Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou na období 2022–2027 – opětovné vypsání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13910

Název zakázky: Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou na období 2022–2027 – opětovné vypsání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 10. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Bílovice nad Svitavou

Sídlo zadavatele: Těsnohlídkovo náměstí 1000 664 01 Bílovice nad Svitavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Miroslav Boháček – starosta
 • Telefon: +420602233333
 • E-mail: starosta@bilovicens.cz

IČ zadavatele: 00281581

DIČ zadavatele: CZ00281581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Barbora Šeráková, DiS.
 • Telefon: +420775026770
 • E-mail: serakova@bilovicens.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 11. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad obce Bílovice nad Svitavou (podatelna) Těsnohlídkovo náměstí 1000 664 01 Bílovice nad Svitavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Bílovice nad Svitavou, Adaptační strategie na změnu klimatu a Koncepci krizového řízení s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do fáze vyhodnocení plnění strategických dokumentů.). Bližší specifikace – příloha č. 4

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na tři části se samostatným plněním:

Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou (včetně pětidenního kurzu „Strategické plánování“)
Adaptační strategie na změnu klimatu
Koncepce krizového řízení

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky a podat nabídku na každou dílčí část zakázky zvlášť. Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 806000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Listopad 2021 – březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Úřad obce Bílovice nad Svitavou (podatelna) Těsnohlídkovo náměstí 1000 664 01 Bílovice nad Svitavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude celková nabídková cena v korunách českých bez DPH. Hodnotící komise seřadí nabídky dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou nejvhodnější. V případě shody nabídkových cen bude proveden transparentní náhodný výběr členy hodnotící komise.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje po uchazečích prokázání této kvalifikace:

- Základní způsobilosti

 - Profesní způsobilosti

- Technické kvalifikace  

Uchazeč splňuje technickou kvalifikaci analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to tak, že uvádí seznamem 3 referenčních významných služeb poskytnutých za posledních 5 let přede dnem zahájení výběrového řízení, včetně uvedení názvu referenční významné služby, popisu služby, ceny a doby jejího poskytnutí (mm.rrrr) a identifikace objednatele (včetně uvedení kontaktní osoby, telefonního čísla a e-mailové adresy pro možnost ověření), s naplněním níže uvedených požadavků zadavatele, z nichž:

2 byly zaměřeny na zpracování strategického plánu rozvoje územně samosprávního celku, s min. hodnotou 250 tis. Kč bez DPH/každá doložená referenční významná služba – pro část zakázky 1),
2 byly zaměřeny na Adaptační strategie na změnu klimatu – pro část zakázky 2)
2 byly zaměřeny na Koncepci krizového řízení – pro část zakázky 3)

Prokázání kvalifikace prokáže uchazeč čestným prohlášením – viz Příloha 2 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č.1
Čestná prohlášení-dle vzoru – příloha č.2
Návrh smlouvy o dílo – dle vzoru přílohy č. 3
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky. Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 263000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ASITIS s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČ 07836686

  Datum podpisu smlouvy: 27. 1. 2022

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o.Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 27. 1. 2022

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o.Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 27. 1. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 10. 2021
 
Aktualizováno: 2. 2. 2022