Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13569

Název zakázky: Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
  • Telefon: +420466026114
  • E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
  • Telefon: +420466026282
  • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/) vložením její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_2572.html

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení aktualizace dokumentu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (z roku 2010) a navržení Akčního plánu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz přiložená zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz přiložená zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
zákonem č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zrušeno dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

Datum ukončení: 19. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 8. 2020
 
Aktualizováno: 11. 11. 2020