Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Systém pro online školení vzdělávacího projektu ESO

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13891

Název zakázky: Systém pro online školení vzdělávacího projektu ESO

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Svaz měst a obcí České republiky

Sídlo zadavatele: 5. května 1640/65, 140 00 Praha - Nusle

IČ zadavatele: 63113074

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jan Slanec
  • Telefon: +420734316478
  • E-mail: slanec@smocr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 9. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podání nabídek lze učinit jen prostřednictvím elektronického nástroje, a to: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000871

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zadavatel realizuje projekt na podporu efektivní správy měst a obcí formou prezenčního i distančního vzdělávání pracovníků příslušných úřadů. Zadavatel poptává vytvoření IT systému pro online vzdělávání. Bližší informace jsou uvedeny dále v přílohách ZD, zejména pak v Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy. Termíny plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění je uvedeno ve smlouvě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena. 

Podrobnosti jsou uvedeny v bodu 11. ZD. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní a profesní způsobilost a technická kvalifikace. 

Podrobnosti jsou uvedeny v bodu 8. ZD. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobnosti jsou uvedeny zejména v bodech 18. a 20. ZD. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobnosti jsou uvedeny v bodu 17. ZD. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastník zpracuje nabídku písemně, v elektronické podobě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele) a musí obsahovat identifikaci kontaktní osoby dodavatele, a to včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (podrobnosti jsou uvedeny v ZD).

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré potřebné údaje jsou uvedeny v ZD. 

Zadávací řízení se řídí:
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2021
 
Aktualizováno: 9. 9. 2021