Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života - sociologické průzkumy, ČÁST A: Bydlení mladých

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11082

Název zakázky: Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života - sociologické průzkumy, ČÁST A: Bydlení mladých

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Brno

Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Vokřál, primátor

IČ zadavatele: 44992785

DIČ zadavatele: CZ44992785

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jitka Kalášková
  • Telefon: +420542173242
  • E-mail: kalaskova.eva@brno.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 5. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Magistrát města Brna, Bytový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života - sociologické průzkumy“ jsou dva sociologické kvantitativní výzkumy. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části (A a B), přičemž připouští podání nabídky i pouze pro jednu část veřejné zakázky.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení sociologického kvantitativního průzkumu „Bydlení mladých“ (část A veřejné zakázky „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života - sociologické průzkumy). Zadávací dokumentace k části B (sociologický výzkum „Mezigenerační vztahy a solidarita“ je předmětem druhé zadávací dokumentace.

Obsah části A je specifikován v obchodních podmínkách k veřejné zakázce (vzoru smlouvy), které tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek a jsou jejich součástí. 

Více viz Zadávací podmínky v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení prací: okamžitě po uzavření smlouvy. Termín odevzdání díla: nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy (odevzdání díla včetně vypořádaných připomínek objednatele).

Místo dodání / převzetí plnění:
Bytový odbor, Malinovského nám. 3, Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky. Kritérium pro hodnocení nabídek je výše celkové nabídkové ceny (s DPH). V případě rovnosti výše nabídkových cen se bude o nejvhodnější nabídce rozhodovat losem. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Zadávací podmínky v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací podmínky v příloze

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Zadávací podmínky v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Zadávací podmínky v příloze

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Zadávací podmínky v příloze

Požadavek na jednu nabídku:
viz Zadávací podmínky v příloze

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Zadávací podmínky v příloze

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací podmínky v příloze

Zadávací řízení se řídí:
viz Zadávací podmínky v příloze

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o., Vrchlického sad 1894/4, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 49967185, Roman Skotnica, ředitel

    Datum podpisu smlouvy: 12. 6. 2017

Datum ukončení: 12. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2017
 
Aktualizováno: 29. 6. 2017