyhrazuje právo na předložení originálů nebo úředně ověřených dokumentů doložených v nabídce před podpisem smlouvy. V případě nedoložení dokladů bude toto hodnoceno jako nesplnění resp. porušení podmínek zadávacího řízení a zadavatel uchazeče vyloučí.

   

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena min. na 10 dnů a končí dnem 14.7.2017 do 10:00 hod.

Místem pro podání nabídky je kancelář vedoucí PPO, ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,Dědická 190/17 , 682 01 Vyškov-Město. Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 8:00 do 14:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu pověřené osoby tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu v členění bez a včetně DPH a vázanosti celým obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty.
-Doklady k prokázání kvalifikace
-Kritéria pro hodnocení nabídek
-Přílohy ( nepovinné )

 

 

 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně v členění:

nabídková cena za osobu bez DPH

nabídková cena celkem bez DPH

 

2. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu veřejné zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů.

3. Podmínky pro překročení této nabídkové ceny

Ceny jednotlivých služeb musí být platné a závazné po celou dobu plnění zakázky, cenová nabídka nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jiným faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny, na základě kterého má být stanovena nabídková cena.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Ostatní  ujednání:

-,,Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky.“

-,,Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originály účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisované plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPZ, tj. min. do konce roku 2026.“

-,,Zadavatel (objednatel) má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení dodavatele se sjednanými termíny o více jak 5 dní.

- Uchazeč nesmí použít při realizaci předmětu zakázky poddodavatele, lektoři i osoby podílející se na realizaci musí být v pracovně právním vztahu k dodavateli po celou dobu realizace zakázky.

- Dodavatel je povinen vést a zpracovávat veškerou dokumentaci v rozsahu, formě a náležitostech daných projektem POVEZ II, sledovat změny dokumentace v projektu POVEZ II a okamžitě změny zapracovat a upozornit zadavatele.

- Dodavatel je povinen v případě nesplnění výše uvedených podmínek nahradit zadavateli přiměřené náklady na opravy či nápravy a uhradit případnou škodu.

- Dodavatel jako přílohu doloží vzorovou prezentaci ukázkové hodiny

- Dodavatel je povinen se ve své nabídce zavázat ke všem povinnostem uvedeným v této Výzvě.

- případné dotazy či  požadavky na doplnění zasílat v pís. podobě na email pravni@rostex.cz v souladu s  Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6),

Cenu není možno navyšovat z žádného důvodu, mimo důvodu zákonné změny výše DPH.

Nabídka musí být předložena písemně a to 1x originál a 1x kopie.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 809360.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PMVIA s.r.o., Průmyslová 591/1, Vyškov Předměstí, Vyškov,682 01, IČ:27673189, Ing. Peter Šramatý

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2017

Datum ukončení: 9. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2017
 
Aktualizováno: 31. 10. 2017