Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strojové vybavení prádelny

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10833

Název zakázky: Strojové vybavení prádelny

Druh zakázky: Služba

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Dělníci s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dělnická 235, PSČ: 272 01, Kladno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jakub Knězů, jednatel, jakub.knezu@etincelle.cz, +420 602 344 009

IČ zadavatele: 04562356

DIČ zadavatele: CZ04562356

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jakub Knězů
 • Telefon: +420 602 344 009
 • E-mail: jakub.knezu@etincelle.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2016 11:00

Místo pro podání nabídek:
Dělnická 235, PSČ: 272 01, Kladno

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 425596,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Alliance Laundry CE, Místecká 1116, Příbor, 29451914

  Datum podpisu smlouvy: 31. 1. 2017

Datum ukončení: 31. 1. 2017

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Dodávka souboru zařízení pro vybavení prádelny:

1 x nová automatická průmyslová elektrická pračka

 • Kapacita: 16 – 20 kg   
 • Otáčky: 1.000 ot./min. (+- 15%)
 • Frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
 • Možnost napouštět teplou/studenou vodu
 • Možnost nastavit prací programy dle druhu prané textilie
 • Možnost připojení čerpadla tekutých pracích prostředků
 • Odpružená, bez nutnosti kotvit na betonový podstavec
 • Rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 400mm
 • Automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
 • Opožděný start
 • Návod k obsluze v českém jazyce
 •  

1x nová automatická profesionální elektrická pračka

 • Kapacita: 8 – 12 kg
 • Otáčky: 1.200 ot./min. (+- 20%)
 • Frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
 • Možnost nastavit prací programy dle druhu prané textilie
 • Možnost připojení čerpadla tekutých pracích prostředků
 • Odpružená, bez nutnosti kotvit na betonový podstavec
 • Rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 400mm
 • Automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
 • Opožděný start
 • Návod k obsluze v českém jazyce

 

1x nový průmyslový elektrický sušič

 • Kapacita: 13 – 18 kg
 • Možnost odsávání vně prostor prádelny
 • Vestavěný ventilátor
 • Průměr vkládacího otvoru min. 600 mm
 • Regulovatelný tlak vzduchu v odvodu
 • Volba teploty, času sušení, ochlazování
 • Reverzace bubnu
 • Nerezový buben
 • Návod k obsluze v českém jazyce

 

1 x nový korytový žehlič s elektrickým vyhříváním

 • Průměr válce: 30 - 35 cm
 • Délka válce: 150 cm – 160 cm
 • Bezpečnostní lišta k ochraně rukou
 • Elektrický ohřev
 • Bezpečnostní termostat
 • Volba teploty
 • Rychlost žehlení: xx/min
 • Pohyb koryta: Automaticky
 • Funkce ochlazování; vestavěný odsávací ventilátor

 

Další podmínky:

Ustavení a zprovoznění stroje (včetně elektrického zapojení) zdarma

Zaškolení obsluhy zdarma

Doprava do místa instalace zdarma

Po dobu záruky garance opravy technikem do 24 hodin po nahlášení

Záruka 24 měsíců od zprovoznění

Dodací lhůta: 30 dní od podpisu smlouvy

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

515 000,- Kč včetně DPH

 •  

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Písemná nabídka v listinné podobě a v českém jazyce musí být doručena zadavateli nejpozději do 30. 9. 2016 do 11:00 hod.

Zadavatel očekává plnění dodávky do 30 dnů od uzavření smlouvy. Místem plnění je sídlo zadavatele, vybavení bude protokolárně převzato

Místo dodání / převzetí plnění

Dělníci s.r.o., Dělnická 235, PSČ: 272 01, Kladno.

 

Hodnotící kritéria

Zadavatel zvolil jako jediné hodnotící kritérium celkovou výši nabídkové ceny včetně DPH.

Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky (v členění: bez DPH, DPH a včetně DPH) musí být uvedena v korunách českých.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle celkové výše nabídkové ceny za předmět zakázky, přičemž nejvhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen, bude přistoupeno k určení vítězné nabídky pomocí losování.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

 

 1. základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu čestného prohlášení, které tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
 2. profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů prokázání kvalifikace v prosté kopii. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně v 1 originále (tištěně) a elektronicky v 1 kopii na datovém nosiči CD/DVD, v textovém formátu či v .pdf. Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu dodávky bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Uchazeč společně s nabídkou předloží ve dvou vyhotoveních podepsaný návrh smlouvy.

Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené statutárním zástupcem uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce, a to včetně listů neočíslovaných.

 1. Krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 2 Výzvy.
 2. Dokumenty a prohlášení k prokázání kvalifikace dle bodu 9 Výzvy.
 1. Obsah nabídky - technický popis nabízeného plnění (kompletní technickou dokumentaci nabízeného vybavení).
 2. Jedná-li jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci nebo jinak pověřená osoba, platná plná moc, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii nebo příslušné pověření, ze které bude vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za uchazeče uzavřít.
 3. Návrh smlouvy (ve dvou vyhotoveních) na plnění veřejné zakázky, který bude odpovídat návrhu smlouvy obsaženému v Příloze č. 4 Výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; zadavatel zdůrazňuje, že uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat návrh smlouvy na jiných, než výslovně označených místech pro doplnění.

6)Prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit. Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu (Příloha č. 2 Výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu označeném nápisem „Veřejná zakázka – Strojové vybavení prádelny“ a „NEOTEVÍRAT!“ a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. V případě doručení nabídky po lhůtě bude neotevřená obálka vrácena uchazeči. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jestliže uchazeč předloží více variant nabídky, bude to mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

Další požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

 

 • vyžádat od dodavatele písemné zdůvodnění doplnění nabídky a písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny,
 • na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky,
 • před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované dodavatelem v nabídce,
 • nevracet dodavatelům podané nabídky,
 • neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku,
 • zadavatel upozorňuje, že se jedná o zakázku malého rozsahu a v případě překročení stanoveného limitu bude uchazeč z výběrového řízení bez dalšího vyloučen,
 • uchazeči jsou vázáni svojí nabídkou pod dobu 90 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek,
 • vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 9. 2016
 
Aktualizováno: 22. 5. 2017